Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
 • Internet

Internet Wydział Polityki Społecznej

Wydział Polityki Społecznej

Rynek 1 (VIII piętro)

40-003 Katowice

Naczelnik Wydziału - Małgorzata Moryń- Trzęsimiech (pokój nr 809B)

Zastępca Naczelnika Wydziału - Jolanta Wolanin (pokój nr 809A)

tel. 32 2593 792 - sekretariat (pokój nr 809)

e-mail: ps@katowice.eu


Współpraca z organizacjami pozarządowymi:

- Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych - Agnieszka Lis, mail: agnieszka.lis@katowice.eu, tel. 32 2593 746 (pokój nr 808)

- Starszy inspektor - Agnieszka Tabaka - Sowa, mail: agnieszka.tabaka-sowa@katowice.eu,

tel. 32 2593 118 (pokój nr 808)


Referat ds. Rozliczeń i Programów:

- Kierownik - Małgorzata Glinka, mail: malgorzata.glinka@katowice.eu, tel. 32 2593 472 (pokój nr 803)

- Starszy Inspektor - Anna Szczęch, mail: anna.szczech@katowice.eu,

tel.: 32 2593 739 (pokój nr 804)

- Starszy Inspektor - Anna Wójcik, mail: anna.wojcik@katowice.eu,

tel.: 32 2593 451 (pokój nr 804)

- Starszy Inspektor - Bartosz Kajdan, mail: bartosz.kajdan@katowice.eu,

tel.: 32 2593 788 (pokój nr 806)

- Inspektor - Katarzyna Błasiak, mail: katarzyna.blasiak@katowice.eu,

tel.: 32 2593 388 (pokój nr 806)

- Pomoc Administracyjna - Katarzyna Słapik - Zielińska, mail: katarzyna.slapik-zielinska@katowice.eu,

tel.: 32 2593 604 (pokój 806)

- Główny specjalista - Gizela Przeor, mail: gizela.przeor@katowice.eu,

tel.: 32 2593 780 (pokój nr 807)

- Starszy Inspektor - Marta Białowąs, mail: marta.bialowas@katowice.eu,

tel.: 32 2593 462 (pokój nr 807)


- Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób z Niepełnosprawnościami - Bożena Michałek , mail: Bozena.Michalek@katowice.eu, tel.: 32 2593 212 (pokój nr 805 A)


- Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień - Maciej Maciejewski, mail: maciej.maciejewski@katowice.eu

 tel.: 32 2593 730 (pokój nr 803)

- Inspektor - Katarzyna Kuczyńska, mail: katarzyna.kuczynska@katowice.eu,

tel. 32 2593 459 (pokój nr 812)

- Inspektor - Maja Zając, mail: maja.zajac@katowice.eu,

tel. 32 2593 721 (pokój nr 812)


Zadania Wydziału Polityki Społecznej w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:

a) koordynowanie realizacji Programu Współpracy,

b) sporządzanie sprawozdań z realizacji Programu we współpracy z Naczelnikami Wydziałów Urzędu Miasta Katowice, Dyrektorem Katowickie Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach,

c) koordynowanie pozafinansowych form współpracy,

d) katalog zadań przewidzianych do realizacji:

 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

 • wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,

 • działania na rzecz osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych,

 • ochrona i promocja zdrowia,

 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

 • promocja i organizacja wolontariatu,

 • aktywizacja społeczności lokalnych i promocja społeczeństwa obywatelskiego oraz świadomości prawnej obywateli.


Z dniem 1 marca 2015r. Pan Marcin Krupa Prezydent Miasta Katowice powołał Agnieszkę Lis na Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych w strukturze Wydziału Polityki Społecznej.

Agnieszka Lis.png

Do najważniejszych zadań Pełnomocnika należy:

 1. Reprezentowanie Prezydenta Miasta Katowice w sprawach dotyczących współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi wobec innych urzędów, instytucji i organizacji.

 2. Udział w tworzeniu standardów współpracy miasta Katowice z III sektorem.

 3. Koordynowanie działań i bieżąca współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Katowice i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 4. Udział w diagnozowaniu potrzeb środowiska katowickich organizacji pozarządowych.

 5. Kreowanie polityki informacyjnej, dotyczącej zagadnień współpracy Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi.

 6. Pełnienie roli doradczej w sprawach dotyczących kształtowania relacji pomiędzy miastem Katowice a organizacjami pozarządowymi.

 7. Udział w pracach Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach.

 8. Udział w pracach Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i innych branżowych zespołach konsultacyjno-doradczych powołanych w Urzędzie Miasta Katowice oraz zespołów o charakterze regionalnym lub ogólnokrajowym zajmujących się problematyką organizacji pozarządowych.

 9. Udział w konsultowaniu i monitorowaniu programów współpracy Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi.

 10. Współorganizowanie spotkań przedstawicieli Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi.

 11. Współorganizowanie przedsięwzięć, projektów i konkursów promujących działalność organizacji pozarządowych.

 12. Wspieranie działań zmierzających do aktywizowania społeczności lokalnych i współpracy w tym zakresie z organizacjami pozarządowymi.

 13. Współudział w utworzeniu Centrum Organizacji Pozarządowych, a następnie monitorowanie jego działalności.

 14. Przedstawianie Prezydentowi Miasta Katowice rocznych raportów z realizacji zadań Pełnomocnika oraz wniosków ze współpracy Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi.

 15. Udział w pracach komisji konkursowych w zakresie Wydziału Polityki Społecznej i innych, do których została powołana stosownym zarządzeniem​.


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice