Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

NGO Centrum Aktywności Młodzieżowej

Centrum Aktywności Młodzieżowej

logotypy unijne.png


Projekt „Centrum Aktywności Młodzieżowej" realizowany jest w ramach Poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w którym Liderem Projektu jest Stowarzyszenie MOST, natomiast Miasto Katowice jest Partnerem projektu.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2021 r. do 30.09.2023 r.

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, budżet państwa, wkład własny JST.

Wartość projektu: 1 124 142,00 zł, w tym ze środki unijne: 1 067 934,90 zł oraz wkład Miasta Katowice 56 207,10 zł (5% środków kwalifikowanych).

Projekt „Centrum Aktywności Młodzieżowej" ma na celu rozszerzenie oferty działań Centrum Organizacji Pozarządowych o szeroko rozumiane działania z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej młodzieży zamieszkującej w Katowicach.

Projekt zakłada aktywizację społeczną i zawodową młodych dorosłych (15-35) zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących Katowice. 

Aby odpowiedzieć na ich potrzeby i zniwelować bariery w ramach projektu zostanie przeprowadzony kompleksowy Program Aktywności Lokalnej skierowany do społeczności młodzieżowej i ich otoczenia (PAL kategorialny) a bezpośrednim wsparciem zostanie objętych 80 młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dzięki udziałowi w projekcie zdobędą oni kwalifikacje i kompetencje, dzięki którym włączą się w działania obywatelskie na rzecz Katowic poprzez realizację 8 inicjatyw lokalnych (zadanie partnera projektu – Miasta Katowice).

Dodatkowo 30 uczestników projektu zostanie objętych wsparciem zawodowym dzięki, którym zdobędą wiedzę i kwalifikacje niezbędne na rynku pracy.

KONTAKT: 

tel. 730 007 267

mail: cam@mostkatowice.pl

Bieżące informacje dotyczące działań w ramach Centrum Aktywności Młodzieżowej  publikowane są na profilu na Facebooku

.......................................................................................................................................................................................

Podsumowanie naboru wniosków na inicjatywy młodzieżowe 2023

Pod obrady  Komisji oceny inicjatyw młodzieżowych przekazano 3 wnioski zgłoszone w ramach naboru w konkursie na Inicjatywy młodzieżowe ogłoszonym przez Miasto Katowice (organizator konkursu).

Zgodnie z regulaminem konkursu:

 • nabór wniosków trwał od 8 grudnia 2022 r. do 9 stycznia 2023 roku.

 • budżet konkursu na 2023 rok to kwota 13 115 zł brutto (słownie: trzynaście tysięcy sto piętnaście złotych).

 • termin realizacji inicjatyw młodzieżowych obejmuje okres od 1.02.2023 r. do 25.04.2023 r. 

Wszystkie 3 wnioski przekazane pod obrady Komisji spełniły kryteria formalne i merytoryczne – Karty ocen inicjatyw młodzieżowych załączono do protokołu.

 

L.p.Nazwa grupy inicjatywnejImię i nazwisko lidera grupyNazwa inicjatywySpełnione kryteria formalne i merytoryczne
1
CAM-owi PrzyrodnicyDominik SłodkiewiczEkoKatoTAK
2Długoszowe Inicjatorki ZdrowiaAleksandra KwaśnyZdrowie na kanapieTAK
3
Klub MłodzieżowyJulia KurkowskaMłodzież dla SeniorówTAK


Rozstrzygnięcie:

L.p.Nazwa grupy inicjatywnejNazwa inicjatywyKwota wnioskowanaKwota przyznana
1CAM-owi PrzyrodnicyEkoKato5 0005 000
2Długoszowe Inicjatorki ZdrowiaZdrowie na kanapie7 9354 975
3Klub MłodzieżowyMłodzież dla Seniorów8 794,833 140


Łączna wartość inicjatyw młodzieżowych dofinansowanych na 2023 rok – 13 115 zł

Protokół Komisji inicjatyw młodziezowych 10.01.2023 - pdf.pdf

.........................................................................................................................................................................................

OGŁOSZENIE O NABORZE INICJATYW MŁODZIEŻOWYCH 2023

logotypy unijne.png

Miasto Katowice (Organizator konkursu/Partner) we współpracy ze Stowarzyszeniem MOST (Lider projektu) w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Działanie  9.1.  Aktywna integracja pn. „Centrum Aktywności Młodzieżowej" zaprasza do składania wniosków w ramach konkursu na Inicjatywy młodzieżowe.

 

Kto może zgłosić inicjatywę młodzieżową?

Wnioski mogą składać grupy inicjatywne składające się z minimum 5 mieszkańców Katowic w wieku 15-35 lat, gdzie przynajmniej dwie osoby w grupie muszą być uczestnikami projektu „Centrum Aktywności Młodzieżowej". Jedna z osób w grupie musi być pełnoletnia.

O jaką kwotę można wnioskować?

Maksymalna wartość jednej inicjatywy młodzieżowej to kwota do 10 000 zł.

Jak długo trwa nabór inicjatyw?

Nabór wniosków o realizację inicjatywy młodzieżowej potrwa do 9 stycznia 2023 r. Dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu końcowego naboru wniosków.

Jakie zadania mogą być zgłoszone jako inicjatyw młodzieżowych?

piknik/festyn rodzinny/sąsiedzki, odnowienie klatek schodowych, osiedlowy turniej piłki nożnej, samopomoc sąsiedzka, warsztaty w klubie malucha, dzień sąsiada, cykl zajęć ruchowych na świeżym powietrzu, warsztaty edukacyjne,  itp.

W jakim okresie może odbywać się realizacja inicjatyw?

Wybrane w konkursie inicjatywy młodzieżowe realizuje grupa inicjatywna może realizować w terminie od 1.02.2023 r. do 25.04.2023 r.  przy wsparciu organizacyjnym i finansowym Miasta Katowice oraz wsparciu merytorycznym Stowarzyszenia MOST.

Sposób finansowania:

W ramach realizacji inicjatyw młodzieżowych nie przewiduje się udzielania dotacji. Zakup materiałów lub usług na realizację wybranych inicjatyw młodzieżowych nastąpi bezpośrednio z budżetu miasta Katowice.

Łączna kwota konkursu?

Łączny budżet na realizację wybranych w konkursie inicjatyw młodzieżowych to kwota 13 115 zł.

Jak składać wnioski?

Wnioski należy składać w wersji papierowej w zamkniętej kopercie opisanej „NIE OTWIERAĆ - Konkurs na Inicjatywy młodzieżowe":

 1. w Punkcie podawczym Kancelarii Urzędu Miasta Katowice, Katowice ul. Rynek 1, lub

 2. za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, lub

 3. w siedzibie Centrum Aktywności Młodzieżowej, Katowice, ul. Kopernika 14.

Informacje szczegółowe o konkursie na inicjatywy młodzieżowe:

regulamin_inicjatywy młodzieżowe_CAM - 2023.pdf

zal 1 - wzór wniosku - inicjatywa mlodziezowa 2023.pdf

zal 2 - karta oceny inicjatywy - 2023.pdf

zal 3 - wzor sprawozdania z inicjatywy mlodziezowej 2023.pdf

wzór oświadczenia- praca spoleczna czlonka grupy inicjatywnej.pdf


Dane kontaktowe w przypadku dodatkowych pytań dotyczących udziału w projekcie „Centrum Aktywności Młodzieżowej" lub w sprawie konkursu na inicjatywy młodzieżowe:

Jeśli Ty lub Twoi znajomi macie pomysł na inicjatywę młodzieżową, zachęcamy do wcześniejszego kontaktu z Centrum Aktywności Młodzieżowej: tel. 730 007 267, e-mail: cam@mostkatowice.pl, ul. Kopernika 14, Katowice.

Dodatkowe informacje w sprawie konkursu uzyskasz w Wydziale Polityki Społecznej,  tel. 32 2593 746, e-mail: agnieszka.lis@katowice.eu

 

Inicjatywy młodzieżowe wersja 1.1.jpg

...................................................................................................................................................................................

logotypy unijne.png

23.03.2022r.

Informacja o przedłużeniu terminu składania wniosków w konkursie na Inicjatywy młodzieżowe realizowanym w projekcie pn. „Centrum Aktywności Młodzieżowej"


Na podstawie zapisów punktu 5. „Informacje ogólne" Regulaminu konkursu na inicjatywy młodzieżowe realizowanego przez Miasto Katowice (Organizator konkursu/Partner) we współpracy ze Stowarzyszeniem MOST (Lider projektu) w ramach projektu pn. „Centrum Aktywności Młodzieżowej",  informujemy, że termin końcowy naboru wniosków o realizację inicjatywy młodzieżowej został przedłużony do 15 kwietnia 2022 r.

Pozostałe zapisy regulaminu konkursu na inicjatywy młodzieżowe pozostają bez zmian.


podpisał

Jerzy Woźniak

Wiceprezydent Miasta Katowice

 

Inicjatywy młodzieżowe są dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Działanie  9.1.  Aktywna integracja w ramach projektu pn. „Centrum Aktywności Młodzieżowej". 

.............................................................................................................................

2022 - NABÓR WNIOSKÓW NA INICJATWYWY MŁODZIEŻOWE

Miasto Katowice (Organizator konkursu/Partner) we współpracy ze Stowarzyszeniem MOST (Lider projektu) w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Działanie  9.1.  Aktywna integracja pn. „Centrum Aktywności Młodzieżowej" zaprasza do składania wniosków w ramach konkursu na Inicjatywy młodzieżowe.

Kto może zgłosić inicjatywę młodzieżową?

Wnioski mogą składać grupy inicjatywne składające się z minimum 5 mieszkańców Katowic w wieku 15-35 lat, gdzie przynajmniej dwie osoby w grupie muszą być uczestnikami projektu „Centrum Aktywności Młodzieżowej". Jedna z osób w grupie musi być pełnoletnia.

O jaką kwotę można wnioskować?

Maksymalna wartość jednej inicjatyw młodzieżowej to kwota do 10 tys. zł.

Jak długo trwa nabór inicjatyw?

Nabór wniosków o realizację inicjatywy młodzieżowej potrwa do 31 marca br.

Jakie zadania mogą być zgłoszone jako inicjatyw młodzieżowych?

Piknik/festyn rodzinny/sąsiedzki, odnowienie klatek schodowych, osiedlowy turniej piłki nożnej, samopomoc sąsiedzka, warsztaty w klubie malucha, dzień sąsiada, cykl zajęć ruchowych na świeżym powietrzu, warsztaty edukacyjne,  itp.

Do kiedy odbywa się realizacja inicjatyw?

Wybrane w konkursie inicjatywy młodzieżowe realizuje grupa inicjatywna w terminie do 15.11.2022  przy wsparciu organizacyjnym i finansowym Miasta Katowice oraz wsparciu merytorycznym Stowarzyszenia MOST.

Sposób finansowania:

W ramach realizacji inicjatyw młodzieżowych nie przewiduje się udzielania dotacji. Zakup materiałów lub usług na realizację wybranych inicjatyw młodzieżowych nastąpi bezpośrednio z budżetu miasta Katowice.

Łączna kwota konkursu?

Łączny budżet na realizację wybranych w konkursie inicjatyw młodzieżowych to kwota 54 265 zł.

Jak składać wnioski?

Wnioski należy składać w wersji papierowej w zamkniętej kopercie opisanej „NIE OTWIERAĆ - Konkurs na Inicjatywy młodzieżowe":

 1. w Punkcie podawczym Kancelarii Urzędu Miasta Katowice, Katowice ul. Rynek 1, lub
 2. za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, lub
 3. w siedzibie Centrum Aktywności Młodzieżowej, Katowice, ul. Kopernika 14.

W związku z panującą sytuację epidemiczną, podpisany formularz wniosku można przesłać drogą elektroniczną na adres agnieszka.lis@katowice.eu w formie czytelnego skanu lub zdjęcia. W takim przypadku grupa inicjatywna, której inicjatywa młodzieżowa zostanie wybrana do realizacji będzie miała obowiązek dostarczenia wersji papierowej wniosku przed podpisaniem umowy na realizację inicjatywy.


Dane kontaktowe w przypadku dodatkowych pytań dotyczących udziału w projekcie „Centrum Aktywności Młodzieżowej" lub w sprawie konkursu na inicjatywy młodzieżowe:

Jeśli Ty lub Twoi znajomi macie pomysł na inicjatywę młodzieżową, zachęcamy do wcześniejszego kontaktu z Centrum Aktywności Młodzieżowej: tel. 730 007 267, e-mail: cam@mostkatowice.pl, ul. Kopernika 14, Katowice.

Dodatkowe informacje w sprawie konkursu uzyskasz w Wydziale Polityki Społecznej,  tel. 32 2593 746, e-mail: agnieszka.lis@katowice.eu

W trakcie trwania naboru wniosków w ramach konkursu na Inicjatywy młodzieżowe, zaplanowano spotkania organizacyjne dla osób zainteresowanych udziałem w konkursie i udziałem w projekcie CAM:

Terminy:

16 lutego (środa), godz. 16.30 - spotkanie on - line. Link do spotkania zostanie wysłany na podany adres mailowy w dniu wydarzenia,
21 lutego (poniedziałek), godz. 16.30 - spotkanie w CAM, ul. Kopernika 14
14 marca (poniedziałek), godz. 16.30 - spotkanie w CAM, ul. Kopernika 14

Zapisz się na spotkanie informacyjne - formularz rejestracji


Informacje szczegółowe o konkursie na inicjatywy młodzieżowe:

Regulamin naboru inicjatyw młodzieżowych, wzór wniosku:

regulamin_inicjatywy młodzieżowe_CAM - 2022.pdf

zal 1 - wzór wniosku o inicjatywe mlodziezowa.pdf

zal 1 - wzór wniosku o inicjatywe mlodziezowa.docx

zal 2 - karta oceny inicjatywy.pdf

zal 3 - wzor sprawozdania.pdf


inicjatywy młodzieżowe 2022 (2).png

....................................................................................................................................

10.08.2021r.

Rozstrzygnięcie naboru wniosków na INICJATYWY MŁODZIEŻOWE

Pod obrady  Komisji oceny inicjatyw młodzieżowych przekazano 3 wnioski zgłoszone w ramach naboru w konkursie na Inicjatywy młodzieżowe ogłoszonym przez Miasto Katowice (organizator konkursu).

Konkurs zorganizowano we  współpracy ze Stowarzyszeniem MOST (Lider projektu) w ramach projektu partnerskiego dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Działanie  9.1.  Aktywna integracja pn. „Centrum Aktywności Młodzieżowej".

Posiedzenia Komisji odbyły się w dniach 29 lipca br. w siedzibie CAM, ul. Kopernika 14, Katowice oraz 30 lipca br. w formie zdalnej w związku z koniecznością uzyskania dodatkowych wyjaśnień od jednego z wnioskodawców.

Skład Komisji oceny inicjatyw młodzieżowych powołanej Zarządzeniem  nr 1812/2021 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 23 lipca 2021 r.

 1. Przewodnicząca – Małgorzata Moryń – Trzęsimiech - Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej
 2. Zastępca Przewodniczącej - Agnieszka Lis – Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych
 3. Krzysztof Hołyński – specjalista ds. rozwoju CAM - Stowarzyszenie MOST
 4. Agnieszka Gabriel – specjalista ds. rozwoju CAM – Stowarzyszenie MOST

Posiedzenie komisji było prawomocne.

Podczas obrad komisji opiniowano 3 wnioski, które spełniły kryteria formalne i merytoryczne:

 1. Grupa: Pomysłodawcy – inicjatywa: Strefa Zwierzoraju
 2. Grupa: Poszukiwacze Camienia - inicjatywa: Poszukiwanie Camienia
 3. Grupa: Kooperatywa Ekoszutka - inicjatywa: Centrum Edukacji Ekologicznej i Społecznej
Lp.Nazwa grupy inicjatywnejNazwa inicjatywyZakres merytoryczny inicjatywyTermin realizacji wynikający z wniosku

Koszt inicjatywy młodzieżowej wynikający z kosztorysu
Wkład grupy inicjatywnejLiczba przyznanych punktów
1PomysłodawcyStrefa ZwierzorajuFestyn na Placu Andrzeja w dn. 18.09.2021r. we współpracy z RJP Śródmieście. Liczba uczestników ok. 200 osób. Gry i zabawy dla dzieci i młodzieży, pokazy magika, grill dla mieszkańców, tor przeszkód dla psów. Przy okazji zbiórka środków na schronisko dla bezdomnych zwierząt
18.08-30.09.2021

9 580,00 zł
Współorganizacja warsztatów, gier i zabaw dla dzieci i młodzieży, w tym malowanie twarzy, tańce animacyjne. Tor przeszkód dla psów. Zaproszenia dla mieszkańców i NGO działających na rzecz zwierząt. Promocja wydarzenia, przygotowanie projektu graficznego plakatu z wydarzeniem. Promocja na FB66
2Poszukiwacze CamieniaPoszukiwanie CamieniaGra miejska - poszukiwanie Camienia, a przy okazji odkrywanie ciekawych miejsc w Katowicach. Do udziału w grze potrzebny jest telefon z dostępem do internetu. Rozwiązanie kolejnych zagadek doprowadzi do Camienia. Zagadki ukryte będą pod kodami QR umieszczonymi w różnych lokalizacjach, np. okolice Spodka, Wieży Spadochronowej. W ramach inicjatywy przewidziano finał gry oraz jej promocję, by służyła innym mieszkańcom do zabawy oraz turystom (kody QR zostaną zamontowane na stałe).
15.08-15.11.2021


10 000,00 zł

Projekty graficzne na potrzeby gry miejskiej i logo, udział w warsztatach filmie prezentującym grę i zagadki, przygotowanie aplikacji, zaangażowanie w finał gry, obsługa poszczególnych lokalizacji. 63
3Kooperatywa EkoszutkaCentrum Edukacji Ekologicznej i SpołecznejWarsztaty ekologiczne dla mieszkańców (4 tematy: wermikompostowanie, kuchnia wegańska dla planety, hodowla warzyw i owoców w mieście) oraz organizacja wydarzenia Roślinna Kuchnia Społeczna
23.08-15.11.2021

6 150,00 zł
Promocja warsztatów i wydarzenia w mediach społecznościowych. Współpraca przy organizacji warsztatów oraz Roślinnej Kuchni Wegańskiej, w tym przygotowanie jednej potrawy na wydarzenie.55*
Na etapie oceny wniosku przez komisję, wnioskodawca odstąpił od wydatków związanych z odnowieniem pomieszczeń i zakupem wyposażenia do lokalu, w którym organizowane będą warsztaty


Kwota zaplanowana w budżecie Wydziału Polityki Społecznej na inicjatywy młodzieżowe - 40 000,00 zł

Łączna wartość inicjatyw młodzieżowych wynikająca z wniosków - 25 730,00 zł

W związku ze spełnieniem wymogów formalnych i merytorycznych wynikających z regulaminu konkursu Komisja zaproponowała przyjąć do realizacji wszystkie zgłoszone inicjatywy młodzieżowe. Propozycję zatwierdził bez uwag nadzorujacy WPS Wiceprezydent Miasta Katowice.

Protokol z posiedzen komisji - inicjatywy mlodziezowe - akceptacja WMK IV.pdf

Zestawienie złozonych inicjatyw mlodziezowych 2021.pdf

Karty ocen inicjatyw młodziezowych sa dostępne w Wydziale Polityki Społecznej, Rynek 1, pok. 808.


W przypadku dodatkowych pytań osoba do kontaktu jest: Agnieszka Lis - tel. 32 2593-746, mail: agnieszka.lis@katowice.eu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.06.2021r.

Miasto Katowice (Organizator konkursu/Partner) we współpracy ze Stowarzyszeniem MOST (Lider projektu) w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Działanie  9.1.  Aktywna integracja pn. „Centrum Aktywności Młodzieżowej" zaprasza do składania wniosków w ramach konkursu na Inicjatywy młodzieżowe.

 

Kto może zgłosić inicjatywę młodzieżową?

Wnioski mogą składać grupy inicjatywne składające się z minimum 5 mieszkańców Katowic w wieku 18-30 lat, gdzie przynajmniej dwie osoby w grupie muszą być uczestnikami projektu „Centrum Aktywności Młodzieżowej"

O jaką kwotę można wnioskować?

 Maksymalna wartość jednej inicjatyw młodzieżowej to kwota do 10 tys. zł.

Jak długo trwa nabór inicjatyw?

Nabór wniosków o realizację inicjatywy młodzieżowej potrwa do 23 lipca br.

Jakie zadania mogą być zgłoszone jako inicjatyw młodzieżowych?

piknik/festyn rodzinny/sąsiedzki, odnowienie klatek schodowych, osiedlowy turniej piłki nożnej, samopomoc sąsiedzka, warsztaty w klubie malucha, dzień sąsiada, cykl zajęć ruchowych na świeżym powietrzu, warsztaty edukacyjne,  itp.

Do kiedy odbywa się realizacja inicjatyw?

Wybrane w konkursie inicjatywy młodzieżowe realizuje grupa inicjatywna w terminie do 15.11.2021  przy wsparciu organizacyjnym i finansowym Miasta Katowice.

Sposób finansowania:

W ramach realizacji inicjatyw młodzieżowych nie przewiduje się udzielania dotacji. Zakup materiałów lub usług na realizację wybranych inicjatyw młodzieżowych nastąpi bezpośrednio z budżetu miasta Katowice.

Łączna kwota konkursu?

Łączny budżet na realizację wybranych w konkursie inicjatyw młodzieżowych to kwota 40 000 zł.

Jak składać wnioski?

Wnioski należy składać w wersji papierowej w zamkniętej kopercie opisanej „NIE OTWIERAĆ - Konkurs na Inicjatywy młodzieżowe":

 1. w Punkcie podawczym Kancelarii Urzędu Miasta Katowice, Katowice ul. Rynek 1, lub
 2. za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, lub
 3. w siedzibie Centrum Aktywności Młodzieżowej, Katowice, ul. Kopernika 14.

W związku z panującą sytuację epidemiczną, podpisany formularz wniosku można przesłać drogą elektroniczną na adres agnieszka.lis@katowice.eu w formie czytelnego skanu lub zdjęcia. W takim przypadku grupa inicjatywna, której inicjatywa młodzieżowa zostanie wybrana do realizacji będzie miała obowiązek dostarczenia wersji papierowej wniosku przed podpisaniem umowy na realizację inicjatywy.


Dane kontaktowe w przypadku dodatkowych pytań dotyczących konkursu na inicjatywy młodzieżowe lub udziału w projekcie „Centrum Aktywności Młodzieżowej":

1.   w sprawie konkursu: Agnieszka Lis, Wydział Polityki Społecznej, tel. 32 2593 746, agnieszka.lis@katowice.eu

2. w sprawie projektu: tel. 730 007 267, e-mail: cam@mostkatowice.pl, ul. Kopernika 14, godziny otwarcia: poniedziałek, środa, piątek: 9.00 – 17.00, wtorek, czwartek: 11.00 – 19.00

W trakcie trwania naboru wniosków w ramach konkursu na Inicjatywy młodzieżowe, zaplanowano spotkania organizacyjne dla osób zainteresowanych udziałem w konkursie i udziałem w projekcie CAM:

Kiedy i gdzie: 23 czerwca, 30 czerwca oraz 6 lipca, godz. 15.30, sala 4-5 (parter) Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4

Informacje szczegółowe o konkursie na inicjatywy młodzieżowe:

Regulamin naboru inicjatyw młodzieżowych, wzór wniosku, i inne informacje:

Regulamin_inicjatywy młodzieżowe_CAM.pdf

wzór wniosku - załacznik nr 1 do Regulaminu.pdf

wzór wniosku - załacznik nr 1 do Regulaminu - wersja do edycji.docx

karta oceny inicjatywy załacznik nr 2 do Regulaminu 21.06.docx

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa CAM - 1.docx


inicjatywy młodzieżowe.png

.............................................................................................................................................................................................

Projekt „Centrum Aktywności Młodzieżowej" realizowany jest w ramach Poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w którym Liderem Projektu jest Stowarzyszenie MOST, natomiast Miasto Katowice jest Partnerem projektu.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, budżet państwa, wkład własny JST.

Wartość projektu: 1 124 142,00 zł, w tym ze środki unijne: 1 067 934,90 zł oraz wkład Miasta Katowice 56 207,10 zł (5% środków kwalifikowanych).

Projekt „Centrum Aktywności Młodzieżowej" ma na celu rozszerzenie oferty działań Centrum Organizacji Pozarządowych o szeroko rozumiane działania z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej młodzieży zamieszkującej w Katowicach.

Projekt zakłada aktywizację społeczną i zawodową młodych dorosłych (18-30) zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących Katowice. 

Aby odpowiedzieć na ich potrzeby i zniwelować bariery w ramach projektu zostanie przeprowadzony kompleksowy Program Aktywności Lokalnej skierowany do społeczności młodzieżowej i ich otoczenia (PAL kategorialny) a bezpośrednim wsparciem zostanie objętych 80 młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dzięki udziałowi w projekcie zdobędą oni kwalifikacje i kompetencje, dzięki którym włączą się w działania obywatelskie na rzecz Katowic poprzez realizację 8 inicjatyw lokalnych (zadanie partnera projektu – Miasta Katowice).

Dodatkowo 30 uczestników projektu zostanie objętych wsparciem zawodowym dzięki, którym zdobędą wiedzę i kwalifikacje niezbędne na rynku pracy.

KONTAKT: 

tel. 730 007 267

mail: cam@mostkatowice.pl

 kursy zawodowe.jpg

Działania CAM:

I. Działania środowiskowe:

– stworzenie miejsca przyjaznego młodzieży,

– wsparcie animatorów młodzieżowych,

– wsparcie specjalistów ds. rozwoju CAM,

– doradztwo specjalistyczne dla liderów lokalnych.

II. Działania prozatrudnieniowe:

– doradztwo zawodowe,

– szkolenia zawodowe,

– stypendia,

– finansowanie dojazdu na szkolenie,

– zakup pakietu pracowniczego,

– coach,

– wsparcie pośrednika wolontariatu,

– specjalista ds. wsparcia.

III. Inicjatywy młodzieżowe – 8:

– wsparcie specjalisty ds. inicjatyw


ZAPROSZENIE DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ ŚREDNICH

absolwenci CAM plakat.png


ZAPROSZENIE DLA RODZICÓW NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO W WIEKU 18-30 LATrodzice CAM plakat.png


Inne materiały informacyjne:

plakat a4 ogólny.jpg

ulotka ogólna a6.png

CAM harmonogram.png

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice