Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja


 Szanowni Państwo,

informujemy, że w mieście Katowice nadal wszystkie punkty nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działają tylko i wyłącznie w formie zdalnej (do odwołania), tj. porady prawne udzielane są za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefon, mail, komunikator) wobec czego nie ma możliwości samodzielnego zapisu na poradę przez stronę internetową.


Zapisy w czasie funkcjonowania punktów w sposób zdalny przyjmowane są tylko i wyłącznie telefonicznie pod nr tel. (32) 259 3736.


UWAGA!

W czasie funkcjonowania punktów w formie zdalnej bezpośrednie telefony do punktów podane w wykazie są nieczynne. Frame 45.png


Funkcjonowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w mieście Katowice w czasie ogłoszonego na terenie kraju stanu epidemii

Informujemy, że od dnia 18 marca 2020 r. nastąpiła zmiana sposobu udzielania porad prawnych we wszystkich 12-stu punktach nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie miasta Katowice.

 Wprowadzono następującą procedurę umożliwiającą korzystanie z ww. poradnictwa przez osoby uprawnione:

  •  osoba uprawniona chcąca skorzystać z poradnictwa rejestruje się na poradę prawną pod numerem tel. (32) 259 37 36.

W związku z obowiązującym na terenie kraju stanem epidemii zniesiono obowiązek składania oświadczeń przez osoby uprawnione chcące skorzystać z porady prawnej.

  • Pracownik Wydziału Polityki Społecznej przekazuje informację konkretnemu prawnikowi pełniącemu dyżur w danym dniu o konieczności udzielenia porady zdalnie w określonym dniu i czasie.
  •  Prawnik udziela nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osobie telefonicznie, mailowo bądź za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość.

 Uwaga!

Zmiana w funkcjonowaniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego ważna jest do odwołania.

 _____________________________________________________________________________________


 INFORMACJE OGÓLNE

Informujemy, że w mieście Katowice można korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji na podstawie ustawy w dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.).

 

Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

 - nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatnej poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.


 W okresie funkcjonowania punktów w formie bezpośredniego udzielania porad (poza okresem trwania stanu epidemii) osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością. Prowadząc rejestrację zgłoszeń, dąży się do równomiernej rejestracji zgłoszeń osób uprawnionych odpowiednio do dyżurów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia

19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

 

Aby móc skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego/nieodpłatnej mediacji należy zapisać się na termin wizyty:

 - od poniedziałku do środy w godzinach od 7.30 do 15.30,

- w czwartek w godzinach od 7.30 do 17.00,

- w piątek w godzinach od 7.30 do 14.00

pod numerem telefonu: (32) 259 37 36 zaznaczając, jakiej formy pomocy ma dotyczyć spotkanie (nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego czy nieodpłatnej mediacji).

Uwaga! Czas trwania jednego spotkania z mediatorem podczas dyżuru nie może przekroczyć 2 godzin.

 Po udzielonej poradzie prawnej osoba uprawniona może anonimowo wyrazić swoją opinię na temat udzielonej jej porady wypełniając część B Karty Pomocy, którą otrzymuje od osoby udzielającej jej porady, a następnie wrzuca ją do zamkniętej, nieprzezroczystej urny znajdującej się w punkcie. Ankieta może być także przekazana drogą elektroniczną bezpośrednio do urzędu (e-mail: ps@katowice.eu).

 

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego/nieodpłatnej mediacji:

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,  o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym

 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pisma w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

 4. nieodpłatną mediację,

5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

 Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 - działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji,

 - nieodpłatne poradnictwo obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady
z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego, jak również nieodpłatną mediację.

 

 Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,

 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,

 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,

 4. przeprowadzenie mediacji,

 5. udzielnie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

 

 Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego,

 2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

 _________________________________________________________________________________________


WYKAZ PUNKTÓW ZLOKALIZOWANYCH W MIEŚCIE KATOWICE


Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP), nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (NPO), nieodpłatna mediacja (NM) zlokalizowane na terenie Katowic na rok 2020:

Jednostka, w której znajduje się punktAdres, rodzajDni i godziny, numer tel.Obsada

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach

 

ul. Warszawska 42 NPP/NM

 

pn. – pt. 16.00 do 20.00

tel. (32) 705 45 11

Punkt powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową – Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA"

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach

 

ul. M. Oblatów 24

NPP/NM

 

pn. – pt. 16.00 do 20.00

tel. (32) 705 45 12

Punkt powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową – Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA"

 

Miejska Izba Wytrzeźwień i Ośrodek Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu                 
w Katowicach

 

 

ul. Macieja 10

NPP/NM

 

pn. – pt. 16.00 do 20.00

tel. (32) 705 45 20

 

Adwokaci

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach

 

ul. Dębowa 16c

NPP/NM

 

pn. – pt. 16.00 do 20.00

tel. (32) 705 45 13

Punkt powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową – Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA"

 

 

Dom Pomocy Społecznej „Przystań"

 

 

ul. Adamskiego 22

NPP/NM

 

pn. – pt. 15.00 do 19.00

tel. (32) 705 45 21

 

Adwokaci

 

Dom Pomocy Społecznej „Zacisze"

 

ul. Traktorzystów 42

NPP/NM

 

 

pn. – pt. 16.00 do 20.00

tel. (32) 705 45 22

 

Radcy prawni

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Katowicach

 

ul. Łętowskiego 6a

NPO/NM

 

pn. – pt. 16.00 do 20.00

tel. (32) 705 45 14

Punkt powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową – Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA"

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Katowicach

 

ul. Krakowska 138

NPO/NM

 

pn. – pt. 16.00 do 20.00

tel. (32) 705 45 15

Punkt powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową – Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA"

 

Dział Świadczeń Rodzinnych
i Alimentacyjnych MOPS

 

 

ul. Francuska 70

NPP/NM

 

pn. – pt. 16.00 do 20.00

tel. (32) 705 45 16

 

Adwokaci

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Katowicach

 

ul. Wojewódzka 23

NPO/NM

 

pn. – pt. 16.00 do 20.00

tel. (32) 705 45 17

Punkt powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową – Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA"

 

 

Miejski Dom Kultury

 

ul. Hallera 28

NPP/NM

 

pn. – pt. 11.00 do 15.00

tel. (32) 705 45 18

 

 

Radcy prawni

 

Miejski Dom Kultury

 

ul. Markiefki 44a

NPP/NM

 

pn. – pt. 9.00 do 13.00

tel. (32) 705 45 19

 

 

Radcy prawni

 

_____________________________________________________________________________________


PRZEPISY PRAWNE:

Ustawa - tekst jednolity z 2019 poz. 294.pdf 

Rozporządzenie w sprawie npp i npo.pdf


Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice w sprawie wykazu planowanych dyżurów punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej działających na terenie miasta Katowice

https://redakcja.bip.katowice.eu/Lists/Zarzadzenia/Attachments/10955/235-2019b.pdf


Zarządzenie zmieniające Prezydenta Miasta Katowice w sprawie wykazu planowanych dyżurów punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej działających na terenie miasta Katowice

https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/Zarzadzenia/zarzadzeniaSzczegoly.aspx?id=11493&menu=620

___________________________________________________________________________


LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA: 


Frame 46.png


LISTA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA NA TERENIE MIASTA KATOWICE

6. Lista np - aktualizacja 10.09.20.pdf


___________________________________________________________________________


PORADNIKI/ULOTKI DO POBRANIA:

Poradnik prawny - Prawo budowlane.pdf

Poradnik prawny - Szkoła w reżimie sanitarnym.pdf

Bezpłatne porady prawne przez telefon.pdf

Katowice - jak przygotować się do porady przez telefon.pdf

Katowice_plakat NPP dla samozatrudnionych.pdf

Poradnik prawny - Tarcza Antykryzysowa cz.1-1.pdf

Poradnik prawny - Tarcza Antykryzysowa cz.2.pdf

Poradnik prawny - Tarcza Antykryzysowa cz.3.pdf

Poradnik prawny - Alimenty.pdf

Poradnik prawny - Pomoc de minimis.pdf

Poradnik prawny - Uzależnienia.pdfWYKŁADY ONLINE Z PRAWNIKIEM:

  • "System dozoru elektronicznego jako alternatywna forma odbywania kary pozbawienia wolności"

https://www.youtube.com/watch?v=DFVVfosEqwY

  • "Szkoła w reżimie sanitarnym" --> https://www.youtube.com/watch?v=ZpUZq7Up1-w


_______________________________________________________________________________________


LINK DO STRONY DARMOWA POMOC PRAWNA PROWADZONEJ PRZEZ MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI:

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice