Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Inicjatywa lokalna

Inicjatywa lokalna

Inicjatywa lokalna to  forma współpracy Miasta Katowice z mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadań publicznych na rzecz społeczności naszego Miasta. Współpraca w tej formie rozpoczęła się w 2013 roku.

inicjatywa.jpg

..............................................................................................................................................................................................

Informujemy, że od 1 października  rusza nabór wniosków o inicjatywę lokalną. Końcowy termin naboru wniosków upływa 15 listopada i podobnie jak w ubiegłym roku będzie to jedyny nabór na składanie inicjatyw lokalnych planowanych do realizacji na 2024 rok.

BROSZURA INFORMACYJNA o INICJATYWIE LOKALNEJ: broszura inicjatywa lokalna.pdf

WZÓR WNIOSKU O INICJATYWĘ LOKALNĄ

Wzor wniosku o inicjatywę lokalną.doc

Wzor wniosku o inicjatywę lokalną.pdf

Ogólne informacje o inicjatywie lokalnej można uzyskać telefonicznie: 32 2593-118 lub mailowo: inicjatywalokalna@katowice.eu

Wykaz osób udzielających informacji nt. wniosków o inicjatywę lokalną  na 2024 r.:

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Miasta Katowice w zależności od wydziału odpowiedzialnego za współrealizację inicjatywy lokalnej:

1.  WYDZIAŁ KULTURY - Paulina Kulbacka tel. (32)2593 - 137 e-mail: paulina.kulbacka@katowice.eu oraz Kamila Tosza tel.:  (32)2593 - 136 e-mail: kamila.tosza@katowice.eu

2.  WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ - Agnieszka Tabaka - Sowa tel. (32) 2593-118 e-mail: agnieszka.tabaka-sowa@katowice.eu

3.  WYDZIAŁ BUDYNKÓW I DRÓG - Aleksandra Zaguła tel. (32) 2593 - 401 e-mail: aleksandra.zagula@katowice.eu

4.  WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA – Anna Kotowska tel. (32) 2593 - 885 e-mail: anna.kotowska@katowice.eu  

5.  WYDZIAŁ EDUKACJI I SPORTU:

  • Anna Frejno tel. 32 705 41 84 e-mail: Anna.Frejno@katowice.eu - zakres inicjatyw lokalnych: edukacja, oświata i wychowanie.
  • Katarzyna Kłoska tel. 32 2593 - 720 e-mail: katarzyna.kloska@katowice.eu - zakres inicjatyw lokalnych: działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki.

6.  WYDZIAŁ PROMOCJI - Magdalena Czekajska tel. 32 2593 - 853 e-mail: magdalena.czekajska@katowice.eu, Justyna Jeziorowska-Duda tel. 32 2593 - 092 e mail. justyna.jeziorowska-duda@katowice.eu

7.  WYDZIAŁ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ - Anna Szary tel.: (32) 2593 - 144 e-mail: anna.szary@katowice.eu

8.  WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO - Joanna Pruchniewska tel. 32 705 46 73 e-mail: joanna.pruchniewska@katowice.eu

9.  WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA - Tel: (32) 2593 - 624 e-mail: rm@katowice.eu


Jednym z kryteriów oceny ofert jest opinia Rady Dzielnicy - wykaz działających dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej 

Jakich zadań mogą dotyczyć wnioski o realizację zadania publicznego Miasta Katowice w zakresie inicjatywy lokalnej:

1. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego; 
2. działalności charytatywnej, 
3. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 
4. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, 
5. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 
6. promocji i organizacji wolontariatu, 
7. edukacji, oświaty i wychowania, 
8. działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki, 
9. ochrony przyrody, w tym zieleni miejskiej, 
10. porządku i bezpieczeństwa publicznego. 

Kto może wystąpić z wnioskiem:

1. mieszkańcy miasta Katowice bezpośrednio, 
2. mieszkańcy miasta Katowice za pośrednictwem organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie miasta Katowice. 

Kiedy składać wnioski:

Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Katowice w terminie od 1.X do 15.XI roku poprzedzającego rok budżetowy, z terminem realizacji od 1 stycznia do końca roku budżetowego 

Jak złożyć wniosek:

- w Punkcie podawczym - Kancelarii Urzędu Miasta Katowice, Rynek 1, lub

- za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, lub

- poprzez elektroniczną skrzynkę ePUAP (elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej), opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem  potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.


Sposób realizacji inicjatywy lokalnej:

W przypadku pozytywnej decyzji o realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, właściwa komórka organizacyjna Urzędu Miasta Katowice lub jednostka organizacyjna Miasta Katowice wraz z wnioskodawcą, przystępują do sporządzenia odpowiedniej dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy i przeprowadzenia inicjatywy lokalnej, w tym harmonogramu i kosztorysu oraz innych dokumentów wynikających ze specyfiki zadania. Realizacja zadania odbywa się na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej przez Prezydenta Miasta Katowice z wnioskodawcą. 

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XXI/514/20 Rady Miasta Katowice z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

Zarządzenie nr 3562/2023 z dnia 13.10.2023 r.

​zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wzoru wniosku oraz szczegółowego trybu realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

Zarządzenie nr 1948/2021 z dnia 15.09.2021 r.

​zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wzoru wniosku oraz szczegółowego trybu realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

Zarządzenie  Nr 1182/2020 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 8 września 2020 r. w sprawie określenia wzoru wniosku oraz szczegółowego trybu realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej​

................................................................................................................................................................................................

DANE SPRAWOZDAWCZE ZA 2023 rok

wnioski IL - 2023 - dane ogółem.pdf

Sprawozdanie - inicjatywy lokalne na 2023 r. zrealizowane i niezrealizowane.pdf

Sprawozdanie - inicjatywy lokalne na 2023 r. rozpatrzone negatywnie na etapie oceny.pdf

DANE SPRAWOZDAWCZE ZA 2022 rok

wnioski IL - 2022 - dane ogółem.pdf

Sprawozdanie z realizacji inicjatyw lokalnych za 2022 rok - inicjatywy lokalne zrealizowane i niezrealizowane.pdf

Sprawozdanie z realizacji inicjatyw lokalnych za 2022 rok - inicjatywy lokalne rozpatrzone negatywnie na etapie oceny.pdf

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice