Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Inicjatywa lokalna

Inicjatywa lokalna

Inicjatywa lokalna to  forma współpracy Miasta Katowice z mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadań publicznych na rzecz społeczności naszego Miasta. Współpraca w tej formie rozpoczęła się w 2013 roku.

inicjatywa.jpg

Rozstrzygnięcie 11. edycji naboru wniosków o inicjatywę lokalną na 2023 rok - ze 198 zgłoszonych wniosków, do realizacji wybrano 139.

  • Zestawienie zbiorcze inicjatyw lokalnych 2023 wraz z informacją o rozstrzygnięciu w podziale na wydziały UM Katowice

Zbiorówka - inicjatywy lokalne 2023 - zestawienie wg wydziałów współodpowiedzialnych za realizację.pdf


  • Zestawienie zbiorcze inicjatyw lokalnych wraz z informacją o rozstrzygnięciu w podziale na miejsce realizacji inicjatyw lokalnych – według dzielnic

Zbiorówka - inicjatywy lokalne 2023 - RD nr 1 Śródmieście.pdf

Zbiorówka - inicjatywy lokalne 2023 - RD nr 2 Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia.pdf

Zbiorówka - inicjatywy lokalne 2023 - RD nr 3 Zawodzie.pdf

Zbiorówka - inicjatywy lokalne 2023 - RD nr 4 Osiedle Paderewskiego - Muchowiec.pdf

Zbiorówka - inicjatywy lokalne 2023 - RD nr 5 Brynów - Część Wschodnia - Osiedle Zgrzebnioka.pdf

Zbiorówka - inicjatywy lokalne 2023 - RD nr 6 Ligota-Panewniki.pdf

Zbiorówka - inicjatywy lokalne 2023 - RD nr 7 Załęże.pdf

Zbiorówka - inicjatywy lokalne 2023 - RD nr 8 Osiedle Witosa.pdf

Zbiorówka - inicjatywy lokalne 2023 - RD nr 9 Osiedle Tysiąclecia.pdf

Zbiorówka - inicjatywy lokalne 2023 - RD nr 10 Dąb.pdf

Zbiorówka - inicjatywy lokalne 2023 - RD nr 11 Wełnowiec - Józefowiec.pdf

Zbiorówka - inicjatywy lokalne 2023 - RD nr 12 Koszutka.pdf

Zbiorówka - inicjatywy lokalne 2023 - RD nr 13 Bogucice.pdf

Zbiorówka - inicjatywy lokalne 2023 - RD nr 14 Dąbrówka Mała.pdf

Zbiorówka - inicjatywy lokalne 2023 - RD nr 15 Szopeinice - Burowiec.pdf

Zbiorówka - inicjatywy lokalne 2023 - RD nr 16 Janów-Nikiszowiec.pdf

Zbiorówka - inicjatywy lokalne 2023 - RD nr 17 Giszowiec.pdf

Zbiorówka - inicjatywy lokalne 2023 - RD nr 18 Murcki.pdf

Zbiorówka - inicjatywy lokalne 2023 - RD nr 19 Piotrowice-Ochojec.pdf

Zbiorówka - inicjatywy lokalne 2023 - RD nr 20 Zarzecze.pdf

Zbiorówka - inicjatywy lokalne 2023 - RD nr 21 Kostuchna.pdf

Zbiorówka - inicjatywy lokalne 2023 - RD nr 22 Podlesie.pdf

Zbiorówka - inicjatywy lokalne 2023 - teren miasta Katowice.pdf

Pytania szczegółowe można kierować do wydziałów wskazanych przy poszczególnych inicjatywach.

Dane kontaktowe wskazano poniżej.

..............................................................................................................................................................................................

Informujemy, że od 1 października  rusza nabór wniosków o inicjatywę lokalną. Końcowy termin naboru wniosków upływa 15 listopada i podobnie jak w ubiegłym roku będzie to jedyny nabór na składanie inicjatyw lokalnych planowanych do realizacji na 2023 rok.

BROSZURA INFORMACYJNA o INICJATYWIE LOKALNEJ: broszura inicjatywa lokalna.pdf

WZÓR WNIOSKU O INICJATYWĘ LOKALNĄ

zal nr 1 - wzór wniosku o Inicjatywę Lokalną.doc

zal nr 1 - wzór wniosku o Inicjatywę Lokalną pdf a.pdf

Ogólne informacje o inicjatywie lokalnej można uzyskać telefonicznie: 32 2593-118 lub mailowo: inicjatywalokalna@katowice.eu

Wykaz osób udzielających informacji nt. wniosków o inicjatywę lokalną  na 2023 r.:

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Miasta Katowice w zależności od wydziału odpowiedzialnego za współrealizację inicjatywy lokalnej:

1. WYDZIAŁ KULTURY - Martyna Uchto tel. (32)2593 - 705 e-mail: martyna.uchto@katowice.eu

2. WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ - Agnieszka Tabaka - Sowa tel. (32) 2593-118 e-mail: agnieszka.tabaka-sowa@katowice.eu

3. WYDZIAŁ BUDYNKÓW I DRÓG - Aleksandra Zaguła tel. (32) 25 93 401 e-mail: aleksandra.zagula@katowice.eu

4. WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA - Wanda Moryson tel. (32) 2593 – 814 e-mail: wanda.moryson@katowice.eu

5. WYDZIAŁ EDUKACJI I SPORTU - Mateusz Gawenda tel. 32 705 41 84 e-mail: mateusz.gawenda@katowice.eu -

                                                            Klaudia Gymza Referat Sportu tel. 32 2593 720 e-mail: klaudia.gymza@katowice.eu

6. WYDZIAŁ PROMOCJI - Magdalena Czekajska tel. 32 2593-853 e-mail: magdalena.czekajska@katowice.eu 

7. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO - Joanna Pruchniewska tel. 32 7054-619 e-mail: joanna.pruchniewska@katowice.eu


Jednym z kryteriów oceny ofert jest opinia Rady Jednostki Pomocniczej - wykaz działających RJP dostęny jest w Biuletynie Informacji Publicznej 

Jakich zadań mogą dotyczyć wnioski o realizację zadania publicznego Miasta Katowice w zakresie inicjatywy lokalnej:

1. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego; 
2. działalności charytatywnej, 
3. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 
4. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, 
5. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 
6. promocji i organizacji wolontariatu, 
7. edukacji, oświaty i wychowania, 
8. działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki, 
9. ochrony przyrody, w tym zieleni miejskiej, 
10. porządku i bezpieczeństwa publicznego. 

Kto może wystąpić z wnioskiem:

1. mieszkańcy miasta Katowice bezpośrednio, 
2. mieszkańcy miasta Katowice za pośrednictwem organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie miasta Katowice. 

Kiedy składać wnioski:

Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Katowice w terminie od 1.X do 15.XI roku poprzedzającego rok budżetowy, z terminem realizacji od 1 stycznia do końca roku budżetowego 

Jak złożyć wniosek:

- w Punkcie podawczym - Kancelarii Urzędu Miasta Katowice, Rynek 1, lub

- za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, lub

- poprzez elektroniczną skrzynkę ePUAP (elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej), opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem  potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.


Sposób realizacji inicjatywy lokalnej:

W przypadku pozytywnej decyzji o realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, właściwa komórka organizacyjna Urzędu Miasta Katowice lub jednostka organizacyjna Miasta Katowice wraz z wnioskodawcą, przystępują do sporządzenia odpowiedniej dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy i przeprowadzenia inicjatywy lokalnej, w tym harmonogramu i kosztorysu oraz innych dokumentów wynikających ze specyfiki zadania. Realizacja zadania odbywa się na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej przez Prezydenta Miasta Katowice z wnioskodawcą. 

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XXI/514/20 Rady Miasta Katowice z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

​zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wzoru wniosku oraz szczegółowego trybu realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

Zarządzenie  Nr 1182/2020 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 8 września 2020 r. w sprawie określenia wzoru wniosku oraz szczegółowego trybu realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej​

................................................................................................................................................................................................

DANE SPRAWOZDAWCZE ZA 2022 rok

wnioski IL - 2022 - dane ogółem.pdf

Sprawozdanie z realizacji inicjatyw lokalnych za 2022 rok - inicjatywy lokalne zrealizowane i niezrealizowane.pdf

Sprawozdanie z realizacji inicjatyw lokalnych za 2022 rok - inicjatywy lokalne rozpatrzone negatywnie na etapie oceny.pdf

DANE SPRAWOZDAWCZE ZA 2021 rok
Sprawozdanie z realizacji inicjatyw lokalnych za 2021 rok - inicjatywy lokalne zrealizowane.pdf

Sprawozdanie z realizacji inicjatyw lokalnych za 2021 rok - inicjatywy lokalne niezrealizowane.pdf

Sprawozdanie z realizacji inicjatyw lokalnych za 2021 rok - inicjatywy lokalne rozpatrzone negatywnie na etapie oceny.pdf

DANE SPRAWOZDAWCZE ZA 2020 rok 

wnioski IL - 2020 - dane sprawozdawcze ogółem.pdf

Sprawozdanie z realizacji inicjatyw lokalnych za 2020 rok - inicjatywy lokalne zrealizowane.pdf

Sprawozdanie z realizacji inicjatyw lokalnych za 2020 rok - inicjatywy niezrealizowane 2020.pdf

Sprawozdanie z realizacji inicjatyw lokalnych za 2020 rok - inicjatywy lokalne 2020 przeniesione na 2021 rok.pdf

Sprawozdanie z realizacji inicjatyw lokalnych za 2020 rok - IL na 2020 rozpatrzone negatywnie na etapie oceny.pdf

sprawdź także

Eduakcja
W Katowicach
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice