Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

NGO Dotacje

Dotacje


Zasady współpracy finansowej z organizacjami pozarządowymi

 

 1. Współpraca finansowa odbywa się w formie zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
   
 2. Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym odbywa się w trybie otwartego konkursu ofert, chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania (art. 11 ust. 2 i 6 ustawy).

 3. Wybór zlecenia realizacji zadań publicznych następuje w sposób zapewniający wysoką jakość wykonania danego zadania.

 4. Współpraca finansowa obejmuje przyznawanie środków publicznych na realizację zadań poprzez:

  1. wspieranie zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji celowej dla organizacji pozarządowych na pokrycie częściowych kosztów realizacji zadania lub poprzez zakup usług zgodnie z trybem określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych;
  2. powierzanie zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji celowej dla organizacji na sfinansowanie całkowitych kosztów realizacji zadania lub poprzez zakup usług zgodnie z trybem określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych;
  3. udzielanie dotacji podmiotowej dla warsztatów terapii zajęciowej zgodnie z trybem okreslonym w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
5. Dotacje:

1) nie mogą zostać udzielone na dotowanie zadań, które są dofinansowane z budżetu miasta Katowice lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,
2) mogą zostać wykorzystane wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z realizowanym zadaniem zgodnie
z zatwierdzonym katalogiem kosztów kwalifikowanych.

6. Realizacja zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym może zostać zlecona organizacji pozarządowej na wniosek organizacji pozarządowej
z pominięciem otwartego konkursu ofert, o ile wniosek ten spełnia łącznie następujące warunki:
1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł;
2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni,
3) łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej w tym trybie w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł.
 ​


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice