efrr z flagą pl.png

Tytuł projektu: Mistrzowie zawodu - budowa hali warsztatowo - dydaktycznej w Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej w Katowicach

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa XII. Infrastruktura edukacyjna / Działanie 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego / Poddziałanie: 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest budowa nowoczesnej hali warsztatowo-dydaktycznej wraz z zapleczem administracyjno-socjalnym przy Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich w Katowicach. Zakres projektu obejmuje przygotowanie projektu, prace budowlane wraz z zagospodarowaniem terenu, nadzór autorski i inwestorski oraz promocję projektu. Potrzeba realizacji projektu wynika bezpośrednio z konieczności realizacji projektu nadrzędnego, zaplanowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach podziałania 11.2.1 RPO WSL 2014-2020, pn. „KCEZ stawia na zawodowstwo".

Celem realizowanej inwestycji jest stworzenie warunków do nabycia i uzupełnienia praktycznych umiejętności, kwalifikacji zawodowych w celu dostosowania ich do potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w gospodarce.

Okres realizacji projektu: III kw. 2017 r. – IV kw. 2019 r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 3 831 116,98 zł. Wartość dofinansowania z EFRR wynosi 2 304 771,56 zł (85% kosztów kwalifikowalnych), a budżet miasta Katowice wynosi 1 526 345,42 zł.

Stan realizacji: Projekt w trakcie realizacji.