Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Absolwent ZSB - zawodowy specjalista

Absolwent ZSB - zawodowy specjalista

​​
EFS kolor poziom.jpg

Tytuł projektu: Absolwent ZSB - zawodowy specjalista.

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów / Poddziałanie: 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT
 
Opis projektu: Celem projektu są działania (praktyki, staże, szkolenia zawodowe) mające na celu przygotować absolwentów Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich w Katowicach do wejścia na rynek pracy w stopniu odpowiadającym zapotrzebowaniu zgłaszanemu przez pracodawców. Projektem zostaną objęci uczniowie Technikum nr 1 kształcący się w zawodach: Technik Budownictwa, Technik Geodeta, Technik Architektury Krajobrazu, Technik Technologii Odzieży oraz Technik Realizacji Nagrań i Nagłośnień oraz uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 kształcący się w zawodach Murarz-Tynkarz oraz Monter Zabudowy i Robót Wykończeniowych w Budownictwie. Wsparciem w projekcie polegającym na udziale w specjalistycznych szkolenia zawodowych zostaną objęci również nauczyciele praktycznej nauki zawodu uczący w Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich w Katowicach.
 
Okres realizacji projektu: III kw. 2016r. - IV kw. 2018r.
 
Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 773 312,12 zł. Wartość dofinansowania z EFS i budżetu państwa wynosi łącznie 734 646,51 zł (w tym wsparcie finansowe EFS 85% i z budżetu państwa 10%). Wkład własny miasta Katowice wynosi 5% całkowitej wartości projektu.
 
Stan realizacji: Projekt został zakończony i rozliczony.


 sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice