Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Zielony Budżet

Zielony BudżetZielony Budżet – jak to działa?

Zielony Budżet miasta Katowice jest formą konsultacji społecznych mających na celu zdiagnozowanie potrzeb mieszkańców w zakresie szeroko pojętej ekologii i ochrony środowiska, a następnie realizację zadań publicznych. Oznacza to, że jeśli jesteś mieszkańcem Katowic i masz pomysł, który przyczyni się do poprawy środowiska naturalnego na terenie miasta, możesz zgłosić swój wniosek do Zielonego Budżetu miasta Katowice.

Na realizację projektów realizowanych w ramach Zielonego Budżetu mieszkańcy będą mieli 3 mln złotych. Podobnie jak w przypadku Budżetu Obywatelskiego, kwota ta rozdzielona została między 22 jednostki pomocnicze miasta, a jej część przeznaczono również na pulę projektów ogólnomiejskich. Pamiętaj, że projekt o charakterze lokalnym to taki, który dotyczy tylko jednej jednostki pomocniczej. Jeśli natomiast z Twojego pomysłu skorzystają mieszkańcy więcej niż jednej dzielnicy, możesz zgłosić projekt, który będzie miał charakter ogólnomiejski.

Maksymalna wartość pojedynczego zadania o charakterze lokalnym nie może przekraczać 60% puli środków finansowych przeznaczonych na zadania dla danej jednostki pomocniczej. Maksymalna wartość pojedynczego zadania o charakterze ogólnomiejskim nie może przekraczać puli środków finansowych przeznaczonych na zadania o charakterze ogólnomiejskim. Dokładny podział środków znajdziesz w zakładce PLIKI DO POBRANIA.

Pamiętaj, że zgłoszone przez Ciebie zadanie musi być zlokalizowane na terenie stanowiącym własność miasta Katowice lub Skarbu Państwa będącym w użytkowaniu wieczystym miasta Katowice!


Zgłoś swój pomysł

W przypadku zgłaszania projektu do Zielonego Budżetu, nie potrzebujesz żadnych oświadczeń ani listy podpisów mieszkańców popierających projekt!

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy złożyć w dniach od 26 kwietnia do 27 maja 2021 roku:
1) pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym) na adres: Wydział Komunikacji Społecznej Urząd Miasta Katowice, Rynek 13, 40-003 Katowice, lub

2) drogą elektroniczną poprzez:

a) Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miasta Katowice lub
b) wiadomość e-mail na adres: zielonybudzet@katowice.eu, w formie załącznika do wiadomości

Gdy tylko wypełnione formularze trafią do Urzędu Miasta Katowice podlegają rejestracji i weryfikacji. Weryfikacja formalna dotyczy poprawności i kompletności wypełnienia formularza. Kolejny etap weryfikacji odbywa się już w wydziale lub instytucji miejskiej, w których realizowane są zadania o określonym charakterze. To właśnie na tym etapie sprawdzone zostaną elementy składowe, które zadecydują czy projekt spełnia warunki umożliwiające realizację. Ogłoszenie wyników II etapu weryfikacji odbędzie się do 9 września br.

Następnie wszystkie pozytywnie zweryfikowane wnioski zostają przekazane do Zespołu Oceniającego, którego zadaniem jest wskazanie do realizacji tych projektów mieszkańców, które w najwyższym stopniu wpisują się w założenia Zielonego Budżetu miasta Katowice i charakteryzują się największym wpływem na poprawę środowiska naturalnego na terenie miasta.

Ostateczne rozstrzygnięcie konsultacji społecznych i publikacja listy zadań wybranych do realizacji w ramach Zielonego Budżetu miasta Katowice poznamy do 30 września 2021 r.

Informacje o poszczególnych wynikach weryfikacji oraz dane dotyczące procesu Zielonego Budżetu miasta Katowice dostępne będą na stronie bo.katowice.eu oraz w zakładce „Konsultacje społeczne" na stronie katowice.eu/konsultacje.

Dokładną informację o harmonogramie obecnej edycji ZB znajdziesz w zakładce PLIKI DO POBRANIA.


Co mogę zgłosić w ramach Zielonego Budżetu?

Projekty, które z założenia są dobre dla środowiska naturalnego czy bytowania zwierząt. W ramach tej procedury możesz zgłosić zadnia takie jak:

- zazielenienie przestrzeni publicznej;
- systemowa rewitalizacja skwerów i parków;
- tworzenie łąk kwietnych;
- tworzenie ogrodów deszczowych i zbiorników małej retencji na terenach skwerów i parków miejskich;
- projekty związane z systemowymi programami dotyczącymi zwierząt (sterylizacja, zajęcia edukacyjne o właściwej opiece oraz odżywianiu);
- warsztaty i działania edukacyjne w zakresie ekologii i ochrony przyrody.

Orientacyjne koszty przykładowych zadań do Zielonego Budżetu można znaleźć w CENNIKU MIEJSKIM przygotowanym przez Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach.


W ramach Zielonego Budżetu miasta Katowice nie realizuje się zadań:

1) które po realizacji generowałyby koszty niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego zadania;
2) które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, programami branżowymi, przedsięwzięciami wpisanymi do Wieloletniej Prognozy Finansowej, itp.;
3) które wymagają współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych, jeżeli te podmioty nie przedstawiły wyraźnej, pisemnej gotowości do współpracy w formie oświadczenia;
4) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności;
5) które zakładają realizację jedynie części zadania, w tym sporządzenia wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie zadania, bez zabezpieczenia środków na projektowanie;
6) których czas realizacji, określony na etapie oceny, przekroczyłby jeden rok budżetowy.


Zachęcamy do zapoznania się z broszurą dotyczącą II edycji Zielonego Budżetu.

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice