Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Europejski Tydzień Demokracji Lokalnej

Europejski Tydzień Demokracji Lokalnej

Nowe_Logo.jpg 


EUROPEJSKI TYDZIEŃ DEMOKRACJI  LOKALNEJ
Europejski Tydzień Demokracji Lokalnej jest doroczną imprezą o charakterze europejskim opartą na działaniach skierowanych do obywateli, organizowaną jednocześnie w 47 krajach członkowskich Rady Europy. Daty tego tygodnia wyznacza się tak, aby zawierały w sobie dzień 15 października - datę podpisania w roku 1985 - Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego.
Państwa - sygnatariusze Karty - organizują pod wspólnym tytułem imprezy o charakterze europejskim, których celem jest promowanie idei demokracji lokalnej i jej zbliżenie do obywateli.
Europejski Tydzień Demokracji Lokalnej jest ważnym elementem udziału mieszkańców w zarządzaniu swoją lokalną społecznością, polegającym na pogłębianiu wiedzy obywateli na temat ich samorządów i promowaniu wspólnej odpowiedzialności. Wiąże się z informowaniem mieszkańców na temat funkcjonowania instytucji, odpowiedzialności władz i udziału ich samych w sprawach lokalnych. Działania realizowane w ramach Europejskiego Tygodnia Demokracji Lokalnej obejmują kampanie informacyjne dotyczące Rady Europy, festyny, spotkania mieszkańców, prelekcje, seminaria, dyskusje poświęcone prawom obywateli do uczestnictwa w kierowaniu sprawami publicznymi, konsultacje społeczne, konkursy, zawody, itp.
Miasta zainteresowane organizacją imprezy składają deklarację uczestnictwa poprzez stronę internetową Rady Europy.
Opis projektu na stronie Rady Europy: www.coe.int/demoweek

DZIAŁANIA MIASTA KATOWICE W RAMACH EUROPEJSKIEGO TYGODNIA DEMOKRACJI LOKALNEJ

12-18.10.2009

W 2009 roku miasto Katowice, po raz pierwszy, podjęło się zorganizowania cyklu imprez o charakterze informacyjnym w ramach Europejskiego Tygodnia Demokracji Lokalnej. Imprezy obejmowały Dzień Otwarty Urzędu Miasta i czat internetowy z Prezydentem Miasta oraz spotkania z radnymi w poszczególnych dzielnicach. Na Placu Rady Europy odsłonięta została replika Nagrody Europy przyznanej Katowicom w 2008 roku za działania na rzecz propogowania idei europejskich. W Bibliotece Śląskiej przygotowano wystawę pt „Społeczeństwo obywatelskie” i okolicznościowy koncert. Ponadto w instytucjach miejskich takich jak Domy Kultury oraz biblioteki odbywały się wystawy i spotkania z młodzieżą – m.in. wystawa pt. „Europejska Karta Samorządu Terytorialnego”, festiwal Filmów Dokumentalnych „Tranzyt” dotyczący małych społeczności lokalnych oraz koncert mieszkańców dzielnicy Ligota pt.„Nasze wspólne dobro”. Pierwsza edycja Europejskiego Tygodnia Demokracji Lokalnej została dobrze przyjęta przez mieszkańców, bardzo duży udział w tych wydarzeniach miała młodzież szkół podstawowych i średnich oraz przedszkoli.

11-17.10.2010

Druga edycja Europejskiego Tygodnia Demokracji Lokalnej pod nazwą „Wpływ harmonijnych samorządów na zmiany klimatyczne” spotkała się z zainteresowaniem wszystkich rodzajów placówek oświatowych. W Katowicach przygotowano szereg  propozycji mających na celu zapoznanie mieszkańców z działaniami samorządu w tej dziedzinie.
Były to przede wszystkim akcje ekologiczne i konkursy wśród dzieci i młodzieży przygotowane przez Miejskie Domy Kultury,  szkoły i przedszkola.
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej zaprezentowało w dniu 11 października na  parkingu przy ul. Brynicy w Katowicach – Szopienicach sprzęt do segregacji odpadów.
W dniach 13, 15 i 16 października zorganizowano  Dni Otwarte nowoczesnej oczyszczalni ścieków GIGABLOK przy ul. Obrońców Westerplatte 89. 12 października można było zwiedzić innowacyjny budynek Eurocentrum przy ul. Ligockiej 103, w którym wykorzystywane są odnawialne źródła energii a także uczestniczyć w konferencji pt. „Jak zmniejszyć koszty ogrzewania?” połączonej z prezentacją urządzeń ograniczających zużycie energii w budynkach mieszkalnych. 15 października odbył się czat internetowy z udziałem Prezydenta Miasta.
W uznaniu zaangażowania na rzecz demokracji lokalnej miasto Katowice otrzymało certyfikat « Miasta 12 gwiazd », przyznany przez Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy.

10-16.10.2011

Tematem trzeciej edycji Europejskiego Tygodnia Demokracji Lokalnej były „Prawa człowieka na szczeblu lokalnym”. Mieszkańcy Katowic mieli okazję spotkać się z przedstawicielami instytucji takich jak: Miejski Rzecznik Praw Konsumenta, Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich czy Śląska Fundacja Obywatelska Lex Civis  podczas dodatkowych dyżurów zorganizowanych w ich siedzibach. W jednej z filii Miejskiej Biblioteki Publicznej zorganizowano spotkanie z przedstawicielami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 W dniach 11-20 października w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejskiego Domu Kultury „Południe” odbywały się warsztaty „e-urzędu” czyli Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP), podczas których przeszkolono mieszkańców Katowic jak korzystać z nowoczesnych sposobów elektronicznego załatwiania spraw w Urzędzie Miasta.
12 października mieszkańcy mieli również okazję porozmawiać z Prezydentem Miasta Katowice, uczestnicząc w czacie  na stronie internetowej miasta.
 Trzecia edycja Europejskiego Tygodnia spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony placówek kulturalnych oraz oświatowych, w których odbyły się spotkania z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, szkolenia z obsługi komputera, dyskusje, lekcje wychowawcze, wystawy prac plastycznych tematycznie związane z prawami człowieka oraz konkursy i koncerty.

15.10-21.10.2012
 
„Prawa człowieka na rzecz lepszej integracji samorządów lokalnych” - pod takim hasłem przebiegła czwarta edycja Europejskiego Tygodnia Demokracji Lokalnej w Katowicach. W dniach 15-21 października 2012 r. Miasto Katowice, wyróżnione przez Radę Europy certyfikatem „Miasta 12 gwiazd” przygotowało program obchodów tego wydarzenia, który obejmował wiele inicjatyw kulturalnych i społecznych przewidzianych dla mieszkańców Katowic, mających na celu lepszą integrację społeczną, szczegółowe zapoznanie się z prawami człowieka, a także metodami zapobiegania niektórym zjawiskom społecznym sprzyjającym marginalizacji i patologiom. W Katowicach odbyły się imprezy zorganizowane przez dzielnicowe domy kultury, biblioteki miejskie, straż miejską oraz policję. W ramach tych imprez przeprowadzono m.in. zajęcia komputerowe dla seniorów, pokazy sprzętu i metod interwencyjnych straży miejskiej, warsztaty z technik samoobrony dla kobiet prowadzone przez instruktorów policyjnych, I Osiedlowy Piknik Samorządności Obywatelskiej przygotowany przez Fundację Lex Civis, koncert zespołu śpiewaków Camerata Silesia w kościele Św. Anny w Nikiszowcu oraz spotkania z radnymi. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców – nie tylko dorosłych ale i młodzieży, która aktywnie wzięła udział w spotkaniu z przedstawicielami Rady Miasta i jednostek miejskich. Nie mniejsze zainteresowanie wzbudziły również zajęcia z samoobrony dla kobiet oraz szkolenie teoretyczne przeprowadzone we współpracy z Komendą Miejską Policji oraz Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Klubie Sportowym w dzielnicy Giszowiec.

14-23.10.2013

Piąta edycja Europejskiego Tygodnia Demokracji Lokalnej odbyła się pod hasłem: „Aktywne obywatelstwo-głosowanie, dzielenie się, udział”. Miasto Katowice, już po raz kolejny jako Miasto 12 Gwiazd wzięło w niej udział organizując szereg wydarzeń mających na celu zainteresowanie mieszkańców udziałem w życiu publicznym, zapoznaniem się z procedurami podejmowania decyzji administracyjnych oraz funkcjonowaniem Urzędu Miasta. W obecnym roku udostępniono mieszkańcom wnętrza Willi Goldsteinów, w której odbywają się oficjalne spotkania i uroczystości z udziałem Prezydenta Miasta, zorganizowano zwiedzanie budynku głównego Urzędu oraz należących do niego pomieszczeń służb miejskich, prezentację samochodu elektrycznego będącego własnością Urzędu Miasta, a w Sali posiedzeń Rady Miasta odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta Katowice z mieszkańcami, którzy mogli porozmawiać z nim osobiście i zadawać pytania. Liczną grupę stanowiła młodzież katowickich szkół, która bardzo czynnie brała udział w dyskusji. Oprócz spotkań w Urzędzie, należy wymienić wiele wydarzeń dla dzieci i dorosłych zorganizowanych w Miejskich Domach Kultury, szkołach i Radach Jednostek Pomocniczych – były to ciekawe spotkania, quizy, konkursy, wydarzenia sportowe i debaty na tematy związane z demokracją, a także dyskusje na temat mowy nienawiści w sieci. Więcej szczegółów na stronach: www. coe.int/demoweek oraz www. facebook.com/ETDLKatowice

13-19.10.2014

Demokracja bezpośrednia: współudział, propozycje, decyzje to temat kolejnej edycji ETDL odbywającej się w Katowicach już po raz szósty. W ramach tego wydarzenia miasto Katowice zorganizowało cykle spotkań poświęconych propagowaniu demokracji i udziału mieszkańców w życiu publicznym. Instytucje miejskie takie jak MBP czy Domy Kultury zaprosiły mieszkańców na ciekawe spotkania oraz szkolenia dla seniorów. Dla najmłodszych przygotowano cykl pogadanek w temacie głównym ETDL. Wydarzeniem kluczowym był projekt Budżetu Obywatelskiego, który umożliwił mieszkańcom demokratyczny podział środków budżetowych przyznanych na zaproponowane przez nich projekty, a następnie wybór określonych projektów wg największej liczby głosów. Ponadto mieszkańcy mieli okazję do spotkania się z radnymi dzielnic i omówienia najważniejszych dla nich spraw.

12-18.10.2015

W edycji siódmej Europejskiego Tygodnia Demokracji Lokalnej tematem głównym było„Współistnienie w społeczeństwie wielokulturowym – wzajemny szacunek, dialog, interakcja." Miasto Katowice tradycyjnie już wzięło udział w tym wydarzeniu organizując szereg wydarzeń w mieście. Miejska Biblioteka Publiczna, Domy Kultury, Teatr Lalek Ateneum wzięły aktywny udział w tej edycji przygotowując cykle spotkań, dyskusji oraz przedstawienia i międzynarodowe warsztaty lalkowe dla najmłodszych widzów Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalkowych Katowice-Dzieciom". Budżet obywatelski na stałe zagościł w życiu publicznym, a w tym roku przekazano więcej pieniędzy na projekty zgłaszane przez mieszkańców. W dniu 15 października odbyło się spotkanie katowickiej młodzieży szkolnej z Prezydentem Miasta Panem Marcinem Krupą oraz przedstawicielami Rady Miasta Katowice i Młodzieżowej Rady Miasta. Podczas spotkania młodzież miała okazję osobiście porozmawiać z Panem Prezydentem, a także zwiedzić jego gabinet i zapoznać się z funkcjonowaniem organów samorządowych. 

10-16.10.2016

Ósma edycja Europejskiego Tygodnia Demokracji Lokalnej skupiła się na tematyce :"Współistnienie w zróżnicowanym kulturowo społeczeństwie: szacunek(wzajemny) dialog, interakcja." W ramach wydarzenia instytucje miejskie takie jak Biblioteka Miejska, Domy Kultury zorganizowały cykl spotkań i prelekcji dotyczących różnych narodowści i kultur. W organizację włączyły się aktywnie szkoły podstawowe i średnie oraz przedszkola, promując ideę demokracji i zasad równgo traktowania podczas lekcji, prezentując m.in. zwyczaje innych narodów, ich kuchnię czy tańce. 27 października odbyło się w Urzędzie MIasta Katowice spotkanie młodzieży katowickich szkół średnich i gimnazjów z przedstawicielami władz - Wiceprezydentem MIasta oraz Radnymi Miasta Katowice. Podczas spotkania młodziez miała możliwość zadawania Wiceprezydentowi i Radnym pytań na nurtujące ją tematy, otrzymując obszerne wyjaśnienia.Spotkanie zakończyło się zwiedzaniem Urzędu Miasta i niektórych jego Wydziałów - jak np. centrum monitoringu,czy  Biura Obsługi Mieszkańców. Podczas zwiedzania uczestnicy mieli również okazję zobaczyć samochód elektryczny bedący własnością miasta i odbyć jazdę próbną. sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice