Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Edukacja Dowóz uczniów

Dowóz uczniów

Obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego dowozu:

- niepełnosprawnym dzieciom 5-cio i 6-letnich oraz dzieciom, którym odroczono obowiązek spełniania obowiązku szkolnego do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego;

- uczniom niepełnosprawnym: niesłyszącym, słabosłyszącym, niewidomych, słabowidzącym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i z niepełnosprawnościami sprzężonymi do najbliższej szkoły podstawowej;

- uczniom z niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym do najbliższej szkoły ponadpodstawowej do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 lat;

- dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna - do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 24 rok życia (do ośrodka rewalidacyjno- wychowawczego);

- dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim - do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25 rok życia (do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego)

Jeżeli dowóz zapewniają rodzice:

- istnieje możliwość ubiegania się o zwrot kosztów przejazdu dziecka/ucznia i opiekuna do szkoły, przedszkola lub ośrodka własnym transportem.

Organizacja dowozu przez gminę:

Organizację dowozu z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych oraz zwrotu kosztów przewozu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz ich rodziców w mieście Katowice, określa załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 850/2020 Prezydenta Miasta Katowice w sprawie określenia zasad organizacji kształcenia, dowozu z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych oraz zwrotu kosztów przewozu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz ich rodziców w mieście Katowice. Link do zarządzenia

Wymagane dokumenty:

- Wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka niepełnosprawnego o organizacje dowozu dla ucznia niepełnosprawnego/zwrot kosztów przejazdu ucznia wraz z opiekunem.

wzór wniosku o dowóz.pdf

- Do wglądu - aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka.

Podstawa prawna:

Na podstawie art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. i art. 39a 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.), Zarządzenia Nr 850/2020 Prezydenta Miasta Katowice w sprawie określenia zasad organizacji kształcenia, dowozu z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych oraz zwrotu kosztów przewozu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz ich rodziców w mieście Katowice oraz uchwały Rady Miasta Katowice Nr XVII/401/20 z dnia 19 marca 2020r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Katowice na rok szkolny 2019/2020 w celu ustalenia zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów.


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Przemiana Katowice
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice