​Przed sześcioma laty Urząd Miasta Katowice otrzymał certyfikat zgodności Systemu Zarządzania Jakością z normą ISO 9001:2000. Certyfikat jakości przyznała firma Polski Rejestr Statków S.A. i był on ważny do maja 2005 roku. W maju 2005 roku odbył się w Urzędzie audit odnowieniowy przedłużający certyfikat na kolejne 3 lata, czyli do maja 2008 roku. W dniach 7-8 maja 2008 roku firma Polski Rejestr Statków S.A. przeprowadziła w Urzędzie Miasta Katowice powtórnie audit odnowieniowy, mający na celu zarówno potwierdzenie efektywności działania systemu, jego rozwój oraz ciągłe doskonalenie, jak również przedłużenie okresu obowiązywania certyfikatu potwierdzającego zgodność Systemu z wymaganiami normy ISO 9001:2000 na kolejne 3 lata, czyli do maja 2011 roku.

W trakcie auditu odnowieniowego ocenie podlegały: Księga Jakości, Polityka Jakości, procedury systemowe, działania korygujące i zapobiegawcze oraz wybrane przez auditorów zewnętrznych procesy w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta.

Auditem zostały objęte następujące komórki organizacyjne Urzędu Miasta:
 • - Wydział Organizacyjny,
 • - Wydział Budżetu Miasta,
 • - Wydział Podatków i Opłat Lokalnych,
 • - Wydział Księgowo-Rachunkowy,
 • - Biuro Zasobu Skarbu Państwa,
 • - Wydział Kształtowania Środowiska,
 • - Wydział Gospodarki Komunalnej,
 • - Wydział Komunikacji,
 • - Wydział Zarządzania Kryzysowego,
 • - Wydział Spraw Obywatelskich,
 • - Wydział Inwestycji,
 • - Biuro Zamówień Publicznych,
 • - Wydział Rozwoju Miasta,
 • - Kancelaria Prezydenta Miasta,
 • - Wydział Audytu i Kontroli,
 • - Wydział Działalności Gospodarczej,
 • - Miejski Rzecznik Konsumentów,
 • - Wydział Edukacji,
 • - Wydział Budownictwa,
 • - Wydział Budynków i Lokali,
 • - Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych,
 • - Biuro Funduszy Europejskich,
 • - Biuro Rady Miasta,
 • - Administrator Bezpieczeństwa Informacji,
 • - Urząd Stanu Cywilnego,
 • - Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

 • Przeprowadzona analiza dokumentów systemowych potwierdziła, że:
 • - System zarządzania jest utrzymywany i doskonalony zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2000;
 • - Nadzór nad dokumentacją prowadzony jest zgodnie z określonymi przez organizację zasadami;
 • - Zapisy znajdują się pod nadzorem i przechowywane są zgodnie z ustalonymi zasadami;
 • - Przegląd zarządzania został przeprowadzony zgodnie z zaplanowanymi ustaleniami według przyjętego programu obejmującego analizę skuteczności systemu zarządzania;
 • - Wyniki auditów wewnętrznych świadczą o tym, że system zarządzania jest przydatny i skutecznie utrzymywany oraz że wyniki auditów były przedmiotem analizy na przeglądzie zarządzania;
 • - Organizacja określiła, zbiera i analizuje dane w celu wykazania przydatności i skuteczności systemu oraz możliwości ciągłego doskonalenia skuteczności zarządzania;
 • - Znak certyfikacji stosowany jest zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie o nadzór nad systemem zarządzania;
 • - Określono kryteria i metody dla zapewnienia skuteczności przebiegu i nadzorowania procesów;
 • - Dostępne są zasoby i informacje niezbędne do wspomagania przebiegu i monitorowania procesów;
 • - Procesy są monitorowane, mierzone i analizowane;
 • - Wdrażane są działania do ciągłego doskonalenia procesów;
 • - W trakcie auditu nie stwierdzono niezgodności.


Ponadto auditorzy określili obszary do doskonalenia, przekazując je jako własne obserwacje i spostrzeżenia. Na podstawie danych pozyskanych w trakcie auditu odnowieniowego został opracowany Program działań doskonalących. Działania zawarte w powyższym programie zostaną zrealizowane przez Zespół ds. SZJ oraz kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta.

Na spotkaniu podsumowującym auditorzy ocenili pozytywnie funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Katowice, realizację Polityki Jakości i wprowadzone działania doskonalące, wskazując na podnoszenie skuteczności Systemu w zakresie wymagań normy ISO 9001:2000.

W raporcie z auditu odnowieniowego z dnia 15.05.2008 roku auditorzy zewnętrzni zarekomendowała firmie Polski Rejestr Statków S.A. wydanie Urzędowi Miasta Katowice certyfikatu na zgodność Systemu Zarządzania Jakością z międzynarodową normą ISO 9001:2000. Certyfikat będzie obowiązywał przez kolejne 3 lata, tj. do dnia 20 maja 2011 roku.