​W dniu 9 maja 2016 roku firma Polski Rejestr Statków S.A. przeprowadziła w Urzędzie Miasta Katowice audit nadzoru, mający na celu sprawdzenie zgodności Systemu Zarządzania Jakością Urzędu Miasta Katowice z wymaganiami normy ISO 9001:2008.

Szczegółowymi celami auditu były:

 • ocena spełnienia wymagań normy ISO 9001:2008 dotyczącej systemu zarządzania organizacji,
 • ocena spełnienia wymagań dotyczących certyfikacji określonych przez Polski Rejestr Statków S.A.,
 • ocena zdolności systemu zarządzania do zapewnienia, że organizacja klienta spełnia mające zastosowanie wymagania umów, przepisów prawnych i innych,
 • ocena skuteczności utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania,
 • ocena zdolności do ciągłej realizacji ustanowionej polityki i osiągania celów,
 • identyfikacji obszarów potencjalnego doskonalenia.

Zakres auditu obejmował ocenę systemu zarządzania powiązanego z działalnością organizacji określoną w zakresie certyfikacji oraz poszczególnymi lokalizacjami oddziałów, zgodnie z „Powołaniem zespołu auditorów" oraz „Planem auditu".
Audit został przeprowadzony zgodnie z dokumentami Biura Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Rejestru Statków S.A. w tym m. in. „Zasadami certyfikacji" oraz procedurami certyfikacji systemu zarządzania, na zasadzie próbkowania działań Urzędu Miasta Katowice związanych z zakresem certyfikacji i zakresem auditu.
W trakcie auditu ocenie podlegały: Księga Jakości, Polityka Jakości, procedury systemowe Urzędu Miasta Katowice, w tym m. in. działania korygujące i zapobiegawcze oraz wybrane przez auditorów zewnętrznych procesy w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice.
Auditem zostały objęte następujące komórki organizacyjne Urzędu Miasta Katowice:

 • Wydział Administracyjny,
 • Wydział Promocji,
 • Wydział Kultury,
 • Wydział Organizacji i Zarządzania,
 • Wydział Funduszy Europejskich,
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego,
 • Wydział Budżetu Miasta,
 • Wydział Spraw Obywatelskich,
 • Wydział Budynków i Dróg,
 • Wydział Prawny,
 • Wydział Księgowo-Rachunkowy,
 • Wydział Audytu i Kontroli,
 • Wydział Transportu,
 • Wydział Obsługi Inwestorów,
 • Biuro Geologii i Górnictwa,
 • Biuro Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów,
 • Biuro Rady Miasta,
 • Biuro Zamówień Publicznych,
 • Koordynator Projektów EBI i CEB,

Audit dostarczył dowodów, że System Zarządzania Urzędu Miasta Katowice jest utrzymywany i doskonalony, zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2008 oraz innymi mającymi zastosowanie wymaganiami. W audicie nie stwierdzono niezgodności.
Ponadto stwierdzono, że najwyższe kierownictwo przyjęło i zapewniło realizację Polityki Jakości, procesy podstawowe i pomocnicze zostały zidentyfikowane, określono wzajemne powiązania pomiędzy procesami i metody zapewniające skuteczne nadzorowanie procesów.
Określono kryteria i metody dla zapewnienia skuteczności przebiegu i nadzorowania procesów, dostępne są zasoby i informacje niezbędne do wspomagania przebiegu i monitorowania procesów, procesy są monitorowane, mierzone i analizowane, wdrożone są działania do doskonalenia procesów i systemu zarządzania.
Jednocześnie wskazano na silne strony Urzędu Miasta Katowice; są to:

 • sposób realizacji audytów,
 • prowadzenie archiwum Urzędu Miasta,
 • realizacja działań korygujących,
 • rzetelny przegląd wniosków w Biurze Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów.

Ponadto auditorzy określili, w formie obserwacji, obszary do doskonalenia. Na podstawie danych pozyskanych w trakcie auditu zostanie opracowany Program działań doskonalących. Działania zawarte w powyższym programie zostaną zrealizowane przez Zespół ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 oraz wyznaczonych kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice.
Na spotkaniu podsumowującym auditorzy ocenili pozytywnie funkcjonowanie systemu zarządzania w Urzędzie Miasta Katowice, realizację Polityki Jakości i wprowadzone działania doskonalące, a także nadzorowanie dokumentów Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001.
W raporcie z auditu Nr NC-0419/P15 z dnia 19.05.2016 roku auditorzy Polskiego Rejestru Statków S.A. w związku z brakiem stwierdzonych niezgodności, zarekomendowali utrzymanie ważności certyfikatu. Posiadany przez Urząd Miasta Katowice certyfikat obowiązuje do dnia 19 maja 2017 roku.