Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Regulamin programu pn. „Katowicka Karta Mieszkańca”

Regulamin programu pn. „Katowicka Karta Mieszkańca”


Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania Karty i korzystania z Programu pn. „Katowicka Karta Mieszkańca”.

 2. Użytkownicy zobowiązani są zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz zaakceptować jego treść najpóźniej w momencie przekazania przez Użytkownika danych identyfikacyjnych niezbędnych do otrzymania KKM, co stanowi warunek niezbędny do zawarcia Umowy o korzystanie z Karty oraz otrzymania KKM, jak również przestrzegać jego postanowień w trakcie obowiązywania Umowy.

 3. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na Stronie Programu oraz w Biurze Obsługi Klienta.

 4. Organizatorem Programu pn. „Katowicka Karta Mieszkańca” jest Miasto Katowice.

 5. Stronami umowy o korzystanie z Katowickiej Karty Mieszkańca są miasto Katowice i Użytkownik.


Rozdział 2. DEFINICJE

Pojęciom pisanym w Regulaminie wielką literą nadaje się następujące znaczenie, przy czym odniesienia do wyrażeń w liczbie pojedynczej dotyczą także wyrażeń w liczbie mnogiej i odwrotnie:

 1. Akceptant – Miasto Katowice, jednostka organizacyjna Miasta Katowice (w szczególności: jednostka kultury, sportu lub rekreacji), Partner lub inny podmiot, który umożliwia zakładanie Karty wirtualnej KKM;

 2. Aplikacja internetowa – aplikacja uruchamiana w przeglądarce internetowej Użytkownika, za pośrednictwem której Użytkownik może założyć M-kartę oraz zarządzać kontem Użytkownika KKM;

 3. Aplikacja mobilna – aplikacja na urządzenia mobilne do pobrania w sklepie internetowym Google Play oraz App Store, instalowana w telefonie komórkowym (smartphone) lub innym, kompatybilnym urządzeniu elektronicznym Użytkownika i umożliwiająca założenie M-karty oraz zarządzanie kontem Użytkownika KKM;

 4. BOK – Biuro Obsługi Klienta KKM. Aktualne dane i adresy kontaktowe oraz dni i godziny obsługi Klientów, podawane są na Stronie Programu;

 5. Hasło – zdefiniowane przez Użytkownika czterocyfrowe hasło służące do logowania do konta Użytkownika KKM;

 6. Karta plastikowa – spersonalizowana karta elektroniczna wytworzona z tworzywa sztucznego, która pozwala na korzystanie z uprawnień przez Użytkownika KKM;

 7. Karta wirtualna – uprawnienia Użytkownika KKM przypisane do jednej lub wielu kart płatniczych Użytkownika;

 8. Katowicka Karta Mieszkańca lub KKM lub Karta – Karta wirtualna, M-karta bądź Karta plastikowa, wprowadzona przez Miasto Katowice przy współpracy z Wykonawcą, uprawniająca jej Użytkownika do zniżek, ulg, preferencji i uprawnień oferowanych przez Akceptantów oraz Partnerów, według aktualnego wykazu zamieszczonego na Stronie Programu. KKM pełni również funkcję karty bibliotecznej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowicach;

 9. Login – identyfikator Użytkownika w postaci zdefiniowanego przez Użytkownika ciągu znaków lub PESEL Użytkownika lub numer Karty Użytkownika (stosowane zamiennie), służący do logowania do konta Użytkownika KKM;

 10. Miasto Katowice – Miasto Katowice, z siedzibą Urzędu Miasta: w Katowicach (40-098), ul. Młyńska 4;

 11. M-karta – karta w postaci zdematerializowanej potwierdzająca uprawnienia Użytkownika KKM w Aplikacji mobilnej. M-karta stanowi niematerialny odpowiednik karty plastikowej;

 12. Partner – jednostka organizacyjna Miasta Katowice, inna jednostka lub instytucja publiczna, podmiot prywatny prowadzący działalność gospodarczą, klub sportowy, organizacja pozarządowa, z własnej inicjatywy przyznający zniżki, ulg, preferencje i uprawnienia Użytkownikom KKM;

 13. Regulamin – niniejszy Regulamin Programu pn. „Katowicka Karta Mieszkańca”;

 14. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

 15. Strona Programu - strona internetowa Programu pn. „Katowicka Karta Mieszkańca”, dostępna pod adresem https://kkm.katowice.eu;

 16. UMK – Urząd Miasta Katowice;

 17. Umowa o korzystanie z Karty lub Umowa – zaakceptowany przez Użytkownika niniejszy Regulamin;

 18. Użytkownik – osoba fizyczna, która zawarła Umowę o korzystanie z Karty;

 19. Wykonawca – Grupa „LEW” S.A. z siedzibą w Częstochowie (42-215), ul. Brzeźnicka 46b, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000425958, posiadająca NIP: 9491761930, o kapitale zakładowym i wpłaconym: 1.431.000,00 zł.

Rozdział 3. WYDANIE KKM

1. KKM może być wydawana jako:

 1. M-karta (pobrania przez aplikację lub stronę internetową);

 2. Karta wirtualna, przypisana do jednej lub wielu kart płatniczych Użytkownika;

 3. Karta plastikowa - jej wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Użytkownik może otrzymać wyłącznie jeden numer KKM, przy czym może równocześnie i zamiennie korzystać ze wszystkich form KKM, o których mowa w pkt. 1. powyżej.

3. Wydanie KKM następuje:

 1. za pośrednictwem Aplikacji internetowej (wyłącznie M-karta);

 2. za pośrednictwem Aplikacji mobilnej (wyłącznie M-karta);

 3. w wyznaczonych placówkach Akceptantów za pośrednictwem terminala płatniczego (wyłącznie Karta wirtualna);

 4. w BOK (Karta plastikowa, Karta wirtualna, M-karta);

po wprowadzeniu danych Użytkownika i potwierdzeniu jego uprawnień do otrzymania KKM (aktywacja KKM).

Wzór wniosku o wydanie KKM stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

4. Mieszkańcy, którzy są zameldowani na pobyt stały w Katowicach mogą uzyskać M-kartę za pośrednictwem Aplikacji mobilnej lub Aplikacji internetowej. Możliwa jest aktywacja kilku
M-kart Użytkowników w Aplikacji mobilnej na jednym urządzeniu mobilnym lub za
pośrednictwem jednego konta w Aplikacji internetowej (np. karty kilku członków rodziny Użytkownika).

5. Aby możliwe było przyznanie KKM osobie rozliczającej podatek dochodowy od osób fizycznych koniecznym jest przy składaniu wniosku okazanie do wglądu: pierwszej strony zeznania PIT za rok poprzedni - poświadczonej przez I lub II Urząd Skarbowy w Katowicach lub zaświadczenia wydanego przez Urząd Skarbowy o odprowadzaniu podatku w Katowicach, lub w przypadku wniesienia zeznania PIT przez internet – UPO (urzędowe poświadczenie odbioru):

- osoby rozliczające podatek dochodowy okazują stosownie do swojej sytuacji, pierwszą stronę rozliczonego: PIT-16A, PIT-19A, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-OP, PIT-R lub inny
(z potwierdzeniem złożenia dokumentu w Urzędzie Skarbowym w Katowicach – pieczątka wpływu) lub w przypadku wniesienia zeznania PIT przez internet – UPO (urzędowe poświadczenie odbioru),

- emeryci i renciści okazują pierwszą stronę PIT-40A lub PIT-OP (z potwierdzeniem złożenia dokumentu w Urzędzie Skarbowym w Katowicach – pieczątka wpływu) lub w przypadku wniesienia zeznania PIT przez internet – UPO (urzędowe poświadczenie odbioru),

- osoby, za które podatki rozlicza zakład pracy okazują pierwszą stronę PIT-40 lub PIT-OP wraz
z UPO (urzędowe poświadczenie odbioru).

6. Przyznanie KKM studentom uczelni zameldowanym na pobyt czasowy następuje za okazaniem do wglądu aktualnej legitymacji studenckiej i dołączeniem do wniosku o przyznanie KKM oświadczenia potwierdzającego pobieranie nauki (załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie KKM).

7. Przyznanie KKM osobie zameldowanej na pobyt czasowy w Katowicach, która nie ukończyła 26 roku życia, a która zwolniona jest z obowiązku odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych (objętej tzw. „ulgą dla młodych”) następuje na podstawie złożenia wniosku
o przyznanie KKM oraz okazania do wglądu informacji podatkowej o przychodach
złożonej w I bądź II Urzędzie Skarbowym w Katowicach – PIT-11.

8. Przyznanie KKM osobie przebywającej w całodobowej placówce pomocy społecznej na terenie miasta Katowice następuje na podstawie złożenia wniosku o przyznanie KKM. Po jego złożeniu pracownicy Biura Obsługi Klienta występują do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z prośbą o potwierdzenie przebywania osoby w ww. placówce. Po otrzymaniu potwierdzenia z MOPS pracownik BOK przyznaje Kartę ww. osobie i informuje ją o możliwości jej odbioru.

9. Rodziny wielodzietne posiadające aktualną ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny, w celu uzyskania dostępu do zniżek im dedykowanych ,we wniosku o przyznanie KKM wykazują numer oraz datę ważności swojej Karty Dużej Rodziny oraz poszczególnych jej członków. Nadanie uprawnienia do korzystania ze zniżek dedykowanych rodzinom wielodzietnym możliwe jest tylko i wyłącznie
w BOK.

10. Korzystanie z Aplikacji mobilnej wymaga jej zainstalowania w telefonie komórkowym (smartphone) lub innym, kompatybilnym urządzeniu elektronicznym Użytkownika. W celu poprawnej obsługi Aplikacji mobilnej, urządzenie elektroniczne Użytkownika, na którym instalowana jest Aplikacja mobilna, musi posiadać parametry wskazane w App Store lub Google Play.

11. W celu poprawnego korzystania z Aplikacji internetowej, infrastruktura informatyczna Użytkownika, na której uruchamiana jest Aplikacja internetowa, musi prawidłowo działać w następujących przeglądarkach w wersjach co najmniej Google Chrome 75, Mozilla Firefox 68, Safari 12, Microsoft Edge 40, Internet Explorer 11, Opera 62 i nowszych.

12. Karta wirtualna jest możliwa do przypisania do karty płatniczej Użytkownika, wyposażonej w funkcję płatności zbliżeniowych, wydanej przez dowolny bank oferujący karty płatnicze na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Możliwe jest przypisanie jednej KKM do wielu kart płatniczych należących do tego samego Użytkownika. Do jednej karty płatniczej może być przypisana wyłącznie jedna KKM. Przypisanie KKM do karty płatniczej jest możliwe przez Akceptantów wskazanych przez UMK. Mieszkaniec, który nie posiada jeszcze KKM, może uzyskać Kartę wirtualną u Akceptanta tylko wtedy, kiedy jest zameldowany na pobyt stały w Katowicach.

13. Uzyskanie KKM w sposób automatyczny, tj. bez konieczności osobistej wizyty w BOK, możliwe jest w przypadku Użytkowników zameldowanych na pobyt stały w Katowicach, pod warunkiem prawidłowej weryfikacji ich uprawnień do otrzymania KKM. Jeśli automatyczna aktywacja KKM nie powiodła się lub Użytkownik nie jest osobą zameldowaną na pobyt stały w Katowicach może uzyskać KKM jedynie w BOK po pozytywnej weryfikacji jego danych.

14. Karta plastikowa wydawana jest na wniosek Użytkownika wyłącznie w BOK, jako karta spersonalizowana, z nadrukowanym imieniem i nazwiskiem Użytkownika.

15. KKM jest ważna jedynie z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość Użytkownika. W przypadku osób małoletnich, nie posiadających dokumentu ze zdjęciem, dokumentem potwierdzającym ich tożsamość jest dokument rodzica/opiekuna prawnego, lub w przypadku dzieci przebywających w katowickiej placówce opiekuńczo-wychowawczej – zaświadczenie wydane przez placówkę.

16. Użytkownikiem KKM może zostać osoba fizyczna, spełniająca przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 1. jest zameldowana na pobyt stały w Katowicach;

 2. jest zameldowana na pobyt czasowy w Katowicach i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Katowicach;

 3. rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Katowicach;

 4. przebywa w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Katowicach (w wieku do 18 roku życia),

 5. jest wychowawcą lub dyrektorem tej placówki,

 6. jest studentem uczelni zameldowanym w mieście Katowice na pobyt czasowy,

 7. jest osobą zameldowaną na pobyt czasowy w mieście Katowice i nie ukończyła 26 roku życia,

 8. jest osobą przebywającą w całodobowej placówce pomocy społecznej na terenie miasta Katowice.

Do korzystania z Programu uprawnione są także dzieci w wieku do 18 roku życia, osób, o których mowa w pkt. a-c.

17. KKM może być wydana zarówno obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, jak i obcokrajowcom spełniającym warunki do otrzymania KKM opisane w pkt. 16.

18. Wniosek o wydanie KKM może zostać złożony:

 1. w przypadku osoby fizycznej, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych – osobiście lub przez pełnomocnika,

 2. w przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych – przez rodzica bądź opiekuna prawnego,

 3. w imieniu osób przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz wychowawców tych placówek – przez dyrektorów tych placówek.

19. W przypadku zawarcia Umowy o korzystanie z Karty przez pełnomocnika, pełnomocnictwo powinno obejmować swym zakresem co najmniej umocowanie do złożenia wniosku o wydanie KKM oraz zawarcia Umowy o korzystanie z Karty oraz powinno być udzielone co najmniej w zwykłej formie pisemnej.

20. Użytkownik przed zawarciem Umowy o korzystanie z Karty podaje następujące dane:

 1. imię i nazwisko;

 2. PESEL, a w przypadku jego braku – datę urodzenia;

 3. numer telefonu i/lub adres e-mail Użytkownika wraz ze wskazaniem domyślnego kanału komunikacji;

Brak podania informacji o numerze telefonu lub adresu e-mail nie powoduje utraty uprawnienia do otrzymania KKM.

 1. opcjonalnie: w przypadku członków rodziny wielodzietnej – data ważności i numer ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

21. Konto KKM zabezpieczone jest Loginem oraz Hasłem Użytkownika, które Użytkownik ustala samodzielnie w procesie wnioskowania o wydanie KKM.

22. Zawarcie przez Użytkownika Umowy o korzystanie z Karty z Miastem Katowice następuje odpowiednio z chwilą:

 1. aktywacji M-karty w Aplikacji mobilnej lub w Aplikacji internetowej;

 2. przypisania (aktywacji) Karty wirtualnej do karty płatniczej Użytkownika na terminalu Akceptanta;

 3. wydania aktywnej Karty plastikowej Użytkownikowi.Rozdział 4. ZASADY KORZYSTANIA Z KKM

1. Katowicka Karta Mieszkańca wydawana jest jako karta spersonalizowana, co oznacza, że jest ona przypisana do jej Użytkownika oraz może być wykorzystywana wyłącznie przez tego Użytkownika. Warunkiem otrzymania zniżki, ulgi, preferencji lub uprawnienia jest okazanie Karty Akceptantowi lub Partnerowi przy wnoszeniu opłaty/zakupie biletu, wstępie do instytucji/na wydarzenie bądź podczas kontroli biletów oraz okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Osoba nie mająca przy sobie KKM w dowolnej formie (Karta plastikowa, Karta wirtualna, M-karta) lub dokumentu potwierdzającego tożsamość, nie będzie uprawniona do otrzymania zniżki. W przypadku osób małoletnich, nie posiadających dokumentu ze zdjęciem, dokumentem potwierdzającym ich tożsamość jest dokument rodzica/opiekuna prawnego, lub w przypadku dzieci przebywających w katowickiej placówce opiekuńczo-wychowawczej – zaświadczenie wydane przez placówkę.

2. KKM jest wydawana bezpłatnie.

3. KKM potwierdza uprawnienia Użytkownika do określonych zniżek, ulg, preferencji lub uprawnień u Akceptantów Karty, przy czym wysokość zniżek może być różna dla różnych grup Użytkowników. Zniżki mogą podlegać ograniczeniu ilościowemu w danym czasie lub na dany rodzaj usługi. Informacje w tym zakresie będą zamieszczane na Stronie Programu.

4. Weryfikacja uprawnienia przez Partnera Programu do korzystania ze zniżek KKM skierowanych do seniorów powyżej 60 roku życia odbywa się na podstawie okazania aktualnej KKM wraz z dowodem osobistym. Natomiast weryfikacja uprawnienia przez Partnera Programu do korzystania ze zniżek KKM skierowanych do rodzin wielodzietnych odbywa się na podstawie okazania aktualnej KKM oraz ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

5. Weryfikacja uprawnienia przez Akceptanta Programu do korzystania ze zniżek KKM skierowanych do seniorów powyżej 60 roku życia oraz rodzin wielodzietnych odbywa się na podstawie okazania aktualnej KKM.

6. KKM nie posiada funkcji instrumentu płatniczego (e-portmonetki) ani nie stanowi karty lojalnościowej służącej do zbierania punktów.

7. Użytkownik może zarządzać KKM za pośrednictwem konta Użytkownika KKM utworzonego w Aplikacji internetowej lub Aplikacji mobilnej. Aplikacja internetowa oraz Aplikacja mobilna umożliwiają Użytkownikom KKM:

 1. dostęp do informacji o aktualnych cennikach i zniżkach oraz o czasowych promocjach i akcjach zniżkowych;

 2. wyświetlanie zniżek przyznanych Użytkownikowi KKM;

 3. wyświetlanie terminu ważności uprawnień w ramach KKM;

 4. zmianę Hasła oraz Loginu;

 5. sprawdzenie poprawności danych osobowych Użytkownika KKM;

 6. aktywowanie i dezaktywowanie M-karty;

 7. zablokowanie KKM oraz złożenie wniosku o ponowne wydanie KKM;

 8. pobieranie historii transakcji wykonanych z użyciem KKM;

 9. komunikację z BOK w sprawach związanych z KKM (wysyłanie i odbieranie wiadomości);

 10. wnioskowanie o usunięcie konta/anonimizację danych;

 11. wykonywanie czynności opisanych w lit. a-j powyżej w odniesieniu do KKM członków rodziny w ramach konta rodzinnego (konto rodzinne – patrz pkt. 6).

8. W celu zabezpieczenia korzystania z KKM przez osoby małoletnie oraz umożliwienia kontroli rodzicielskiej możliwe jest stworzenie w Aplikacji internetowej lub Aplikacji mobilnej konta rodzinnego, w ramach którego Użytkownik będzie miał możliwość dostępu do informacji o wykorzystaniu KKM przez osoby, które podlegają jego władzy rodzicielskiej, opiece lub kurateli, małżonka lub partnera (za jego zgodą), o ile posiadają oni KKM. Konta rodzinne stanowią grupy indywidualnych kont Użytkowników KKM, umożliwiające łatwiejsze zarządzanie KKM w rodzinie oraz szybszą weryfikację uprawnień przy użyciu Kart (konto rodzinne nie zwalnia jednak z obowiązku identyfikacji każdej z osób za pomocą dokumentu potwierdzającego tożsamość). W celu powiązania kont KKM w ramach konta rodzinnego, Użytkownik może wprowadzić w Aplikacji mobilnej lub Aplikacji internetowej maksymalnie dwa numery kart KKM osób, którym chce udostępnić konto. Osoba o podanym numerze karty KKM musi zaakceptować to powiązanie. Wycofanie udostępnienia może wykonać wyłącznie osoba udostępniająca.

9. KKM wydawana jest bezterminowo, przy czym ograniczeniu podlegają uprawnienia do posiadania zniżek. Okres ważności uprawnień do zniżek wynosi dwa lata od daty wydania KKM z możliwością odnowienia na kolejne okresy. W przypadku Użytkownika zameldowanego na pobyt stały w Katowicach, przedłużenie okresu obowiązywania zniżek następuje automatycznie.

W pozostałych przypadkach, odnowienie uprawnień do zniżek Użytkownik lub jego pełnomocnik/rodzic/opiekun prawny może dokonać jedynie w BOK na podstawie nowo złożonego wniosku wraz z odpowiednimi załącznikami.

10. Przedłużenie terminu ważności uprawnień na Karcie następuje:

- automatyczne – u posiadaczy KKM zameldowanych w mieście Katowice na pobyt stały – uprawnienia nadane na podstawie Karty przedłużane automatycznie na okres kolejnych 2 lat;

- na wniosek i za okazaniem określonych dokumentów opisanych w rozdziale 3 pkt 5-9 niniejszego Regulaminu – u pozostałych osób uprawnionych. Wniosek należy złożyć w BOK wraz z odpowiednimi załącznikami. Wzór wniosku o wydanie/przedłużenie KKM stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
Rozdział 5. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA I MIASTA. ODPOWIEDZIALNOŚĆ


1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z KKM stosownie do zasad wynikających z postanowień Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak również zasad współżycia społecznego.

2. Użytkownik zobowiązany jest do bezpiecznego korzystania z Karty oraz nieudostępniania jej osobom nieuprawnionym.

3. Użytkownik zobowiązany jest do ochrony swoich danych uwierzytelniających, w szczególności Loginu oraz Hasła, w taki sposób, aby uniemożliwić dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

4. W przypadku ujawnienia lub podejrzenia ujawnienia osobom nieuprawnionym danych, o których mowa w pkt. 3, utraty lub uszkodzenia karty płatniczej, do której przypisana jest Karta wirtualna, Karty plastikowej, urządzenia, na którym zainstalowana jest M-karta lub na którym uruchamiana jest Aplikacja internetowa, uprawnionym do podjęcia czynności zmierzających do zmiany danych lub zlecenia założenia blokady KKM jest jedynie jej Użytkownik.

5. W celu zlecenia założenia blokady KKM Użytkownik lub pełnomocnik/rodzic/opiekun prawny Użytkownika, oprócz działań opisanych w pkt. 4, może dokonać ww. czynności osobiście w BOK.

6. Miasto Katowice oraz Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane wykorzystaniem KKM, w tym takie, do których doszło na skutek zaistnienia zdarzenia wskazanego w pkt. 4, do momentu zablokowania KKM. Za wszelkie szkody, do których doszło w tym okresie odpowiedzialność ponosi Użytkownik KKM.

7. Usunięcie konta Użytkownika KKM jest równoznaczne z zablokowaniem KKM oraz rozwiązaniem Umowy o korzystanie z Karty.

8. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub utraty Karty, Użytkownik lub jego przedstawiciel, wnioskuje o wydanie duplikatu. Wydanie duplikatu Karty plastikowej podlega opłacie według stawki przyjętej uchwałą Rady Miasta Katowice oraz ogłoszonej na Stronie Programu.

9. W celu ponownego otrzymania KKM bądź otrzymania duplikatu KKM Użytkownik, lub jego pełnomocnik/rodzic/opiekun prawny zgłasza się osobiście do BOK.

10. Miasto Katowice nie ponosi odpowiedzialności za zawinione działania Użytkownika, które stanowią naruszenie Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa.


Rozdział 6. ROZWIĄZANIE UMOWY O KORZYSTANIE Z KARTY1. Umowa o korzystanie z KKM zawierana jest na czas nieokreślony.

2. Złożenie przez Użytkownika do UMK wniosku o rezygnację z udziału w Programie KKM jest równoznaczne ze złożeniem wypowiedzenia Umowy o korzystanie z Karty oraz skutkuje zablokowaniem KKM, usunięciem konta Użytkownika i rozwiązaniem Umowy ze skutkiem na dzień złożenia wniosku o rezygnację z udziału w Programie. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Złożenie wniosku przez Użytkownika może nastąpić:

 1. za pośrednictwem Aplikacji mobilnej lub Aplikacji internetowej – poprzez usunięcie konta Użytkownika w aplikacji;

 2. w formie pisemnej – osobiście w siedzibie BOK lub przesyłką pocztową na adres siedziby UMK:

Urząd Miasta Katowice
Biuro Obsługi Klienta KKM

ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice.

2. Miasto ma prawo do rozwiązania umowy w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zawinionego, rażącego naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu. Uprawnienie to przysługuje Miastu od momentu powzięcia wiadomości o rażącym naruszeniu przez Użytkownika postanowień Regulaminu.

3. Miasto ma prawo do wypowiedzenia umowy w przypadku utraty przez Użytkownika uprawnień do jej posiadania wymienionych w rozdz. 3 pkt. 11 z upływem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Uprawnienie do wypowiedzenia umowy powstaje od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie wypowiedzenia.
Rozdział 7. ZMIANA REGULAMINU


1. Użytkownik ma możliwość zapoznania się z aktualną treścią Regulaminu, który udostępniany jest na Stronie Programu i w BOK KKM.

2. UMK informuje Użytkownika o każdej zmianie Regulaminu na stronie Programu i w BOK KKM, nie później, niż 7 dni przed datą wejścia w życie zmian w treści Regulaminu.

3. Jeśli przed datą wejścia w życie zmian w Regulaminie Użytkownik nie złożył pisemnego sprzeciwu uznaje się, że Użytkownik wyraził zgodę na ich wprowadzenie. Zgłoszenie sprzeciwu możliwe jest wyłącznie w formie określonej w Rozdziale 6 pkt. 2 i jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy o korzystanie z Karty z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian.Rozdział 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników znajdują się w klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

3. Administratorem danych osobowych Użytkowników KKM jest Prezydent Miasta Katowice.
Załącznik nr 1 do Regulaminu Programu pn. „Katowicka Karta Mieszkańca” - WZÓR KARTY 

kkm1.jpg

kkm2.jpg
Załącznik nr 2 do Regulaminu Programu pn. „Katowicka Karta Mieszkańca” - WZÓR WNIOSKU

Wzór wniosku KKM.pdf

Wzór wniosku KKM.odtZałacznik nr 1 do Wniosku o przyznanie Katowickiej Karty Mieszkańca - OŚWIADCZENIE O POBIERANIU NAUKIZałacznik nr 3 do Regulaminu Programu pn. "Katowicka Karta Mieszkańca" - WZÓR WNIOSKU O REZYGNACJĘ


Załącznik nr 4 do Regulaminu Programu pn. „Katowicka Karta Mieszkańca” - KLAUZULA INFORMACYJNA

klauzula informacyjna.pdf


Ramowy wzór porozumienia z Partnerami Programu oraz wzór umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania
Wzór naklejki

tu honorujemy KKM.png


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice