Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Miejskie Centrum Usług Wspólnych

Miejskie Centrum Usług Wspólnych



Tytuł projektu: Miejskie Centrum Usług Wspólnych w  Katowicach

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa 2. Cyfrowe śląskie / Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych

Opis projektu: Celem projektu jest zwiększanie dostępu i wykorzystania e-usług publicznych.
Projekt obejmuje budowę nowej infrastruktury teleinformatycznej Portalu Miejskiego, służącej do korzystania z elektronicznych usług administracji publicznej na obszarze miasta Katowice. Na rozwiązanie składa się: 
1. Strefa Mieszkańca - jedno centrum kontaktu dla obywatela – nieograniczony czasowo i terytorialnie dostęp do e-usług publicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców, Urzędu Miasta Katowice i jednostek organizacyjnych miasta;
2. Strefa Urzędnika - sprawne zarządzanie miastem, jedno centrum informacji i wymiany informacji pomiędzy Urzędem Miasta Katowice a 199 jednostkami organizacyjnymi miasta.
 
Zadania do zrealizowania w projekcie to: 
budowa informatyczna portalu miejskiego, 
utworzenie nowych aplikacji użytkowych do obsługi portalu,
przejęcie danych z istniejących systemów oraz zapewnienie współpracy z innymi systemami/rejestrami, 
rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej, w tym zakup sprzętu i oprogramowania do obsługi Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Katowicach.

Okres realizacji projektu: III kw. 2015r. - IV kw. 2020r. 

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 28 373 544,40 zł. Wartość dofinansowania z EFRR wynosi 17 228 144,65 zł. Wkład własny miasta Katowice wynosi 11 145 399,75 zł.

Stan realizacji: Projekt otrzymał dofinansowanie. Umowa o dofinansowanie została rozwiązana.


 

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice