Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Zielony Budżet

Zielony Budżet

zb-17.06.jpg


Zielony Budżet – jak to działa?

Zielony Budżet miasta Katowice jest formą konsultacji społecznych mających na celu zdiagnozowanie potrzeb mieszkańców w zakresie szeroko pojętej ekologii i ochrony środowiska, a następnie realizację zadań publicznych. Oznacza to, że jeśli jesteś mieszkańcem Katowic i masz pomysł, który przyczyni się do poprawy środowiska naturalnego na terenie miasta, możesz zgłosić swój wniosek do Zielonego Budżetu miasta Katowice.

Na realizację projektów realizowanych w ramach Zielonego Budżetu mieszkańcy będą mieli 3 mln złotych. Podobnie jak w przypadku Budżetu Obywatelskiego, kwota ta rozdzielona została między 22 dzielnice miasta, a jej część przeznaczono również na pulę projektów ogólnomiejskich. Pamiętaj, że projekt o charakterze lokalnym to taki, który dotyczy tylko jednej dzielnicy. Jeśli natomiast z Twojego pomysłu skorzystają mieszkańcy więcej niż jednej dzielnicy, możesz zgłosić projekt, który będzie miał charakter ogólnomiejski.

Maksymalna wartość pojedynczego zadania o charakterze lokalnym nie może przekraczać 60% puli środków finansowych przeznaczonych na zadania dla danej dzielnicy. Maksymalna wartość pojedynczego zadania o charakterze ogólnomiejskim nie może przekraczać puli środków finansowych przeznaczonych na zadania o charakterze ogólnomiejskim. Dokładny podział środków znajdziesz w zakładce PLIKI DO POBRANIA.

Pamiętaj, że zgłoszone przez Ciebie zadanie musi być zlokalizowane na terenie stanowiącym własność miasta Katowice lub Skarbu Państwa będącym w użytkowaniu wieczystym miasta Katowice!


Zgłoś swój pomysł

W przypadku zgłaszania projektu do Zielonego Budżetu, nie potrzebujesz żadnych oświadczeń ani listy podpisów mieszkańców popierających projekt!

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy złożyć w dniach od 23 maja do 15 czerwca 2022 r.

więcej informacji - TUTAJ


Weryfikacja wniosków

Gdy tylko wypełnione formularze trafią do Urzędu Miasta Katowice podlegają rejestracji i weryfikacji. Weryfikacja formalna dotyczy poprawności i kompletności wypełnienia formularza.

Wyniki weryfikacji formalnej:

wnioski złożone w III edycji Zielonego Budżetu - po weryfikacji formalnej.pdf


Kolejny etap weryfikacji odbywa się już w wydziale lub instytucji miejskiej, w których realizowane są zadania o określonym charakterze. To właśnie na tym etapie sprawdzone zostaną elementy składowe, które zadecydują czy projekt spełnia warunki umożliwiające realizację. Ogłoszenie wyników II etapu weryfikacji odbędzie się do 9 września 2022 r.

Następnie wszystkie pozytywnie zweryfikowane wnioski zostają przekazane do Zespołu Oceniającego, którego zadaniem jest wskazanie do realizacji tych projektów mieszkańców, które w najwyższym stopniu wpisują się w założenia Zielonego Budżetu miasta Katowice i charakteryzują się największym wpływem na poprawę środowiska naturalnego na terenie miasta.

Ostateczne rozstrzygnięcie konsultacji społecznych i publikacja listy zadań wybranych do realizacji w ramach Zielonego Budżetu miasta Katowice poznamy do 30 września 2022 r.

Informacje o poszczególnych wynikach weryfikacji oraz dane dotyczące procesu Zielonego Budżetu miasta Katowice dostępne będą na stronie bo.katowice.eu oraz w zakładce „Konsultacje społeczne" na stronie katowice.eu/konsultacje.

Dokładną informację o harmonogramie obecnej edycji ZB znajdziesz w zakładce HARMONOGRAM


Co mogę zgłosić w ramach Zielonego Budżetu?

Projekty, które z założenia są dobre dla środowiska naturalnego czy bytowania zwierząt. W ramach tej procedury możesz zgłosić zadnia takie jak:

- zazielenienie przestrzeni publicznej;
- systemowa rewitalizacja zieleni skwerów i parków;
- tworzenie łąk kwietnych;
- tworzenie ogrodów deszczowych i zbiorników małej retencji na terenach skwerów i parków miejskich;
- projekty związane z systemowymi programami dotyczącymi zwierząt (sterylizacja, zajęcia edukacyjne o właściwej opiece oraz odżywianiu);
- warsztaty i działania edukacyjne w zakresie ekologii i ochrony przyrody.


W ramach Zielonego Budżetu miasta Katowice nie realizuje się zadań:

1) które po realizacji generowałyby koszty niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego zadania;
2) które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, programami branżowymi, przedsięwzięciami wpisanymi do Wieloletniej Prognozy Finansowej, itp.;
3) które wymagają współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych, jeżeli te podmioty nie przedstawiły wyraźnej, pisemnej gotowości do współpracy w formie oświadczenia;
4) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności;
5) które zakładają realizację jedynie części zadania, w tym sporządzenia wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie zadania, bez zabezpieczenia środków na projektowanie;
6) których czas realizacji, określony na etapie oceny, przekroczyłby jeden rok budżetowy.sprawdź także

Eduakcja
W Katowicach
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice