​W dniu 16 maja 2013 roku firma Polski Rejestr Statków S.A. przeprowadziła w Urzędzie Miasta Katowice audit nadzoru, mający na celu sprawdzenie zgodności Systemu Zarządzania Jakością Urzędu Miasta Katowice z wymaganiami normy ISO 9001:2008.

Szczegółowymi celami auditu były oceny:
- spełnienia wymagań normy ISO 9001:2008 dotyczących systemu zarządzania organizacji,
- spełnienia wymagań dotyczących certyfikacji określonych przez Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Rejestru Statków S.A.,
- zdolności systemu zarządzania do zapewnienia, że organizacja klienta spełnia mające zastosowanie wymagania umów, przepisów prawnych i innych,
- skuteczności wdrożenia, utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania,
- zdolności do ciągłej realizacji ustanowionej polityki i osiągania celów, identyfikacji obszarów potencjalnego doskonalenia.

Zakres auditu obejmował ocenę systemu zarządzania w zakresie certyfikacji, zgodności z „Powołaniem zespołu auditorów” oraz „Planem auditu”. Audit został przeprowadzony zgodnie z dokumentami Biura Certyfikacji Polskiego Rejestru Statków S.A. na zasadzie próbkowania działań związanych z zakresem certyfikacji. W trakcie auditu ocenie podlegały: Księga Jakości, Polityka Jakości, procedury systemowe Urzędu Miasta Katowice, w tym m.in. działania korygujące i zapobiegawcze oraz wybrane przez auditorów zewnętrznych procesy w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice.

Auditem zostały objęte następujące komórki organizacyjne Urzędu Miasta Katowice:
- Wydział Budynków i Dróg,
- Wydział Budownictwa,
- Wydział Polityki Społecznej,
- Wydział Informatyki,
- Wydział Zarządzania Kryzysowego,
- Wydział Kształtowania Środowiska,
- Wydział Administracyjny,
- Wydział Kultury,
- Wydział Organizacji i Zarządzania.

Audit dostarczył dowodów, że system zarządzania jest utrzymywany i doskonalony, zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2008 oraz innymi mającymi zastosowanie wymaganiami.

Ponadto stwierdzono, że najwyższe kierownictwo przyjęło i zapewniło realizację polityki jakości, procesy podstawowe i pomocnicze zostały zidentyfikowane, określono wzajemne powiązania pomiędzy procesami i metody zapewniające skuteczne nadzorowanie procesów.

Określono kryteria i metody dla zapewnienia skuteczności przebiegu i nadzorowania procesów, dostępne są zasoby i informacje niezbędne do wspomagania przebiegu i monitorowania procesów, procesy są monitorowane, mierzone i analizowane, wdrożone są działania do doskonalenia procesów i systemu zarządzania.

Jednocześnie wskazano na silne strony Organizacji, są to:
- zapewnienie spójności i adekwatności Systemu Zarządzania Jakością w kontekście zmian organizacyjnych,
- przegląd zarządzania jako doskonałe źródło wiedzy o systemie ze szczególnym uwzględnieniem informacji i stopnia spełnienia wymagań dotyczących zadań realizowanych przez Urząd,
- realizacja praktycznego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością poprzez wprowadzenie „Listy kontrolnej” w Wydziale Budownictwa,
- badanie satysfakcji klienta poprzez badanie kwestionariuszowe w punktach obsługi mieszkańców i ankieta elektroniczna (klienci indywidualni) oraz badanie kwestionariuszowe(klienci instytucjonalni).

Ponadto auditorzy określili, w formie obserwacji, obszar do doskonalenia. Na podstawie danych pozyskanych w trakcie auditu zostanie opracowany Program działań doskonalących. Działania zawarte w powyższym programie zostaną zrealizowane przez Zespół ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 oraz wyznaczonych kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice.

Na spotkaniu podsumowującym auditorzy ocenili pozytywnie funkcjonowanie systemu zarządzania w Urzędzie Miasta Katowice, realizację Polityki Jakości i wprowadzone działania doskonalące, a także nadzorowanie dokumentów Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001.

W raporcie z auditu Nr NC-0419/P12 z dnia 16.05.2013 roku auditorzy Polskiego Rejestru Statków S.A. w związku z brakiem stwierdzonych niezgodności, zarekomendowali utrzymanie ważności certyfikatu. Posiadany przez Urząd Miasta Katowice certyfikat obowiązuje do dnia 19 maja 2014 roku.