Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (w tym nieodpłatna mediacja) oraz edukacja prawna

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (w tym nieodpłatna mediacja) oraz edukacja prawna


Zapisy na nieodpłatną pomoc prawną/nieodpłatne poradnictwo obywatelskie/nieodpłatną mediację przyjmowane są:


- telefonicznie (infolinia obsługiwana tylko w języku polskim) pod nr tel. (32) 259 3736 w następujących dniach i godzinach (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy):

poniedziałek, wtorek, środa w godz. 7.30 - 15.30,

czwartek w godz. 7.30 - 17.00,

piątek w godz. 7.30 – 14.00;


- online przez stronę internetową: https://zapisy-np.ms.gov.pl. Frame 45.png


 _____________________________________________________________________________________

 INFORMACJE OGÓLNE

Informujemy, że w mieście Katowice można korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji na podstawie ustawy w dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945).

 

Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

 - nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatnej poradnictwo obywatelskie (w tym nieodpłatna mediacja) przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.


 W okresie funkcjonowania punktów w formie bezpośredniego udzielania porad w punktach, osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie to składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Oświadczenie - do pobrania:

Oświadczenie osoby uprawnionej UM Katowice.pdf


Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku składa oświadczenie, formularz i wniosek dotyczący pomocy de minimis.
Dokumenty te należy przesłać do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice (dopiero po ich sprawdzeniu i weryfikacji możliwe będzie zapisanie osoby na poradę prawną).


Informacja dot. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osobie prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku (pomoc de minimis):

Pomoc udzielana osobie osobie prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku jest pomocą de minimis, wobec czego osoba ta przed skorzystaniem z ww. pomocy jest zobowiązana do:

- złożenia wniosku o udzielenie pomocy,

- złożenia oświadczenia dotyczącego pomocy de minimis,

- złożenia formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Dopiero po dostarczeniu poprawnie wypełnionych ww. dokumentów pracownik urzędu skontaktuje się z osobą uprawnioną w celu ustalenia terminu i godziny porady.

Po udzielonej poradzie prawnej wydane zostanie beneficjantowi zaświadczenie stwierdzające, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de mininis.


Informujemy, że:
- pomoc publiczna jest monitorowana i obejmuje gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji o udzielanej pomocy publicznej, w szczególności o jej rodzajach, formach i wielkości oraz przestrzeganie krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
- dane beneficjentów korzystających z pomocy są publikowane w sprawozdaniach udostępnione na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W związku z tym, aby uzyskać pomoc beneficjent zobligowany jest podać dane niezbędne do sporządzenia sprawozdania (tj.: NIP, nazwę, podstawę prawną udzielenia pomocy, dzień udzielenia pomocy, wielkość przedsiębiorcy, informacje o siedzibie firmy, miejscu zamieszkania i rodzaju prowadzonej działalności, wartość pomocy, formę oraz przeznaczenia pomocy).
Na podstawie zgromadzonych danych zostanie wydane zaświadczenie o skorzystaniu z pomocy de minimis.
- pomoc publiczna przyznana niezgodnie z zasadami rynku wewnętrznego oraz pomoc wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi w postaci kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy de minimis wraz z odsetkami.


Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty:

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością. Prowadząc rejestrację zgłoszeń, dąży się do równomiernej rejestracji zgłoszeń osób uprawnionych odpowiednio do dyżurów w punkatch nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.


Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa (w tym nieodpłatna mediacja) dla osób ze znaczną niepełnosprawnością oraz osób doświadczających trudności w komunikowaniu się:

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiajace porozumiewanie się z osobami doświadczajacymi trudności w komunikowaniu się, lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, lub w innym miejscu dostosowanym do potrzeb tych osób.

Aby skrzystać ze szczególnej formy porady (poza punktem lub na odległość) i otrzymać informację o dostępnych terminach, należy złożyć "Zamówienie porady na odległość" wraz z podpisanym oświadczeniem (wzór ponizej). Następnie zdjęcie lub skan dokumentu należy wysłać na adres e-mail: ps@katowice.eu albo dostarczyć do urzędu inną dostępną drogą. Po przekazaniu zamówienia do urzędu prosze oczekiwać na wyznaczenie terminu porady.

ZAMÓWIENIE PORADY NA ODLEGŁOŚĆ - wzór wniosku.odt


Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się

Informujemy, że osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się chcące skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mają możliwość samodzielnego zapisu na poradę prawną
w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1 - zapis na poradę odbywa się za pomocą programu "TOK-TU-TOK" korzystającego ze wsparcia tłumacza języka migowego.

W czasie udzielanej porady prawnej osoba jej udzielająca korzysta z ww. programu (tj. wsparcia tłumacza języka migowego).

Porada udzielana z udziałem tłumacza języka migowego możliwa jest wyłącznie w trakcie dyżurów dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej:

- punkt przy ul. Markiefki 44a - w godz. 9.00 do 13.00,

- punkt przy ul. Hallera 28 - w godz. 11.00 do 15.00.

Prosimy o zapisywanie się na poradę prawną z usługą tłumacza języka migowego z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.Możliwość wyrażenia opinii na temat przeprowadzonej porady prawnej:

 Po udzielonej poradzie prawnej osoba uprawniona może anonimowo wyrazić swoją opinię na temat udzielonej jej porady wypełniając tzw. "Kartę Pomocy B".

Karta pomocy część B.pdf

Ww. opinię można:

- wrzucić do zamkniętej, nieprzezroczystej urny znajdującej się w punkcie poradnictwa,

- przekazać ją drogą elektroniczną bezpośrednio do urzędu (e-mail: ps@katowice.eu),

- osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, mogą przekazać opinię o udzielonej pomocy także listownie lub ustnie pod numerem telefonu: (32) 259 3736 (pon.-śr. w godz. 7.30 do 15.30, czw. w godz. 7.30 do 17.00, pt. w godz. 7.30 do 14.00).


 

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego/nieodpłatnej mediacji:

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,  o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym

 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pisma w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

 4. nieodpłatną mediację,

5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

 Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 - działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji,

 - nieodpłatne poradnictwo obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego,

- nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

 

 Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,

 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,

 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,

 4. przeprowadzenie mediacji,

 5. udzielnie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

 

 Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego,

 2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

 _________________________________________________________________________________________


WYKAZ PUNKTÓW ZLOKALIZOWANYCH W MIEŚCIE KATOWICE

Wykaz punktów na rok 2024 miasto Katowice.pdf


________________________________________________________________________

FILM PROMUJĄCY DOSTĘP DO ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ NIEODPŁATNEJ MEDIACJI

https://www.youtube.com/watch?v=GmMVA8SP1wo


_______________________________________________________________________


EDUKACJA PRAWNA - PORADNIKI:

Plusy Po 60_Niezbednik prawny.pdf

Praca Na Emeryturze_Niezbędnik prawny.pdf

Transplantacja_Niezbędnik prawny.pdf


________________________________________________________________________


OGÓLNOKRAJOWA LISTA DYŻURÓW SPECJALISTYCZNYCH

https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/Komunikat,54


________________________________________________________________________


PRZEPISY PRAWNE:

Ustawa NPP.NPO.pdf

Rozporządzenie NPP.NPO 28.12.21.pdf


Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice w sprawie wykazu planowanych dyżurów punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej działających na terenie miasta Katowic:

https://bip.katowice.eu/Lists/Zarzadzenia/Attachments/14516/3793-2024a.pdf

________________________________________________________________________


LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA: 


Frame 46.png


LISTA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA NA TERENIE MIASTA KATOWICE:

6. Lista np - aktualizacja czerwiec 2024.pdf

___________________________________________________________________________________


LINK DO STRONY DARMOWA POMOC PRAWNA PROWADZONEJ PRZEZ MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI:

https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice