Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja


Szanowni Państwo,

informujemy, iż od dnia 1 października br. punkty nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, które do tej pory pracowały w trybie zdalnym wznawiają bezpośrednia obsługę mieszkańca.

 

Porady będą udzielane przy zachowaniu aktualnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa zgodnych z wytycznymi Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego.


W lokalu, w którym ma miejsce świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego nie powinny przebywać osoby postronne, inne niż te, które zapisały się na poradę.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo podczas udzielania porady prosimy o stosowanie środków dezynfekcji oraz zasłanianie ust i nosa za pomocą maseczki jednorazowej, które będą dostępne w punktach.


Zapisy na porady prawne/nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przyjmowane są:

- telefonicznie pod nr tel. (32) 259 3736 w następujących dniach i godzinach:

poniedziałek, wtorek, środa w godz. 7.30 - 15.30,

czwartek w godz. 7.30 - 17.00,

piątek w godz. 7.30 – 14.00;

- online przez stronę internetową: https://np.ms.gov.pl/zapisy. Frame 45.png


 _____________________________________________________________________________________

 INFORMACJE OGÓLNE

Informujemy, że w mieście Katowice można korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji na podstawie ustawy w dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2232).

 

Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

 - nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatnej poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.


 W okresie funkcjonowania punktów w formie bezpośredniego udzielania porad (poza okresem trwania stanu epidemii) osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie to składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku składa oświadczenie dotyczące pomocy de minimis oraz wniosek o jej udzielenie. Dokumenty te należy przesłać do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice (dopiero po ich sprawdzeniu  weryfikacji możliwe będzie zapisanie osoby na poradę prawną).

 

Informacja dot. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osobie prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku (pomoc de minimis):

Pomoc udzielana osobie osobie prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku jest pomocą de minimis, wobec czego osoba ta przed skorzystaniem z ww. pomocy jest zobowiązana do:

- złożenia wniosku o udzielenie pomocy,

- złożenia oświadczenia dotyczącego pomocy de minimis,

- złożenia formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Dopiero po dostarczeniu poprawnie wypełnionych ww. dokumentów pracownik urzędu skontaktuje się z osobą uprawnioną w celu ustalenia terminu i godziny porady.

Po udzielonej poradzie prawnej wydane zostanie beneficjantowi zaświadczenie stwierdzające, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de mininis.


Informujemy, że:
- pomoc publiczna jest monitorowana i obejmuje gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji o udzielanej pomocy publicznej, w szczególności o jej rodzajach, formach i wielkości oraz przestrzeganie krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
- dane beneficjentów korzystających z pomocy są publikowane w sprawozdaniach udostępnione na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W związku z tym, aby uzyskać pomoc beneficjent zobligowany jest podać dane niezbędne do sporządzenia sprawozdania (tj.: NIP, nazwę, podstawę prawną udzielenia pomocy, dzień udzielenia pomocy, wielkość przedsiębiorcy, informacje o siedzibie firmy, miejscu zamieszkania i rodzaju prowadzonej działalności, wartość pomocy, formę oraz przeznaczenia pomocy).
Na podstawie zgromadzonych danych zostanie wydane zaświadczenie o skorzystaniu z pomocy de minimis.
- pomoc publiczna przyznana niezgodnie z zasadami rynku wewnętrznego oraz pomoc wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi w postaci kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy de minimis wraz z odsetkami.


Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością. Prowadząc rejestrację zgłoszeń, dąży się do równomiernej rejestracji zgłoszeń osób uprawnionych odpowiednio do dyżurów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się

Informujemy, że osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się chcące skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mają możliwość samodzielnego zapisu na poradę prawną
w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1 - zapis na poradę odbywa się za pomocą programu "TOK-TU-TOK" korzystającego ze wsparcia tłumacza języka migowego.

Porada udzielana jest w jednym z dwunastu punktów zlokalizowanych w mieście Katowice, do którego osoba uprawniona do jej otrzymania została zapisana.

W czasie udzielanej porady prawnej osoba jej udzielająca korzysta z ww. programu (tj. wsparcia tłumacza języka migowego).


Aby móc skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego/nieodpłatnej mediacji należy zapisać się na termin wizyty:

 - od poniedziałku do środy w godzinach od 7.30 do 15.30,

- w czwartek w godzinach od 7.30 do 17.00,

- w piątek w godzinach od 7.30 do 14.00

pod numerem telefonu: (32) 259 37 36 zaznaczając, jakiej formy pomocy ma dotyczyć spotkanie (nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego czy nieodpłatnej mediacji),

online - przez stronę internetową: https://np.ms.gov.pl/zapisy.


Uwaga! Czas trwania jednego spotkania z mediatorem podczas dyżuru nie może przekroczyć 2 godzin.

 Po udzielonej poradzie prawnej osoba uprawniona może anonimowo wyrazić swoją opinię na temat udzielonej jej porady wypełniając część B Karty Pomocy, którą otrzymuje od osoby udzielającej jej porady, a następnie wrzuca ją do zamkniętej, nieprzezroczystej urny znajdującej się w punkcie. Ankieta może być także przekazana drogą elektroniczną bezpośrednio do urzędu (e-mail: ps@katowice.eu).

 

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego/nieodpłatnej mediacji:

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,  o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym

 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pisma w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

 4. nieodpłatną mediację,

5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

 Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 - działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji,

 - nieodpłatne poradnictwo obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego,

- nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

 

 Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,

 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,

 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,

 4. przeprowadzenie mediacji,

 5. udzielnie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

 

 Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego,

 2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

 _________________________________________________________________________________________


WYKAZ PUNKTÓW ZLOKALIZOWANYCH W MIEŚCIE KATOWICE


Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP), nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (NPO), nieodpłatna mediacja (NM) zlokalizowane na terenie Katowic na rok 2021:


UWAGA!

W czasie funkcjonowania punktów w formie zdalnej bezpośrednie numery telefonów do punktów podane
w wykazie są nieczynne.


Jednostka, w której znajduje się punktAdres, rodzajDni i godziny, numer tel.Obsada

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach

 

ul. Warszawska 42 NPP/NM

 

pn. – pt. 16.00 do 20.00

tel. (32) 705 45 11

Punkt powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową – Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA"

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach

 

ul. M. Oblatów 24

NPP/NM

 

pn. – pt. 16.00 do 20.00

tel. (32) 705 45 12

Punkt powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową – Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA"

 

Miejska Izba Wytrzeźwień i Ośrodek Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu                 
w Katowicach

 

 

ul. Macieja 10

NPP/NM

 

pn. – pt. 16.00 do 20.00

tel. (32) 705 45 20

 

Adwokaci

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach

 

ul. Dębowa 16c

NPP/NM

 

pn. – pt. 16.00 do 20.00

tel. (32) 705 45 13

Punkt powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową – Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA"

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach

 

 

ul. Andrzeja 10

NPP/NM

 

pn. – pt. 15.00 do 19.00

tel. (32) 705 45 21

 

Adwokaci

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach

 

ul. Świdnicka 35a

NPP/NM

 

 

pn. – pt. 16.00 do 20.00

tel. (32) 705 45 22

 

Radcy prawni

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Katowicach

 

ul. Łętowskiego 6a

NPO/NM

 

pn. – pt. 16.00 do 20.00

tel. (32) 705 45 14

Punkt powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową – Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA"

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Katowicach

 

ul. Krakowska 138

NPO/NM

 

pn. – pt. 16.00 do 20.00

tel. (32) 705 45 15

Punkt powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową – Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA"

 

Dział Świadczeń Rodzinnych
i Alimentacyjnych MOPS

 

 

ul. Francuska 70

NPP/NM

 

pn. – pt. 16.00 do 20.00

tel. (32) 705 45 16

 

Adwokaci

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Katowicach

 

ul. Wojewódzka 23

NPO/NM

 

pn. – pt. 16.00 do 20.00

tel. (32) 705 45 17

Punkt powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową – Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA"

 

 

Miejski Dom Kultury

 

ul. Hallera 28

NPP/NM

 

pn. – pt. 11.00 do 15.00

tel. (32) 705 45 18

 

 

Radcy prawni

 

Miejski Dom Kultury

 

ul. Markiefki 44a

NPP/NM

 

pn. – pt. 9.00 do 13.00

tel. (32) 705 45 19

 

 

Radcy prawni

 

_____________________________________________________________________________________


PRZEPISY PRAWNE:

Ustawa - tekst jednolity z 2019 poz. 294.pdf 

Rozporządzenie w sprawie npp i npo.pdf


Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice w sprawie wykazu planowanych dyżurów punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej działających na terenie miasta Katowice

https://redakcja.bip.katowice.eu/Lists/Zarzadzenia/Attachments/10955/235-2019b.pdf

Zarządzenie zmieniające Prezydenta Miasta Katowice w sprawie wykazu planowanych dyżurów punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej działających na terenie miasta Katowice

https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/Zarzadzenia/zarzadzeniaSzczegoly.aspx?id=11493&menu=620

___________________________________________________________________________


LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA: 


Frame 46.png


LISTA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA NA TERENIE MIASTA KATOWICE:

Lista np - aktualizacja 21.10.2021.pdf

___________________________________________________________________________

Do pobrania:

Ulotka 2021.pdf

Bezpłatne porady prawne przez telefon.pdf

Jak przygotować się do porady przez telefon.pdf

Władza rodzicielska po rozstaniu rodziców.png

Zdjecia i filmy dzieci w internecie.png

Kiedy nie mozna odstąpić od umowy zawartej na odległość.png


___________________________________________________________________________


EDUKACJA PRAWNA

Poradnik prawny - Prawo budowlane.pdf

Poradnik prawny - Szkoła w reżimie sanitarnym.pdf

Poradnik prawny - Tarcza Antykryzysowa cz.1-1.pdf

Poradnik prawny - Tarcza Antykryzysowa cz.2.pdf

Poradnik prawny - Tarcza Antykryzysowa cz.3.pdf

Poradnik prawny - Alimenty.pdf

Poradnik prawny - Pomoc de minimis.pdf

Poradnik prawny - Uzależnienia.pdf

Poradnik prawny - Ubezwłasnowolnienie.pdfWykłady online z prawnikiem:

  • "System dozoru elektronicznego jako alternatywna forma odbywania kary pozbawienia wolności"

https://www.youtube.com/watch?v=DFVVfosEqwY

  • "Szkoła w reżimie sanitarnym" --> https://www.youtube.com/watch?v=ZpUZq7Up1-w
  • "Stop przemocy domowej" --> https://www.youtube.com/watch?v=y3KMBJB4hgM
  • "Przemoc to nie konflikt. Fakty i mity na temat przemocy w rodzinie" --> https://www.youtube.com/watch?v=1vCN3vUjByk
  • "Kontakty z dziećmi" --> https://www.youtube.com/watch?v=7tXaDIPEk44


_______________________________________________________________________________________


LINK DO STRONY DARMOWA POMOC PRAWNA PROWADZONEJ PRZEZ MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI:

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice