W dniach 16-17 maja 2011 roku firma Polski Rejestr Statków S.A. przeprowadziła w Urzędzie Miasta Katowice audit ponownej certyfikacji, mający na celu sprawdzenie zgodności Systemu Zarządzania Jakością Urzędu Miasta Katowice z wymaganiami normy ISO 9001:2008.

Szczegółowymi celami powyższego auditu były:
- ocena spełnienia wymagań dotyczących certyfikacji zgodnie z normą ISO 9001:2008 dotyczącą systemu zarządzania,
- ocena zgodności z wymaganiami wynikającymi z umów,
- ocena doskonalenie systemu zarządzania,
- ocena możliwości i kompetencji do prowadzenia działalności w zadeklarowanym zakresie.

Audit został przeprowadzony zgodnie z dokumentami Biura Certyfikacji Polskiego Rejestru Statków S.A. na zasadzie próbkowania działań związanych z zakresem certyfikacji.

W trakcie auditu ocenie podlegały: Księga Jakości, Polityka Jakości, procedury systemowe Urzędu Miasta Katowice, w tym m.in. działania korygujące i zapobiegawcze oraz wybrane przez auditorów zewnętrznych procesy w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice.

Auditem zostały objęte następujące komórki organizacyjne Urzędu Miasta Katowice:
- Wydział Organizacji i Zarządzania,
- Administrator Bezpieczeństwa Informacji,
- Biuro Zasobu Skarbu Państwa,
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych,
- Wydział Księgowo-Rachunkowy,
- Wydział Budżetu Miasta,
- Wydział Zagraniczny,
- Wydział Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych,
- Wydział Kształtowania Środowiska,
- Biuro Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów,
- Wydział Zarządzania Kryzysowego,
- Wydział Spraw Obywatelskich,
- Wydział Inwestycji,
- Biuro Zamówień Publicznych,
- Wydział Promocji,
- Wydział Audytu i Kontroli,
- Wydział Działalności Gospodarczej,
- Biuro Konserwatora Zabytków,
- Wydział Edukacji,
- Wydział Budownictwa,
- Wydział Budynków i Dróg,
- Wydział Sportu i Turystyki,
- Wydział Funduszy Europejskich,
- Wydział Prawny,
- Wydział Kultury,
- Wydział Polityki Społecznej,
- Urząd Stanu Cywilnego.

Audit dostarczył dowodów, że system zarządzania jest utrzymywany i doskonalony, zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2008 oraz innymi mającymi zastosowanie wymaganiami.

Ponadto stwierdzono, że:
- Procesy podstawowe i pomocnicze zostały zidentyfikowane oraz określono wzajemne powiązania pomiędzy procesami,
- Wyznaczono osoby odpowiedzialne za przebieg procesów,
- Określono kryteria i metody dla zapewnienia skuteczności przebiegu i nadzorowania procesów,
- Dostępne są zasoby i informacje niezbędne do wspomagania przebiegu monitorowania procesów,
- Procesy są monitorowane, mierzone i analizowane,
- Wdrożone są działania do doskonalenia procesów i systemu zarządzania,
- Pracownicy mają zapewniony dostęp do dokumentów systemu zarządzania jakością oraz wymagań prawnych, umożliwiający skuteczną realizację procesów,
- W auditowanych obszarach stwierdzono, że realizowane są w warunkach nadzorowanych, zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumentach systemu zarządzania jakością.

Ponadto auditorzy określili obszary do doskonalenia, przekazując je jako własne obserwacje i spostrzeżenia. Na podstawie danych pozyskanych w trakcie auditu został opracowany Program działań doskonalących. Działania zawarte w powyższym programie zostaną zrealizowane przez Zespół ds. Systemu Zarządzania Jakością oraz wyznaczonych kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice.

Na spotkaniu podsumowującym auditorzy ocenili pozytywnie funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Katowice, realizację Polityki Jakości i wprowadzone działania doskonalące, wskazując na podnoszenie skuteczności systemu zarządzania w zakresie wymagań normy ISO 9001:2008.

W raporcie z auditu Nr NC-0419/O10 z dnia 17.05.2011 roku auditorzy Polskiego Rejestru Statków S.A. w związku z brakiem stwierdzonych niezgodności, zarekomendowali wydanie certyfikatu. Certyfikat będzie obowiązywał przez kolejne 3 lata, tj. do dnia 19 maja 2014 roku.