Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Wymiana ogrzewania węglowego - budynki jednorodzinne

Wymiana ogrzewania węglowego - budynki jednorodzinne


piec-do1-10.1.pngTTrwa nabór do programu o nazwie „Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych”.

W ramach projektu przewiduje się możliwość wymiany systemów grzewczych opalanych węglem i uzyskania nawet 100% dofinansowania kosztów netto nowego systemu grzewczego.

Realizacja Projektu planowana jest do 30 kwietnia 2023 r.

Ilość możliwych wymian w ramach Projektu jest ograniczona

UWAGA ZMIANY!

Od 01.09.2021 zmianie uległy zapisy Regulaminu Projektu.

Termin składania Dokumentów zgłoszeniowych został przedłużony do 01 października 2021 r. 


Dokumenty zgłoszeniowe złożone do Urzędu Miasta Katowice do dnia zmiany Regulaminu utrzymują swoją ważność.

O możliwości uzyskania dofinansowania decyduje kolejność zgłoszeń.

Program pozwala na wymianę starego węglowego źródła ciepła (do 4 klasy włącznie) na jeden z systemów niskoemisyjnych: pompę ciepła, ogrzewanie elektryczne, kocioł gazowy lub kocioł na biomasę. Równolegle do zmiany źródła ciepła można także wnioskować na dofinansowanie do montażu  systemu fotowoltaicznego, kolektorów słonecznych, wykonania / modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, a także wykonania przyłącza  ciepłowniczego oraz budowy albo przebudowy istniejącego przyłącza gazu lub energii elektrycznej.

Warunki uczestnictwa, realizacji oraz rozliczenia zadań zrealizowanych w ramach Projektu opisane zostały w Regulaminie.


                                                                                                       pobierz.png


Pełny katalog możliwych usprawnień możliwych do realizacji w ramach Projektu przedstawiony został załączniku nr 7 do Regulaminu.

UWAGA!

Dofinansowanie możliwe jest jedynie w formie refundacji poniesionych i udokumentowanych kosztów.


Dodatkowe informacje: 

  • telefony: 502-999-994 lub 503-002-149

  • email: mce@katowice.eu


Dokumenty zgłoszeniowe do udziału w Projekcie:

1)     Załącznik nr 1 – Wzór deklaracji udziału w Projekcie

2)     Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o wykorzystywaniu energii produkowanej z mikroinstalacji OZE na potrzeby działalności rolniczej i gospodarczej

3)     Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia dotyczącego elementów budowlanych zawierających azbest

4)    Załącznik nr 8 -   Wzór oświadczenia o prawie do dysponowaniu budynkiem mieszkalnym


Deklarację udziału w projekcie wraz z niezbędnymi załącznikami można złożyć wyłącznie w formie papierowej.

Osobiście: 

Miejskie Centrum Energii, ul. Młyńska 2, 40-098 Katowice (w godzinach pracy Urzędu Miasta Katowice)

Za pomocą operatora pocztowego:

Urząd Miasta Katowice 

Biuro Zarządzania Energią, 

Rynek 1, 40-003 Katowice

z dopiskiem: Wniosek w ramach projektu grantowego „Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych".


Pozostałe załączniki do regulaminu:

Załącznik nr 4    Wzór wniosku o udzielenie Grantu

Załącznik nr 5    Wzór zapytania ofertowego kierowanego do potencjalnych Wykonawców przez Grantobiorcę

Załącznik nr 5a  Notatka z wyboru Wykonawcy

Załącznik nr 5b  Wzór oświadczenia z wyboru Wykonawcy przed złożeniem Deklaracji udziału w Projecie

Załącznik nr 6     Wzór wniosku o płatność

Załącznik nr 7     Wykaz i wysokość limitów kosztów  kwalifikowanych

Załącznik nr 9a   Wzór protokołu z likwidacji nieekologicznego źródła ciepła

Załacznik nr 9b   Wzór oświadczenia z likwidacji nieekologicznego źródła ciepła

Załącznik nr 10   Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 11    Wzór oświadczenia współwłaścicieli nieruchomości o zgodzie na realizację Projektu

Załącznik nr 12   Wzór ankiety kontrolnej trwałości projektu

Załącznik nr 13   Wzór umowy o powierzenie grantu

Załącznik nr 14   Wzór Raportu Weryfikacji Grantobiorcy

Załącznik nr 15   Wzór Raportu Końcowego Grantobiorcy

Załącznik nr 16   Wzór Raportu Kontrolnego Grantobiorcy

Załącznik nr 17   Zasady weryfikacji warunku Minimalnego standardu efektywności energetycznej budynku


Zarządzenie nr 1940/2021 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 01 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru oraz realizacji projektu grantowego pn. „Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych” oraz wyrażenia zgody na rozpoczęcie naboru.


Zarządzenie nr 1845/2021 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru oraz realizacji projektu grantowego pn. „Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych” oraz wyrażenia zgody na rozpoczęcie naboru.


Zarządzenie nr 1660/2021 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 01.06.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru oraz realizacji projektu grantowego pn.  „Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych” oraz wyrażenia zgody na rozpoczęcie naboru. 


Zarządzenie nr 1615/2021 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 05.05.2021 r.  w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru oraz realizacji projektu grantowego pn. „Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych” oraz wyrażenia zgody na rozpoczęcie naboru.


Projekt "Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez  wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych” planowany jest do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6. Czyste powietrze, Poddziałanie: 4.6.1. Czyste powietrze – konkurs.

                    4.6.1.jpg

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice