Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

NGO Dotacje

Dotacje

Zasady współpracy finansowej z organizacjami pozarządowymi

 

 1. Współpraca finansowa odbywa się w formie zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
   
 2. Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym odbywa
  się w trybie otwartego konkursu ofert, chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania (art. 11 ust. 2 ustawy).

 3. Wybór zlecenia realizacji zadań publicznych następuje w sposób zapewniający wysoką jakość wykonania danego zadania.

 4. Współpraca finansowa obejmuje przyznawanie środków publicznych
  na realizację zadań poprzez:

  1. wspieranie zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji celowej dla organizacji pozarządowych na pokrycie częściowych kosztów realizacji zadania lub poprzez zakup usług zgodnie z trybem określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych;

  2. powierzanie zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji celowej dla organizacji na sfinansowanie całkowitych kosztów realizacji zadania lub poprzez zakup usług zgodnie z trybem określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych;

 5. Dotacje:
  1) nie mogą zostać udzielone na dotowanie zadań, które są dofinansowane z budżetu miasta Katowice lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,
  2) mogą zostać wykorzystane wyłącznie na pokrycie kosztów związanych
  z realizowanym zadaniem zgodnie z zatwierdzonym katalogiem kosztów kwalifikowanych.

 6. Przy realizacji zadań długoterminowych umowy o wspieranie i powierzenie zadania publicznego mogą zostać przedłużone w formie aneksu na okres
  nie dłuższy niż 5 lat.

 7. Realizacja zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym może zostać zlecona organizacji pozarządowej na wniosek organizacji pozarządowej
  z pominięciem otwartego konkursu ofert, o ile wniosek ten spełnia łącznie następujące warunki:
  1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł;
  2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni,
  3) łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej w tym trybie w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł.
   ​


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice