Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Polityka Prywatności Katowickiej Karty Mieszkańca

Polityka Prywatności Katowickiej Karty Mieszkańca

Dokładamy wszelkich starań, aby powierzone nam dane osobowe Użytkowników były u nas bezpieczne i przetwarzamy je zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO") oraz przepisami prawa krajowego.

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe Użytkownika oraz o przysługujących Użytkownikowi prawach.

Kto jest administratorem danych osobowych Użytkownika?

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Prezydent Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, e-mail: urzad_miasta@katowice.eu.

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@katowice.eu

Z administratorem można się też skontaktować pisząc na adres jego siedziby.

Komu udostępnimy dane osobowe Użytkownika?

Dane osobowe Użytkownika możemy udostępnić podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz podmiotom przetwarzającym tj.:

·        Grupa LEW S.A. – zarejestrowanej w Sądzie Rejestrowym w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000425958, NIP: 949-17-61-930, REGON: 151585360, ul. Brzeźnicka 46b, 42-215 Częstochowa;

·        Dostawcom usług IT, w tym głównie firmie ATM S.A., zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział KRS pod numerem KRS: 0000034947. NIP: 113-00-59-989, REGON: 012677986 z siedzibą ul. Grochowska 21a 04-186 Warszawa. Data Center z siedzibą w Katowicach ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice;

·        Operatorom telekomunikacyjnym;

·        Akceptantom oraz Partnerom.

Dane osobowe Użytkownika przekazujemy jedynie w zakresie uregulowanym przez zawarte z tymi podmiotami umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe Użytkownika nie będą̨ przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

W jakich celach będziemy przetwarzać dane osobowe Użytkownika, na jakiej podstawie prawnej oraz ile czasu będziemy je przechowywać?

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą̨ w celu:

  • umożliwienia Użytkownikowi korzystania ze zniżek, ulg, preferencji i uprawnień oferowanych przez Akceptantów oraz Partnerów, według aktualnego wykazu zamieszczonego na Stronie Programu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, w związku z wprowadzeniem uchwały Rady Miasta Katowice nr XXII/539/20 z dnia 30 lipca 2020 r.;
  • marketingu i promocji Miasta i jego Partnerów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgody osoby, której dane dotyczą̨;
  • niezbędnym do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora na podstawie art. 6 ust. 1 litera f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń;
  • obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wykonania obowiązków prawnych w zakresie wystawiania i przechowywania dokumentów.

Jak długo przetwarzamy dane osobowe Użytkownika?

Przekazane przez Użytkownika dane osobowe, będziemy przetwarzać przez cały okres korzystania z KKM, a następnie będą one przechowywane przez 5 lat, po czym zostaną̨ zniszczone. W przypadku danych wykorzystywanych na podstawie zgody, dane te będą przetwarzane do momentu jej wycofania, lecz nie dłużej niż przez okres wskazany powyżej.

Gdzie przechowujemy i w jaki sposób automatycznie przetwarzamy dane osobowe Użytkownika?

Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Podane przez Użytkownika dane osobowe mogą być wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, o którym mowa w art. 22 RODO, wyłącznie w celu przypisania zniżek, ulg, preferencji i uprawnień odpowiednio do wieku Użytkownika. O każdej innej formie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, Użytkownik zostanie uprzednio poinformowany.

Jakie Użytkownik posiada prawa w zakresie przetwarzania przez nas danych osobowych?

Użytkownik zawsze może zwrócić się do nas o dostęp do swoich danych osobowych, w tym otrzymania ich kopii. Poza tym, ma prawo żądania:

  • uzupełnienia danych lub ich sprostowania (poprawienia),
  • usunięcia danych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
  • ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz o przeniesienia danych do innego administratora.

Użytkownik ma prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Aby skorzystać z powyższych praw lub w razie pytań do nas w związku z przetwarzaniem danych osobowych lub w przypadku stwierdzenia, że przetwarzamy dane osobowe Użytkownika w niewłaściwy sposób, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych.

Użytkownik ma też prawo wnieść skargę do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych przez Użytkownika jest brak możliwości korzystania z KKM. 

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice