Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Edukacja Rekrutacja

Rekrutacja


INFORMACJE NA TEMAT REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021


PRZEDSZKOLA

16 marca 2020 roku rozpoczyna się rekrutacja do Przedszkoli oraz Oddziałów Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.

Terminy rekrutacji i kryteria naboru  ---> Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice.pdf


Nabór będzie się odbywał przy wsparciu systemu elektronicznego pod adresem: https://katowice.nabory.pl/

Rodzic, którego dziecko zostało zakwalifikowane do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w procesie rekrutacji ma obowiązek potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do placówki gdzie zostało zakwalifikowane w terminie od 20 kwietnia 2020 r. od godziny 09.00 do 27 kwietnia 2020 r. do godziny 15.00. Z uwagi na zagrożenie związane rozprzestrzenianiem się koronowirusa potwierdzenie woli odbywać się będzie wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem systemu NABO. W celu potwierdzenia woli, proszę o wybór opcji „Potwierdzam wolę przyjęcia dziecka do przedszkola”. 

         W przypadku problemów technicznych proszę o kontakt telefoniczny z przedszkolem/szkołą podstawową z oddziałem przedszkolnym, do którego dziecko się zakwalifikowało.

      Brak potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do którego dziecko zostało zakwalifikowane, w wyznaczonym terminie, oznacza rezygnację z miejsca. 


SZKOŁY PODSTAWOWE

23 marca 2020 roku od godz. 9.00 rozpoczyna się rekrutacja do Szkół Podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.

Terminy rekrutacji i kryteria naboru  ---> Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice.pdf

Nabór będzie się odbywał przy wsparciu systemu elektronicznego pod adresem ---> https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/katowice/Candidates/Add

http://katowice.podstawowe.vnabor.pl/

WAŻNE ZMIANY ---> https://www.katowice.eu/dla-mieszkańca/aktualnosci?ItemID=4047&ListID={75169DCB-89EF-46CD-A876-165C1E838909}


UWAGA!!!

W związku z profilaktyką w zakresie rozpowszechniania się koronawirusa:

  • zaleca się wysłanie podpisanego wniosku rekrutacyjnego wraz ze stosownymi załącznikami pocztą tradycyjną. Informujemy, że w w/w przypadku o terminowym wniesieniu wniosku decyduje data stempla pocztowego;
  • istnieje możliwość przekazania tzw. wniosku papierowego poprzez włożenie podpisanego wniosku wraz z oświadczeniem do zabezpieczonej skrzynki podawczej, zlokalizowanej na terenie przedszkola/szkoły podstawowej, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym powyższego z placówką lub przesłanie zdjęcia/skanu wydrukowanego i podpisanego wniosku na adres mailowy, wskazany przez przedszkole/szkołę podstawową;
  • zaleca się wysłanie podpisanego wniosku rekrutacyjnego wraz ze stosownymi załącznikami pocztą elektroniczną, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym powyższego z przedszkolem/szkołą podstawową.

W sytuacji, gdy nie będzie możliwości podpisania przez obojga rodziców zgłoszenia/wniosku, istnieje możliwość rozpatrywania wniosku podpisanego przez jednego z rodziców (w przypadku rekrutacji do szkoły podstawowej do wniosku należy dołączyć oświadczenie, iż drugi rodzic nie wnosi uwag co do wyboru szkoły. W przypadku przedszkola, do którego rekrutacja trwa od 16 marca br. takie oświadczenie nie będzie wymagane), z zastrzeżeniem, że drugi rodzic zostanie wezwany do uzupełnienia podpisu niezwłocznie, po ustaniu zagrożenia o którym mowa.


SZKOŁY ŚREDNIE

11 maja 2020 roku rozpoczyna się rekrutacja do Szkół Ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.

Terminy przeprowadzania rekrutacji ---> Informacja Śląskiego Kuratora Oświaty

Nabór będzie się odbywał przy wsparciu systemu elektronicznego pod adresem ---> https://slaskie.edu.com.pl/


 

WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE MIASTA KATOWICE:

Niepubliczne i Publiczne Przedszkola.xls

Niepubliczne Szkoły Podstawowe dla młodzieży i dorosłych.xls

Niepubliczne Branżowe Szkoły I Stopnia .xls

Niepubliczne Licea Ogólnokształcące dla młodzieży i dorosłych.xls

Niepubliczne Technika.xls

Niepubliczne Szkoły Policealne.xls

Niepubliczne Szkoły Policealne bez uprawnień.xls

Niepubliczne Placówki kształcenia Ustawicznego.xls

Niepubliczne Placówki Oświatowe - inne.xls

Niepubliczne Ośrodki.xls

Niepubliczne i Publiczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne.xlsTerminy dożywiania uczniów w szkołach miejskich w okresie przerw świątecznych, ferii i wakacji letnich w roku szkolnym 2019/2020

 
 
 
Strona dla Kandydata: https://slaskie.edu.com.pl/
Informacja o oddziałach sportowych - tutaj
Informacja o oddziałach dwujęzycznych - tutaj 

jezyki.jpg


Wybierz swój zawód - Informator dla kandydatów do szkół średnich w Katowicach w roku szkolnym 2019/2020RODO - informacja dla rozliczających dotacje publicznych i niepublicznych placówek oświatowych

Dane osobowe uczniów/słuchaczy są przetwarzane przez Miasto Katowice/Urząd Miasta Katowice na podstawie obowiązujących przepisów prawa tj. ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) w celu realizowania nałożonych przez ustawodawcę na jednostki samorządu terytorialnego zadań, polegających na udzielaniu i rozliczaniu dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice niepublicznym oraz publicznym szkołom i innym placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne, oraz w celu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji w tych szkołach i placówkach.


Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badania „Barometr zawodów"

To krótkookresowe, jednoroczne badanie jakościowe określające zapotrzebowanie na pracowników w kolejnym roku, przeprowadzone na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Koordynatorem ogólnopolskim jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. W województwie śląskim badanie koordynowane jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

„Barometr" opiera się na opinii ekspertów - pracowników: powiatowych urzędów pracy, prywatnych agencji zatrudnienia oraz innych instytucji zorientowanych w sytuacji na lokalnym rynku pracy, którzy spotykają się i wspólnie analizują sytuację w danym powiecie, w poszczególnych zawodach. Uczestnicy paneli oceniają tylko te zawody, które występują na lokalnym rynku pracy.

Po przeprowadzeniu paneli eksperckich w każdym z powiatów, tworzony jest „Barometr zawodów" dla województwa. Powstaje on poprzez agregację informacji zebranych w ramach poszczególnych paneli powiatowych.

„Barometr zawodów" dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe.

Zawody deficytowe to takie, w których w najbliższym roku nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców będzie w ich przypadku duże, a podaż pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia i mających odpowiednie kwalifikacje - niewielka.

Zawody zrównoważone to takie, w których liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie (podaż i popyt zrównoważą się).           

Zawody nadwyżkowe to takie, w których znalezienie pracy może być trudniejsze ze względu na małe zapotrzebowanie oraz wielu kandydatów chętnych do podjęcia pracy i spełniających wymagania pracodawców.

Pełne wyniki badania dla wszystkich województw i powiatów można znaleźć w serwisie internetowym:

www.barometrzawodow.pl

Raport miasta Katowice znajdziesz tutaj:Oferta szkół ponadgimnazjalnych według branż, w których kształcą:
- budowlana,
- elektryczno-elektroniczna,
- mechaniczna, górniczo-hutnicza,
- rolniczo-leśna z ochroną środowiska,
- turystyczno-gastronomiczna,
- artystyczna

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Przemiana Katowice
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice