Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Transport dla osób z niepełnosprawnościami

Transport dla osób z niepełnosprawnościami

Miejski transport indywidualny dla osób z niepełnosprawnościami w pigułce.

Poniżej można znaleźć informacje dotyczące usług przewozowych dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasad przejazdów bezpłatnych i ulgowych

Usługi transportowe dla osób z niepełnosprawnościami w Katowicach.

Zgłoszenia telefoniczne pod numerami telefonów: 501 406 141 oraz 32 258 10 30.

Miasto Katowice wychodząc naprzeciw potrzebom osób z niepełnosprawnościami w 2023 r. kontynuuje realizację usług transportowych dla osób z niepełnosprawnościami dofinansowanych ze środków miasta. Wykonawcą usługi jest firma Przewóz Osób i Bagażu Adam Malinowski z siedzibą w Katowicach, ul. Bromboszcza 15/17.

Do korzystania ze środków transportowych przystosowanych do przewozu osób z niepełnosprawnościami mają prawo osoby z niepełnosprawnościami - mieszkańcy miasta Katowice
- z widoczną dysfunkcją narządu ruchu oraz osoby niewidome i niedowidzące w następującej kolejności:
1) osoby na wózkach inwalidzkich wraz z opiekunem – w pierwszej kolejności,
2) osoby niepełnosprawne z orzeczonym znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z widocznym ograniczeniem sprawności ruchowej,
3) osoby niewidome i niedowidzące z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z kodu „04-O”.

Usługa jest wykonywana na terenie miasta Katowice i gmin sąsiednich (tj. Chorzów, Mikołów, Mysłowice, Tychy, Ruda Śląska, Sosnowiec, Siemianowice Śląskie, Czeladź) od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00 oraz w niedzielę i święta w godzinach od 8:00 do 20:00. Zgłoszenia są przyjmowane telefonicznie pod numerami telefonów: 501 406 141 oraz 32 258 10 30. Zamawianie przewozów odbywać się będzie na bieżąco, telefonicznie zaś o przyjęciu  i realizacji zamówienia decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Dyspozytor przy odbieraniu zamówienia na przewóz przeprowadza wywiad na temat stopnia samodzielności w poruszaniu się pasażera oraz potrzeby zapewnienia mu opieki przy przemieszczaniu się z miejsca pobytu osoby z  niepełnosprawnością do samochodu oraz zapisuje dane osoby wraz z numerem orzeczenia.

Dokumentami uprawniającymi do przewozów są:
- orzeczenie o niepełnosprawności lub znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
- orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub orzeczenie;
o całkowitej niezdolności do pracy wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (orzeczenie o zaliczeniu do: I grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz II grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności);
- orzeczenie wydane przez KRUS do 31.12.1997r. o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym;
- orzeczenie wydane przez MSWiA przed 01.01.1998r. 

Odpowiednie orzeczenie wraz z dokumentem ze zdjęciem i potwierdzenie adresu zamieszkania w Katowicach należy przedstawić kierowcy przed skorzystaniem z transportu.

Miasto Katowice dopłaca ze środków własnych do opłaty ponoszonej przez pasażera.
Opłaty ponoszone przez pasażerów w 2023 r. (obowiązujące we wszystkie dni tygodnia):
1. część stała opłaty – 3,00 zł,
2. część zmienna opłaty – za każdy rozpoczęty kilometr jazdy z pasażerem – 1,20 zł/km
3. opłata postojowa za godzinę – 10,00 zł/h


Ulotka usługi transportowej dla osób z niepełnosprawnościami

ZASADY KORZYSTANIA ZE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH


Transport kolejowy w całym kraju.

Poradnik Podróżnego 

www.pasazer.utk.gov.pl  dotyczy m.in. osób z niepełnosprawnością, przejazdów bezpłatnych i  ulgowych

 
Koleje Śląskie

http://kolejeslaskie.com patrz zakładka obsługa podróżnych – pasażerowie z niepełnosprawnością
 

Transport środkami komunikacji publicznej /PKS, PKP, transport miejski/

https://rozklady.nocowanie.pl/katowice/wyszukiwarka_pks/

Transport lotniczy

Transport lotniczy dla pasażerów z niepełnosprawnościami - Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice


Miejski Rzecznik Konsumentów wyjaśnia:
Prawa podróżnych z niepełnosprawnością

Podróże osób z niepełnosprawnościami mogą wymagać planowania z wyprzedzeniem, aby uwzględnić potrzeby oraz zapewnić komfort i bezpieczeństwo podróżnych.


Podróż lotnicza - W przypadku podróży lotniczej potrzeba pomocy czy podróży z psem przewodnikiem powinna być zgłoszona nie później niż 48 godzin przed lotem. Jednakże samo wysłanie zgłoszenia nie daje gwarancji przewozu, należy otrzymać potwierdzenie. Przewoźnik lotniczy może odmówić przyjęcia ze względów bezpieczeństwa oraz jeśli rozmiar samolotu lub jego drzwi czynią fizycznie niemożliwym wprowadzenie na pokład lub przewóz. W tej sytuacji podróżny, a także osoba towarzysząca mają prawo do zwrotu kosztów lub zmiany planu podróży. Linie lotnicze określą, na ile przed odlotem podróżujący powinni zgłosić się do odprawy. Pies przewodnik może towarzyszyć pasażerowi bezpłatnie, w kabinie samolotu. Warunkiem jest posiadanie dokumentów potwierdzających wyszkolenie psa oraz innych zaświadczeń wymaganych np. przez kraj docelowy. W Polsce krajowym organem odpowiedzialnym za egzekwowanie przepisów jest Urząd Lotnictwa Cywilnego.


Podróż koleją - W celu skorzystania z asysty pasażer musi powiadomić przewoźnika kolejowego najpóźniej 24 godziny przed podróżą, a za granicą, w niektórych krajach UE na 36 godzin przed wyjazdem. Przewoźnik nie może odmówić osobie z niepełnosprawnością lub osobie o ograniczonej możliwości poruszania się dokonania rezerwacji lub wystawienia biletu ani wymagać, aby osobie tej towarzyszyła inna osoba, chyba że jest to absolutnie konieczne w celu zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi dostępu. Pasażerowie mogą liczyć na pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu oraz przesiadaniu się do kolejnego pociągu, pomoc w pociągu (również w dostępie do oferowanych w nim usług) oraz na stacji, przed podróżą i po podróży. W celu zapewnienia potrzebnej pomocy przewoźnik kolejowy lub kierownik stacji mogą poprosić o przyjazd do wyznaczonego miejsca na dworcu na maksymalnie godzinę przed planowym odjazdem. Pasażerom z niepełnosprawnością może towarzyszyć pies asystujący zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa krajowego. Pasażer powinien posiadać certyfikat potwierdzający status „psa przewodnika" oraz aktualne świadectwo szczepień. Szczegółową listę wymagań należy sprawdzić na stronie przewoźnika. W Polsce krajowym organem odpowiedzialnym za egzekwowanie przepisów dotyczących dostępności jest Urząd Transportu Kolejowego.

 

Podróż autokarem – Aby uzyskać pomoc, należy skontaktować się z przewoźnikiem autobusowym, punktem sprzedaży biletów lub organizatorem podróży co najmniej 36 godzin przed zaplanowaną podróżą. Przewoźnik z zasady nie może odmówić. Istnieje jednak wyjątek – w przypadku, gdy konstrukcja pojazdu lub infrastruktura, np. przystanki autobusowe fizycznie uniemożliwiają wejście bezpieczne na pokład pojazdu lub jego opuszczenie. W takiej sytuacji przewoźnik ma obowiązek zwrócić koszt biletu. Prawo do bezpłatnej pomocy przysługuje podczas podróży, której zaplanowana długość trasy wynosi co najmniej 250 km. Pasażerom może towarzyszyć pies asystujący zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa krajowego. Psy muszą mieć więc założoną uprząż, a ich właściciele posiadać świadectwo szczepienia czworonoga oraz certyfikat potwierdzający status zwierzęcia. Ważne jest to, że pies przewodnik nie musi być w kagańcu ani prowadzony na smyczy.

Przewoźnik musi pozwolić osobie asystującej podróżować nieodpłatnie – jeżeli rozwiązuje to problemy bezpieczeństwa, która umożliwia podróżnemu z niepełnosprawnością skorzystanie z transportu. W Polsce organem odpowiedzialnym za egzekwowanie przepisów jest Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

 

Rejs statkiem – Należy skontaktować się z przewoźnikiem, punktem sprzedaży biletów lub organizatorem podróży co najmniej 48 godzin przed zaplanowanym rejsem. Przewoźnik z zasady nie może odmówić podróży osobie z niepełnosprawnością. Istnieje jednak wyjątek – w przypadkach, gdy konstrukcja statku lub infrastruktura portu uniemożliwia wejście na pokład. W takiej sytuacji podróżujący ma wybór pomiędzy zwrotem kosztów a zmianą trasy. Podróżnemu przysługuje prawo do bezpłatnej pomocy przy wchodzeniu na pokład i schodzeniu a także w porcie. Statki posiadają wiele udogodnień dla pasażerów z ograniczeniami ruchu, w tym kabiny dostosowane dla osób poruszających się na wózku. O szczególnych potrzebach w zakresie zakwaterowania, miejsc siedzących, pomocy lub potrzebie wniesienia na pokład sprzętu medycznego, należy powiadomić przewoźnika w momencie dokonywania rezerwacji lub kupowania biletu. W przypadku, gdy osobie towarzyszy certyfikowany pies asystujący jest kwaterowany razem, pod warunkiem przekazania wcześniej stosownej informacji. Psy muszą mieć więc założoną uprząż, a ich właściciele posiadać świadectwo szczepienia czworonoga oraz certyfikat potwierdzający jego status. Pies przewodnik nie musi mieć kagańca ani być na smyczy. Przewoźnik może wymagać, aby w podróży osobie niepełnosprawnej towarzyszyła inna osoba, jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa. W takim przypadku bilet dla opiekuna jest bezpłatny. W Polsce krajowym organem odpowiedzialnym jest Urząd Żeglugi Śródlądowej.

 

Kontakt – pomoc dla konsumentów

W sytuacji sporu należy w pierwszej kolejności skierować skargę do przewoźnika. Jeśli roszczenia podróżnego nie zostaną spełnione można skontaktować się z właściwym polskim organem.  Gdy spór dotyczy przewoźnika z innego kraju EU, Norwegii, Islandii lub Wielkiej Brytanii – konsumenci mogą się zgłosić po poradę do Europejskiego Centrum Konsumenckiego. Na stronie internetowej ECK przedstawione zostały najważniejsze kwestie dotyczące podróżowania samolotem, koleją, autokarem oraz promem osób z niepełnosprawnością lub o ograniczonej sprawności ruchowej. 

Więcej informacji:

https://konsument.gov.pl/aktualne/prawa-podroznych-z-niepelnosprawnoscia/


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice