​W dniu 11 maja 2009 roku firma Polski Rejestr Statków S.A. przeprowadziła w Urzędzie Miasta Katowice audit pośredni utrzymujący ważność certyfikatu potwierdzającego zgodność Systemu z wymaganiami normy ISO 9001:2000. Celem auditu mającego potwierdzić zarówno efektywności działania systemu, jego rozwój oraz ciągłe doskonalenie była ocena:
- spełnienia wymagań dotyczących certyfikacji zgodnie z normą odniesienia dot. sytemu zarządzania,
- zgodności z wymaganiami wynikającymi z umów,
- doskonalenia systemu zarządzania,
- możliwości i kompetencji do prowadzenia działalności w zadeklarowanym zakresie.

Audyt został przeprowadzony zgodnie z dokumentami Biura Certyfikacji Polskiego Rejestru Statków S.A. na zasadzie próbkowania działań związanych z zakresem certyfikacji. W trakcie auditu ocenie podlegały: Księga Jakości, Polityka Jakości, procedury systemowe, działania korygujące i zapobiegawcze oraz wybrane przez auditorów zewnętrznych procesy w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta.

Auditem zostały objęte następujące komórki organizacyjne Urzędu Miasta:
- Kancelaria Prezydenta Miasta,
- Wydział Geodezji Gospodarki Mieniem,
- Wydział Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych,
- Wydział Polityki Społecznej,
- Wydział Planowania Przestrzennego.

Przeprowadzona analiza dokumentów systemowych potwierdziła, że:
- System zarządzania jest utrzymywany i doskonalony zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2000;
- Nadzór nad dokumentacją prowadzony jest zgodnie z określonymi przez organizację zasadami;
- Zapisy znajdują się pod nadzorem i przechowywane są zgodnie z ustalonymi zasadami;
- Przegląd zarządzania został przeprowadzony zgodnie z zaplanowanymi ustaleniami według przyjętego programu obejmującego analizę skuteczności systemu zarządzania;
- Wyniki auditów wewnętrznych świadczą o tym, że system zarządzania jest przydatny i skutecznie utrzymywany oraz że wyniki auditów były przedmiotem analizy na przeglądzie zarządzania;
-Organizacja określiła, zbiera i analizuje dane w celu wykazania przydatności i skuteczności systemu oraz możliwości ciągłego doskonalenia skuteczności zarządzania;
- Określono kryteria i metody dla zapewnienia skuteczności przebiegu i nadzorowania procesów;
- Dostępne są zasoby i informacje niezbędne do wspomagania przebiegu i monitorowania procesów;
- Procesy są monitorowane, mierzone i analizowane;
- Wdrażane są działania do ciągłego doskonalenia procesów;
- W trakcie auditu nie stwierdzono niezgodności.

Ponadto auditorzy określili obszary do doskonalenia, przekazując je jako własne obserwacje i spostrzeżenia. Na podstawie danych pozyskanych w trakcie auditu zostanie opracowany Program działań doskonalących. Działania zawarte w powyższym programie zostaną zrealizowane przez Zespół ds. SZJ oraz kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta.

Na spotkaniu podsumowującym auditorzy ocenili pozytywnie funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Katowice, realizację Polityki Jakości i wprowadzone działania doskonalące, wskazując na podnoszenie skuteczności Systemu w zakresie wymagań normy ISO 9001:2000.

W raporcie z auditu z dnia 18.05.2009 roku auditorzy zewnętrzni stwierdzili, że audit jest utrzymywany i doskonalony, zgodnie z wymaganiami normy odniesienia oraz innymi mającymi zastosowanie wymaganiami, w związku z powyższym zarekomendowali utrzymanie ważności certyfikatu.