Logo Karta Dużej Rodziny 


 


 


Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to funkcjonujący od 16 czerwca 2014 r. system zniżek dla rodzin wielodzietnych.

O przyznanie Kart mogą ubiegać się rodziny, które utrzymują co najmniej trójkę dzieci (dotyczy to również rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka) – niezależnie od dochodu, a od 1 stycznia 2019 r. także wszyscy rodzice, którzy kiedykolwiek na swoim utrzymaniu posiadali co najmniej troje dzieci.


Do otrzymania Karty Dużej Rodziny uprawnieni są członkowie rodziny wielodzietnej:

- rodzice mający na utrzymaniu co najmniej troje własnych dzieci,

- rodzice, którzy kiedykolwiek na swoim utrzymaniu posiadali co najmniej troje dzieci,

- małżonkowie, mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci,

- dzieci pozostający na utrzymaniu rodziców – do ukończenia 18. roku życia lub do ukończenia 25. roku życia, jeżeli pobierają naukę w szkole lub szkole wyższej,

- dzieci pozostający na utrzymaniu rodziców – bez względu na wiek, jeżeli legitymują się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

    

Kto może złożyć wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny?

 Z wnioskiem może wystąpić w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek tej rodziny posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku oraz do odebrania Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej.


Gdzie można złożyć wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny?

Wnioski można składać:

od 1 lipca 2019 r. (w związku ze zmianą pracy Urzędu)

w poniedziałki i czwartki od 7.30 do 17.00,

we wtorki i środy od 7.30 do 15.30,

w piątki od 7.30 do 14.00

w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Rynek 1, na parterze budynku - stanowisko numer 4, tel. (32) 25 93 583 lub drogą elektroniczną przy pomocy aplikacji eWnioski na portalu Empatia https://wnioski.mpips.gov.pl, o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.

Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).


Na jak długo przyznawana jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny jest wydawana:

- rodzicom i małżonkom – bezterminowo,

- dzieciom – do ukończenia 18. roku życia lub na okres pobierania nauki w szkole/szkole wyższej, nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia, a w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka – również na okres umieszczenia ich w tych rodzinach,

- dzieciom pełnoletnim, legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności – na okres ważności orzeczenia.

Karty Dużej Rodziny są wydawane bezpłatnie (w razie zniszczenia, zgubienia lub kradzieży można złożyć wniosek o wydanie duplikatu Karty w cenie 9,56 zł za sztukę).


Jakie uprawnienia przysługują posiadaczom Karty Dużej Rodziny?

Aktualny wykaz ulg dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz inne szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pod adresem:  https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne

Karty uprawniają m.in. do ulgi na przejazdy kolejowe: 37% na bilety jednorazowe i 49% na bilety miesięczne. Ponadto posiadacze kart korzystają z ulgi w opłatach za wydanie paszportu (50% rodzice, 75% dzieci), a także przysługuje im bezpłatny wstęp do Parków Narodowych.


ZMIANY DOTYCZĄCE KARTY DUŻEJ RODZINY OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2018 ROK:

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2017 roku zmieniajacego rozporządzenie w sprawie unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny oraz w nawiązaniu do licznych zapytań z Państwa strony dotyczących planowanych zmian w zakresie przyznawania Karty Dużej Rodziny informujemy, że od dnia 1 stycznia 2018 roku wprowadzony został nowy wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny, jak również wprowadzono następujące zmiany w jwj zakresie:

• możliwość wnioskowania o nową formę Karty Dużej Rodziny – elektroniczną (w formie aplikacji na telefon)

Aplikacja na smartfony, która będzie posiadała kilka funkcji:
•    rodzic będzie mógł posiadać na swoim smartfonie Karty swoich dzieci oraz małżonka;
•    aplikacja umożliwi wyszukiwanie partnerów KDR wg kategorii, lokalizacji, frazy;
•    funkcja geolokalizacji pozwoli na wyszukiwanie partnerów udzielających zniżek w okolicy przebywania użytkownika aplikacji;
•    użytkownik aplikacji będzie mógł dodawać partnerów KDR do listy „ulubionych” (funkcjonalność zostanie dodana w II kwartale 2018 r.);
•    aplikacja pozwoli także na przekazywanie informacji członkom rodzin wielodzietnych zarówno o aktualnych zniżkach i nowych partnerach, jak i konieczności złożenia wniosku przed terminem ważności Karty, np. w przypadku dzieci przed 18 r.ż. (funkcjonalność zostanie dodana w II kwartale 2018 r.)
 
Jak uzyskać mKDR?
1.    Korzystać z mobilnej Karty Dużej Rodziny możesz po złożeniu wniosku on-line na https://empatia.mpips.gov.pl/ lub można złożyć go w urzędzie miasta/gminy.
2.    Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na adres e-mail, który wskazałeś dostaniesz numer swojej karty. Na Twój telefon przyjdzie SMS w którym podane zostanie jednorazowe hasło do zalogowania się w aplikacji.
3.    Kolejnym krokiem jest pobranie bezpłatnej aplikacji mobilnej z Google Play lub Apple Store na swój telefon.
4.    Aplikacja poprowadzi Cię automatycznie do uruchomienia mKDR na twoim smartfonie.


W przypadku osób, które do dnia 31 grudnia 2017 roku złożyły wniosek o Kartę Dużej Rodziny, przyznanie Karty elektronicznej będzie bezpłatne w przypadku gdy złożą wniosek o przyznanie dodatkowej formy Karty (w postaci elektronicznej) do dnia 31 grudnia 2019 roku. Po upływie tego czasu, jak i w przypadkach gdy od dnia 1 stycznia 2018 roku członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny tylko w jednej formie, a następnie po jej przyznaniu złożył wniosek o dodatkową formę Karty, do wniosku musi załączyć dowód wniesienia opłaty za dodatkową formę Karty w kwocie 9,21 zł.


• prawo do posiadania karty przysługuje osobie, która jest cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoteminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust 1 i art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach, lub w związku z uzyskaniem w RP statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium RP;


• małżonek rodzica, któremu przyznano Kartę, nie traci prawa do jej posiadania mimo wystąpienia zmian mających wpływ na istnienie tego uprawnienia, chyba ze rodzic zmarł, utracił prawo do posiadania Karty, małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione albo rozwiązane przez rozwód, albo sąd orzekł o nieistnieniu małżeństwa;


• członek rodziny wielodzietnej we wniosku o przyznanie Karty wskazuje, że wniosek dotyczy karty tradycyjnej lub karty elektronicznej; rodzic lub małżonek rodzica wskazuje członków rodziny wielodzietnej, której usługa ma dotyczyć; w przypadku gdy członek rodziny wielodzietnej ubiega się o przyznanie karty elektronicznej, we wniosku obowiązany jest przedstawić adres poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego każdego członka rodziny wielodzietnej, który z usługi będzie korzystać;


• w przypadku osób nieposiadajacych nr pesel, składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty;


• zmiana danych zawartych w Karcie oraz zmiana miejsca zamieszkania skutkująca zmianą gminy wymaga przyznania nowej Karty;


• karta wydawana jest bezpłatnie, z zastrzeżeniem:

- wydanie Kary podlega opłacie w wysokosci 9,21 zł w przypadku, gdy:

1. członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, wydana już została karta tradycyjna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o kartę elektroniczną;

2. członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona została już karta elektroniczna i następnie wnioskuje on o wydanie karty tradycyjnej;


• w przypadku wystąpienia zmian:

- mających wpływ na prawo do posiadania Karty lub

- danych zawartych w Karcie, lub

- adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu  

członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym wójta, który przyznał Kartę;


• w przypadku zmiany miejsca zamieszkania skutkującej zmianą gminy członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym wójta, który przyznał Kartę, chyba że członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek o przyznanie nowej Karty w związku ze zmianą miejsca zamieszkania;


• w przypadku złożenia przez członka rodziny wielodzietnej wniosku o przyznanie nowej Karty w związku ze zmianą miejsca zamieszania wójt właściwy ze względu na nowe miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej powiadamia o zmianie miejsca zamieszkania przez członka rodziny wielodzientej wójta, który przyznał Kartę.


Druki do pobrania:

Wzór wniosku_styczeń 2019.doc

Wzór wniosku_styczeń 2019.pdf

Oświadczenie o kontynuowaniu nauki.pdf

Rodzina zastepcza - oswiadczenie.pdf
Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

(http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140001863/U/D20141863Lj.pdf ) ______________________________________________________________


Dołącz online do Karty Dużej Rodziny!

Firmy i instytucje, które chcą dołączyć do programu Karta Dużej Rodziny mogą zrobić to szybciej. Wystarczy, że wypełnią i wyślą deklarację online.

 

Nowy Moduł Obsługi Partnera w ramach programu Karta Dużej Rodziny dostępny na stronach rodzina.gov.pl oraz empatia.mpips.gov.pl ułatwia przystąpienie do programu. Jak się zgłosić? To proste: wystarczy wypełnić e-deklarację, poprzez wskazanie m.in. jakie zniżki chce się zaoferować. Po uzgodnieniu warunków współpracy Minister Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewoda (w przypadku podmiotów działających lokalnie) podpisze z firmą lub instytucją umowę.

 

Nowy moduł ułatwi potencjalnym partnerom dołączenie do programu, przyspieszy cały proces, a także usprawni pracę jednostek odpowiedzialnych za zawieranie umów z nowymi partnerami.

 

Status partnera programu to szereg korzyści, takich jak  wzrost rozpoznawalności czy też pozyskanie grupy lojalnych klientów. Swoją Kartę odebrało już ponad 1,3 mln osób, a prawie 1,5 mln złożyło wnioski o jej wydanie. W sumie w Polsce jest 3,4 osób w rodzinach wielodzietnych. Dodatkowo partnerzy mogą posługiwać się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny" w materiałach informacyjnych i promocyjnych.

 

Liczba partnerów Karty Dużej Rodziny systematycznie rośnie. W programie uczestniczy już ponad 1000 firm i instytucji, które oferują zniżki dla rodzin w ok. 10,5 tys. miejsc w całej Polsce.

 

Do programu dołączyli już m.in. sieć PLAY, T-Mobile, księgarnie Świat Książki i Bonito, Centrum Nauki Kopernik, PKP Intercity, Stadion Narodowy i Kopalnia Soli w Wieliczce. Członkowie rodzin wielodzietnych mogą także skorzystać ze zniżek w sklepach sieci Carrefour, Simply Market, Alma oraz Piotr i Paweł, a także na stacjach paliw LOTOS i ORLEN.

 

Nie trzeba być dużą firmą by do nas dołączyć – do partnerów Karty Dużej Rodziny należą także m.in. PKS Piła, Muzeum Dobranocek i przedszkole niepubliczne „Krasnal" w Olsztynie.

 

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód.

 

Deklarację można złożyć tutaj: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu//formularz-zgloszenia-kdr


 ______________________________________________________________

 

 

logo.pngPonadto od 1 września 2014 r. na terenie województwa śląskiego osoby posiadające ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny mogą również korzystać z ulg i uprawnień oferowanych przez partnerów projektu Samorządu Województwa Śląskiego „Śląskie dla rodziny".

Wykaz ulg i uprawnień oraz szczegółowe informacje o programie są dostępnę pod adresem slaskiedlarodziny.pl (zakładka "Ulgi i uprawnienia").

 

 

 

 

 ______________________________________________________________

 

20% zwolnienie z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny dla rodzin wielodzietnych posiadających ogólnopolskie Karty Dużej Rodziny

 

Szanowni Państwo!

informujemy, że w związku ze zmianą przepisów prawnych od 1 lipca br. rodziny wielodzietne posiadające ogólnopolskie Karty Dużej Rodziny mogą starać się o uzyskanie 20% zwolnienia z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny.

Tym samym od 1 lipca br. przestanie obowiązywać 20% dopłata do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin wielodzietnych posiadających karty programu „Nas Troje i więcej”.

Wszystkie rodziny zainteresowane skorzystaniem z takiego zwolnienia (w tym i te, które w br. złożyły w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice wniosek o uzyskanie 20% dopłaty w ramach programu „Nas Troje i więcej”) proszone są o zgłaszanie się:

- w przypadku rodzin zamieszkujących w tzw. budynkach wielolokalowych - do swoich zarządców nieruchomości (spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych), w celu złożenia stosownej informacji (w załączeniu), która stanowić będzie podstawę do naliczenia zwolnienia,

- w przypadku rodzin zamieszkujących w budynkach jednorodzinnych - w Biurze Obsługi Mieszkańca (ul. Rynek 1, stanowiska Wydziału Kształtowania Środowiska nr 28 i 29), w celu złożenia nowej deklaracji wraz z stosowną informacją (w załączeniu), które stanowić będą podstawę do naliczenia zwolnienia lub wysłanie załączonej deklaracji wraz z informacją drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Katowice (Wydział Kształtowania Środowiska) ul. Młyńska 4 40-098 Katowice lub skorzystania z formularza elektronicznego znajdującego się na platformie www.sekap.pl pod usługą „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi" podpisując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

 

Co ważne, aby móc skorzystać z ww. zwolnienia jeszcze w miesiącu lipcu br., należy zgłosić się (po 30 czerwca br.) do :           

- swojego zarządcy nieruchomości jednakże nie później niż do 15 lipca br. (lub w innym terminie określonym przez spółdzielnię/wspólnotę, ale przed złożeniem przez ten podmiot deklaracji za m-c lipiec) – zwolnienie to zostanie uwzględnione przez spółdzielnię/wspólnotę w comiesięcznych opłatach za media,

- do Biura Obsługi Mieszkańców jednakże nie później niż do 14 sierpnia br. - zwolnienie to należy uwzględnić w dokonywanych comiesięcznie opłatach na konto bankowe Urzędu Miasta Katowice.

W przypadku pytań dotyczących 20% zwolnienia z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pracownicy Wydziału Kształtowania Środowiska udzielą niezbędnych informacji i wyjaśnień pod numerami telefonów: (32) 25 93 970, 25 93 971, 25 93 972, 25 93 973, 25 93 881.

 

 

Załącznik:

1. Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dotyczy rodzin zamieszkujących w budynkach jednorodzinnych)

DOK-2 UMK-1.docx

DOK-2 UMK-1.pdf

2. Informacja – wykaz Kart Dużej Rodziny dotyczący rodzin wielodzietnych zamieszkujących nieruchomość stanowiącą własność (lub będącej we władaniu opisanym w art. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) składającego deklarację (dotyczy zarówno rodzin zamieszkujących w budynkach jednorodzinnych, jak i budynkach wielolokalowych)

DOK-2_A UMK.docx

DOK-2_A UMK.pdf

 

 

Aktywna wersja deklaracji i informacji (po najechaniu myszką na pola wyświetla się podpowiedź, opłata wyliczana jest automatycznie po wpisaniu liczby osób zamieszkujących nieruchomość)

DOK-2,DOK-2A UMK.pdf

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://odpady.katowice.eu/