Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Plan dla Murcek

Plan dla Murcek


Wyłożenie projektu planu obszaru dzielnicy Murcki

W zakładce [Konsultacje] można znaleźć materiały podlegające wyłożeniu oraz te, które były przedmiotem wcześniejszych konsultacji.

Część planu obejmująca obszar szpitala została uchwalona przez Radę Miasta Katowice. Link do uchwały opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego [kliknij tutaj].


plakat_Murcki.jpg

______________________

Do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru dzielnicy Murcki w Katowicach przystąpiono uchwałą nr LV/1127/18 Rady Miasta Katowice z dnia 19 kwietnia 2018 r. Podjęcie uchwały motywowane było między innymi występowaniem w obszarze dzielnicy obiektów i terenów wymagających ochrony: historycznego układu urbanistycznego osiedla wraz z systemem przestrzeni publicznych, rozległego kompleksu leśnego oraz Dolinki Murckowskiej.

Celem opracowania planu miejscowego jest ustalenie zasad i warunków zabudowy oraz zagospodarowania terenów, które jednocześnie umożliwią rozwój jednostki osadniczej, jak i zapewnią zachowanie wartości stanowiących dziedzictwo kulturowe, świadczących o historii obecnej dzielnicy Katowic – Murcek. Teren dzielnicy stanowi całość funkcjonalno-przestrzenną – jednostkę w znacznym stopniu samodzielną z uwagi na swoje położenie w strukturze miasta. Objęcie projektem przeważającej części Jednostki Pomocniczej Murcki pozwoli na ukształtowanie optymalnych, systemowych zasad ochrony i rozwoju zabudowy oraz zagospodarowania terenów.

Objęcie uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego tak znacznego fragmentu miasta – prawie całej, zwartej jednostki osadniczej uzasadnia zastosowanie poszerzonego systemu partycypacji społecznej. Celem przeprowadzenia poszerzonych konsultacji społecznych planu dla Murcek jest sporządzenie projektu dokumentu, który będzie odpowiadał na potrzeby interesu publicznego oraz prywatnego użytkowników przestrzeni. Plan miejscowy ma zapewnić zachowanie i kształtowanie, a także w razie potrzeby odtworzenie ładu przestrzennego w obszarze, który zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Katowice" – II edycja jest jednym z obszarów o najbardziej wartościowym i harmonijnym krajobrazie w strukturze Katowic.

Zapraszamy do zapoznania się z koncepcją i projektem planu, terminarzem planowanych spotkań oraz innymi materiałami planistycznymi miasta. Informacje zawarte są w menu w lewej części strony.

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice