Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Inicjatywa lokalna

Inicjatywa lokalna

Inicjatywa lokalna to  forma współpracy Miasta Katowice z mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadań publicznych na rzecz społeczności naszego Miasta. Współpraca w tej formie rozpoczęła się w 2013 roku.

inicjatywa lokalna.jpg

...............................................................................................................................................

Rozstrzygnięcie 10. edycji naboru wniosków o inicjatywę lokalną na 2022 rok - ze 196 zgłoszonych wniosków, do realizacji wybrano 120.

Zestawienie zbiorcze inicjatyw lokalnych 2022 wraz z informacją o rozstrzygnięciu w podziale na wydziały UM Katowice

 Zbiorówka - inicjatywy lokalne 2022 - podział wg wydziałów odpowiedzialnych za współprealizację.pdf

 

Zestawienie zbiorcze inicjatyw lokalnych wraz z informacją o rozstrzygnięciu w podziale na miejsce realizacji inicjatyw lokalnych – wg jednostek pomocniczych (dzielnic)


JP nr 1 Śródmieście - inicjatywy lokalne 2022 - rozstrzygnięcie.pdf

JP nr 2 Załęska Hałda - Brynów - Cżęść Zachodnia - inicjatywy lokalne 2022 - rozstrzygnięcie.pdf

JP nr 3 Zawodzie - inicjatywy lokalne 2022 - rozstrzygnięcie.pdf

JP nr 4 Osiedle Paderewskiego - Muchowiec - inicjatywy lokalne 2022 - rozstrzygnięcie.pdf

JP nr 6 Ligota - Panewniki - inicjatywy lokalne 2022 - rozstrzygnięcie.pdf

JP nr 7 Załęże - inicjatywy lokalne 2022 - rozstrzygnięcie.pdf

JP nr 8 Osiedle Witosa - inicjatywy lokalne 2022 - rozstrzygnięcie.pdf

JP nr 9 Osiedle Tysiąclecia - inicjatywy lokalne 2022 - rozstrzygnięcie.pdf

JP nr 10 Dąb - inicjatywy lokalne 2022 - rozstrzygnięcie.pdf

JP nr 11 Wełnowiec Józefowiec - inicjatywy lokalne 2022 - rozstrzygnięcie.pdf

JP nr 12 Koszutka - inicjatywy lokalne 2022 - rozstrzygnięcie.pdf

JP nr 13 Bogucice - inicjatywy lokalne 2022 - rozstrzygnięcie.pdf

JP nr 14 Dąbrówka Mała - inicjatywy lokalne 2022 - rozstrzygnięcie.pdf

JP nr 15 Szopienice- Burowiec - inicjatywy lokalne 2022 - rozstrzygnięcie.pdf

JP nr 16 Janów - Nikiszowiec - inicjatywy lokalne 2022 - rozstrzygnięcie.pdf

JP nr 17 Giszowiec - inicjatywy lokalne 2022 - rozstrzygnięcie.pdf

JP nr 18 Murcki - inicjatywy lokalne 2022 - rozstrzygnięcie.pdf

JP nr 19 Piotrowice-Ochojec - inicjatywy lokalne 2022 - rozstrzygnięcie.pdf

JP nr 20 Zarzecze - inicjatywy lokalne 2022 - rozstrzygnięcie.pdf

JP nr 21 Kostuchna - inicjatywy lokalne 2022 - rozstrzygnięcie.pdf

JP nr 22 Podlesie - inicjatywy lokalne 2022 - rozstrzygnięcie.pdf

Katowice i poza Katowicami - inicjatywy lokalne 2022 - rozstrzygnięcie.pdf


Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Miasta Katowice w zależności od wydziału odpowiedzialnego za współrealizację inicjatywy lokalnej:

1. WYDZIAŁ KULTURY - Martyna Uchto tel. (32)2593 - 705 e-mail: martyna.uchto@katowice.eu

2. WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ - Agnieszka Tabaka - Sowa tel. (32) 2593-118 e-mail: agnieszka.tabaka-sowa@katowice.eu

3. WYDZIAŁ BUDYNKÓW I DRÓG - Aleksandra Zaguła tel. (32) 25 93 401 e-mail: aleksandra.zagula@katowice.eu

4. WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA - Wanda Moryson tel. (32) 2593 – 814 e-mail: wanda.moryson@katowice.eu

5. WYDZIAŁ EDUKACJI I SPORTU - Mateusz Gawenda tel. 32 705 41 84 e-mail: mateusz.gawenda@katowice.eu -

                                                            Klaudia Gymza Referat Sportu tel. 32 2593 720 e-mail: klaudia.gymza@katowice.eu

6. WYDZIAŁ PROMOCJI - Magdalena Czekajska tel. 32 2593-853 e-mail: magdalena.czekajska@katowice.eu 

7. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO - Joanna Pruchniewska tel. 32 7054-619 e-mail: joanna.pruchniewska@katowice.eu

.................................................................................................................................................

Informujemy, że od 1 października 2021 r. rusza nabór wniosków o inicjatywę lokalną. Końcowy termin naboru wniosków upływa 15 listopada 2021 r. i podobnie jak w ubiegłym roku będzie to jedyny nabór na składanie inicjatyw lokalnych planowanych do realizacji na 2022 rok.


WZÓR WNIOSKU O INICJATYWĘ LOKALNĄ

zal nr 1 - wzór wniosku o Inicjatywę Lokalną.doc

zal nr 1 - wzór wniosku o Inicjatywę Lokalną pdf a.pdf


Ogólne informacje o inicjatywie lokalnej można uzyskać telefonicznie: 32 2593-118 lub mailowo: inicjatywalokalna@katowice.eu

Wykaz osób udzielających informacji nt. wniosków o inicjatywę lokalną  na 2022 r.:

1. WYDZIAŁ KULTURY - Martyna Uchto tel. (32)2593 - 705 e-mail: martyna.uchto@katowice.eu 

2. WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ - Agnieszka Tabaka - Sowa tel. (32) 2593-118 e-mail: agnieszka.tabaka-sowa@katowice.eu

3. WYDZIAŁ BUDYNKÓW I DRÓG - Aleksandra Zaguła tel. (32) 25 93 401 e-mail: aleksandra.zagula@katowice.eu

4. WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA - Wanda Moryson tel. (32) 2593 – 814 e-mail: wanda.moryson@katowice.eu

5. WYDZIAŁ EDUKACJI I SPORTU - Mateusz Gawenda tel. 32 705 41 84 e-mail: mateusz.gawenda@katowice.eu -

                                                            Zakres inicjatyw lokalnych: edukacja, oświata i wychowanie.

                                                            Klaudia Gymza Referat Sportu tel. 32 2593 720 e-mail: klaudia.gymza@katowice.eu

                                                            Zakres inicjatyw lokalnych: działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki.

6. WYDZIAŁ PROMOCJI - Magdalena Czekajska tel. 32 2593-853 e-mail: magdalena.czekajska@katowice.eu 

                                             Dorota Drabek tel. 32 2593-092 e-mail: dorota.drabek@katowice.eu 

7. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ - Anna Pomykała Telefon: (32) 2593-654 e-mail: anna.pomykala@katowice.eu

8. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO - Joanna Pruchniewska tel. 32 7054-619 e-mail: joanna.pruchniewska@katowice.eu

9. WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA - Tel: (32) 2593-624 e-mail: rm@katowice.eu

Jednym z kryteriów oceny ofert jest opinia Rady Jednostki Pomocniczej - wykaz działających RJP dostęny jest w Biuletynie Informacji Publicznej 

Jakich zadań mogą dotyczyć wnioski o realizację zadania publicznego Miasta Katowice w zakresie inicjatywy lokalnej:

1. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego; 
2. działalności charytatywnej, 
3. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 
4. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, 
5. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 
6. promocji i organizacji wolontariatu, 
7. edukacji, oświaty i wychowania, 
8. działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki, 
9. ochrony przyrody, w tym zieleni miejskiej, 
10. porządku i bezpieczeństwa publicznego. 

Kto może wystąpić z wnioskiem:

1. mieszkańcy miasta Katowice bezpośrednio, 
2. mieszkańcy miasta Katowice za pośrednictwem organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie miasta Katowice. 

Kiedy składać wnioski:

Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Katowice w terminie od 1.X do 15.XI roku poprzedzającego rok budżetowy, z terminem realizacji od 1 stycznia do końca roku budżetowego 

Jak złożyć wniosek:

- w Punkcie podawczym - Kancelarii Urzędu Miasta Katowice, Rynek 1, lub

- za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, lub

- poprzez elektroniczną skrzynkę ePUAP (elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej), opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem  potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.


Sposób realizacji inicjatywy lokalnej:

W przypadku pozytywnej decyzji o realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, właściwa komórka organizacyjna Urzędu Miasta Katowice lub jednostka organizacyjna Miasta Katowice wraz z wnioskodawcą, przystępują do sporządzenia odpowiedniej dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy i przeprowadzenia inicjatywy lokalnej, w tym harmonogramu i kosztorysu oraz innych dokumentów wynikających ze specyfiki zadania. Realizacja zadania odbywa się na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej przez Prezydenta Miasta Katowice z wnioskodawcą. 


Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XXI/514/20 Rady Miasta Katowice z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

​zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wzoru wniosku oraz szczegółowego trybu realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

Zarządzenie  Nr 1182/2020 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 8 września 2020 r. w sprawie określenia wzoru wniosku oraz szczegółowego trybu realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej​

....................................................................................................................................

BROSZURA INFORMACYJNA o INICJATYWIE LOKALNEJ: broszura dotycząca inicjatywy lokalnej na 2022 r.pdf

ULOTKA INFORMACYJNA: ULOTKA - inicjatywa lokalna.pdf

................................................................................................................................................................................................

DANE SPRAWOZDAWCZE ZA 2021 rok
Sprawozdanie z realizacji inicjatyw lokalnych za 2021 rok - inicjatywy lokalne zrealizowane.pdf

Sprawozdanie z realizacji inicjatyw lokalnych za 2021 rok - inicjatywy lokalne niezrealizowane.pdf

Sprawozdanie z realizacji inicjatyw lokalnych za 2021 rok - inicjatywy lokalne rozpatrzone negatywnie na etapie oceny.pdf

DANE SPRAWOZDAWCZE ZA 2020 rok 

wnioski IL - 2020 - dane sprawozdawcze ogółem.pdf

Sprawozdanie z realizacji inicjatyw lokalnych za 2020 rok - inicjatywy lokalne zrealizowane.pdf

Sprawozdanie z realizacji inicjatyw lokalnych za 2020 rok - inicjatywy niezrealizowane 2020.pdf

Sprawozdanie z realizacji inicjatyw lokalnych za 2020 rok - inicjatywy lokalne 2020 przeniesione na 2021 rok.pdf

Sprawozdanie z realizacji inicjatyw lokalnych za 2020 rok - IL na 2020 rozpatrzone negatywnie na etapie oceny.pdf

sprawdź także

Eduakcja
W Katowicach
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice