Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Inicjatywa lokalna

Inicjatywa lokalna

Inicjatywa lokalna to  forma współpracy Miasta Katowice z mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadań publicznych na rzecz społeczności naszego Miasta. Współpraca w tej formie rozpoczęła się w 2013 roku.

inicjatywa_lokalna_85cm.jpg


Inicjatywa lokalna na 2021 rok

Dziewiąta edycja inicjatywy lokalnej w Katowicach przyniosła 61 pomysłów mieszkańców, które będą realizowane w 2021 roku - więcej informacji

Informacja o sposobie rozstrzygnięcia inicjatyw lokalnych na 2021 rok - wykaz szczegółowy

inicjatywa lokalna 2021 - informacja nt. rozstrzygniecia1.pdf


.................................................................................................................................................

Informujemy, że od 1 października 2020 r. rusza nabór wniosków o inicjatywę lokalną. Końcowy termin naboru wniosków upływa 15 listopada 2020 r. i podobnie jak w ubiegłym roku będzie to jedyny nabór na składanie inicjatyw lokalnych planowanych do realizacji na 2021 rok.


WZÓR WNIOSKU O INICJATYWĘ LOKALNĄ

zal nr 1 - wzór wniosku o Inicjatywę Lokalną.doc

zal nr 1 - wzór wniosku o Inicjatywę Lokalną pdf a.pdf


Ogólne informacje o inicjatywie lokalnej można uzyskać telefonicznie: 32 2593-118 lub mailowo: inicjatywalokalna@katowice.eu


Wykaz osób udzielających informacji nt. wniosków o inicjatywę lokalną  na 2021 r.:

Lp.Imię i nazwiskoWydział  Kontakt
1Radosław KubikWydział Kultury322 593 138
2Monika Wrzosek-Kuźmicz322 593 741
3Aleksandra ZagułaWydział budynków i Dróg322 593 401
4Magdalena FloriańskaWydział Edukacji i Sportu327 054 169
5Katarzyna Kłoska322 593 720
6Danuta ZąbkowskaWydział Promocji322 594 191
7Anna KotowskaKształtowania Środowiska322 593 885
8Natalia BajorekWydział Polityki Społecznej322 593 118
9Joanna PruchniewskaWydział Zarządzania Kryzysowego327 054 619
10Justyna BuchalikWydział Komunikacji Społecznej 322 593 065
11Piotr GlapaKZGM Katowicepiotr.glapa@kzgm.katowice.pl
12Renata Fortunarenata.fortuna@kzgm.katowice.pl


Jednym z kryteriów oceny ofert jest opinia Rady Jednostki Pomocniczej - wykaz działających RJP dostęny jest w Biuletynie Informacji Publicznej 


Jakich zadań mogą dotyczyć wnioski o realizację zadania publicznego Miasta Katowice w zakresie inicjatywy lokalnej:

1. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego; 
2. działalności charytatywnej, 
3. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 
4. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, 
5. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 
6. promocji i organizacji wolontariatu, 
7. edukacji, oświaty i wychowania, 
8. działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki, 
9. ochrony przyrody, w tym zieleni miejskiej, 
10. porządku i bezpieczeństwa publicznego. 

Kto może wystąpić z wnioskiem:

1. mieszkańcy miasta Katowice bezpośrednio, 
2. mieszkańcy miasta Katowice za pośrednictwem organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie miasta Katowice. 

Kiedy składać wnioski:

Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Katowice w terminie od 1.X do 15.XI roku poprzedzającego rok budżetowy, z terminem realizacji od 1 stycznia do końca roku budżetowego 

Jak złożyć wniosek:

- osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta Katowice, Rynek 1, Katowice 
- za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice 
- poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie SEKAP 


Sposób realizacji inicjatywy lokalnej:

W przypadku pozytywnej decyzji o realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, właściwa komórka organizacyjna Urzędu Miasta Katowice lub jednostka organizacyjna Miasta Katowice wraz z wnioskodawcą, przystępują do sporządzenia odpowiedniej dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy i przeprowadzenia inicjatywy lokalnej, w tym harmonogramu i kosztorysu oraz innych dokumentów wynikających ze specyfiki zadania. Realizacja zadania odbywa się na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej przez Prezydenta Miasta Katowice z wnioskodawcą. 


Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XXI/514/20 Rady Miasta Katowice z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej


Zarządzenie  Nr 1182/2020 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 8 września 2020 r. w sprawie określenia wzoru wniosku oraz szczegółowego trybu realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej​


BROSZURA INFORMACYJNA o INICJATYWIE LOKALNEJ: inicjatywa lokalna_2019_broszura informacyjna.pdf

................................................................................................................................................................................................

INFORMACJA NA TEMAT WNIOSKÓW MIESZKAŃCÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ za lata 2013-2019

sprawozdanie roczne 2013.xls

Sprawozdanie roczne 2014.xls

sprawozdanie roczne 2015.xls

sprawozdanie roczne 2016.xls

wnioski IL - 2016 - dane ogółem.xls

Sprawozdanie roczne 2017 - dane szczegółowe.pdf

wnioski IL - 2018 - dane ogółem.pdf

sprawozdanie zbiorcze za 2018 - 2.pdf

wnioski IL - 2019 - dane ogółem.pdf

Sprawozdanie roczne 2019 - inicjatywa lokalna.pdf

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice