Regulamin Konkursu Literackiego
w ramach projektu Miejska Dżungla – edycja 2017/2018
dotyczącego problemów osób niepełnosprawnych

Celem konkursu jest:

- Przybliżenie problemów osób niepełnosprawnych mieszkańcom Katowic

- Złamanie barier mentalnych funkcjonujących w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi

1. Organizatorem konkursu jest Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice.

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów biorących udział w projekcie Miejska Dżungla, udział w nim jest bezpłatny.

 Preferowane są prace wykonane przez 1 osobę natomiast dopuszcza się możliwość wykonania pracy przez  2 osoby.

3. W ramach konkursu należy napisać/przygotować tekst literacki, w którym zostanie zinterpretowany jeden z poniższych tematów:

1. „Zrozumieć niepełnosprawność”

2. „Ja i mój niepełnosprawny kolega”

3. „Każdy jest wyjątkowy”

4. W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace dotąd niepublikowane w Internecie, w książkach i czasopismach, nie nagradzane w innych konkursach i będące oryginalnymi pracami autora.

5. Preferowane formy wypowiedzi pisemnych: rozprawka, opowiadanie, wywiad, esej.

6. Opisane prace konkursowe należy przekazać do opiekunów (wyznaczonych do realizacji zadań w ramach Miejskiej Dżungli) w poszczególnych szkołach.

Opis pracy konkursowej: czytelnie/drukowanymi literami/imię i nazwisko autora, nazwa szkoły, tytuł pracy (ewentualnie komentarz). W przypadku braku lub nieczytelnego opisu praca nie będzie oceniana

7. Przesłane prace nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.

8. Szkoła biorąca udział w konkursie przekaże do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice komplet opisanych prac konkursowych (imię i nazwisko ucznia,  tytuł pracy, szkoła, klasa,  opiekun) wraz z oświadczeniami w nieprzekraczalnym terminie do 20.04.2018r.

9. Każdy z uczestników konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom.

10. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

11. Ogłoszenie wyników konkursu w dniu 06 czerwca 2018r. Nagrody i wyróżnienia wręczone zostaną laureatom podczas imprezy podsumowującej projekt Miejska Dżungla.

12. Główne nagrody zostaną przyznane autorom trzech prac najwyżej ocenionym przez jury.

Przewidziane jest również wyróżnienie  w tej kategorii.

13. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent  pieniężny.

14. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury za pośrednictwem opiekunów ze szkół.

15. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji  i  w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Urzędu Miasta Katowice oraz pozostałych współorganizatorów projektu Miejska Dżungla.

16. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

18. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r. Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm./. Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich wymagany jest podpis rodziców/opiekuna prawnego.

załącznik do regulaminu-literacki.doc

 

Regulamin Konkursu Multimedialnego
w ramach projektu Miejska Dżungla – edycja 2017/2018
dotyczącego problemów osób niepełnosprawnych

Celem konkursu jest:
- Przybliżenie problemów osób niepełnosprawnych mieszkańcom Katowic
- Złamanie barier mentalnych funkcjonujących w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi

1. Organizatorem konkursu jest Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice.

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów biorących udział w projekcie Miejska Dżungla, udział w nim jest bezpłatny.

 Preferowane są prace wykonane przez 1 osobę natomiast dopuszcza się możliwość wykonania pracy przez  2 osoby.

3. W ramach konkursu należy przygotować materiał multimedialny, w którym zostanie zinterpretowany jeden z poniższych tematów:

1. „Zrozumieć niepełnosprawność”

2. „Ja i mój niepełnosprawny kolega”

3. „Każdy jest wyjątkowy”

4. W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace dotąd niepublikowane w Internecie i innych mediach, nie nagradzane w innych konkursach i będące oryginalnymi pracami autora.

5. Preferowane formy: reportaż, felieton, dyskusja, wywiad, debata, sonda. Gotowy materiał należy dostarczyć na płycie CD w formacie .avi. Materiał powinien trwać minimum 3 minuty a nie więcej niż 10 minut.

6.  Opisane prace konkursowe należy przekazać do opiekunów (wyznaczonych do realizacji zadań w ramach Miejskiej Dżungli) w poszczególnych szkołach.

Opis pracy konkursowej:czytelnie/drukowanymi literami/ imię i nazwisko autora, nazwa szkoły, tytuł pracy (ewentualnie komentarz). W przypadku braku lub nieczytelnego opisu praca nie będzie oceniana.

7. Przesłane prace nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.

8. Szkoła biorąca udział w konkursie przekaże do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice komplet opisanych prac konkursowych (imię i nazwisko ucznia, szkoła, klasa, opiekun) wraz z oświadczeniami w nieprzekraczalnym terminie do 20.04.2018r.

9. Każdy z uczestników konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom.

10. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

11. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 06 czerwca 2018r. Nagrody i wyróżnienia wręczone zostaną laureatom podczas imprezy podsumowującej projekt Miejska Dżungla.

12. Główne nagrody zostaną przyznane autorom trzech prac najwyżej ocenionym przez jury.

Przewidziane jest również wyróżnienie w tej kategorii.

13. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent  pieniężny.

14. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury za pośrednictwem opiekunów ze szkół.

15. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji  i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Urzędu Miasta Katowice oraz pozostałych współorganizatorów projektu Miejska Dżungla.

16. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

18. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r. Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm./. Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich wymagany jest podpis rodziców/opiekuna prawnego.

załącznik do regulaminu-multimedialny.doc

 

 Regulamin Konkursu na Plakat
w ramach projektu Miejska Dżungla – edycja 2017/2018
dotyczącego problemów osób niepełnosprawnych

Celem konkursu jest:
- Przybliżenie problemów osób niepełnosprawnych mieszkańcom Katowic
- Złamanie barier mentalnych funkcjonujących w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi
Przedmiotem plakatów powinny być problemy, z którymi spotykają się osoby niepełnosprawne.

1. Organizatorem konkursu jest Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice.

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów biorących udział w projekcie Miejska Dżungla, udział w nim jest bezpłatny.

Preferowane są prace wykonane przez 1 osobę natomiast dopuszcza się możliwość wykonania pracy przez  2 osoby.

3. W ramach konkursu należy wykonać plakat w formacie min. A3, w którym zostanie zinterpretowany jeden z poniższych tematów:

1. „Zrozumieć niepełnosprawność”

2. „Ja i mój niepełnosprawny kolega”

3. „Każdy jest wyjątkowy”

4. W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace dotąd niepublikowane w Internecie,w książkach i czasopismach, nie nagradzane w innych konkursach i będące oryginalnymi pracami autora.

5. Technika wykonania prac jest dowolna.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z Konkursu prac o niskiej jakości technicznej.

7. Opisane prace konkursowe należy przekazać do opiekunów (wyznaczonych do realizacji zadań w ramach Miejskiej Dżungli) w poszczególnych szkołach.

Opis pracy konkursowej:czytelnie/drukowanymi literami/ imię i nazwisko autora, nazwa szkoły, tytuł pracy (ewentualnie komentarz). W przypadku braku lub nieczytelnego opisu praca nie będzie oceniana.

8. Przesłane prace nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.

9. Szkoła biorąca udział w konkursie przekaże do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice komplet opisanych prac konkursowych (imię i nazwisko ucznia, szkoła, klasa, opiekun) wraz z oświadczeniami w nieprzekraczalnym terminie do 20.04.2018r.

10. Każdy z uczestników konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom.

11. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

12. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 06 czerwca 2018r. Nagrody i wyróżnienia wręczone zostaną laureatom podczas imprezy podsumowującej projekt Miejska Dżungla.

13. Główne nagrody zostaną przyznane autorom trzech prac najwyżej ocenionym przez jury.

Przewidziane jest również wyróżnienie  w tej kategorii.

14. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent  pieniężny.

15. Praca zdobywcy I miejsca zostanie wykorzystana w następnej edycji projektu Miejska Dżungla na materiałach promujących akcję.

16. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury za pośrednictwem opiekunów ze szkół.

17. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Urzędu Miasta Katowice oraz pozostałych współorganizatorów projektu Miejska Dżungla.

18. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.

19. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

20. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r. Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm./. Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich wymagany jest podpis rodziców/opiekuna prawnego.

 

załącznik do regulaminu-plakat.doc