1.jpg 

2.jpgComenius to jeden z czterech programów sektorowych Programu „Uczenie się przez całe życie”, którego zadaniem jest wsparcie finansowe i merytoryczne partnerskiej współpracy europejskich placówek edukacyjnych, uczestnictwa nauczycieli w kursach doskonalenia zawodowego oraz przygotowania do pracy przyszłych nauczycieli (poprzez staże)
Program Comenius skierowany jest m.in. do uczniów korzystających z edukacji szkolnej do końca szkoły średniej, nauczycieli i personelu szkolnego czy też do stowarzyszeń, organizacji non profit, organizacji pozarządowych, mających związek z oświatą

Działania wspierane w ramach Programu Comenius to w szczególności wymiana uczniów i kadr, mobilność w szkołach dla uczniów oraz staże dla nauczycieli, szkolenia dla kadry nauczycielskiej, wizyty studyjne i przygotowawcze, praktyki dla nauczycieli i przyszłych nauczycieli oraz tworzenie parnerstw pomiędzy szkołami i pomiędzy instytucjami.

Więcej informacji na stronie .
 
3.jpgProgram Lonardo da Vinci jest częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”, który będzie realizowany od 1 stycznia 2007 do końca grudnia 2013 r. Celem Programu jest promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych, wsparcie rozwiązań zwiększających przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych, a także działań wzmacniających jakość kształcenia zawodowego i ustawicznego.
Program Leonardo da Vinci jest ukierunkowany na potrzeby rynku pracy. Wspiera mobilność pracowników i absolwentów, aby zdobywali nowe kwalifikacje oraz doskonalili swoje umiejętności. Wskazuje na otwartość i wrażliwość międzykulturową oraz naukę języków obcych.

Nowością w programie są tzw. Projekty Partnerskie Leonardo, które dają uczestnikom możliwość współpracy międzynarodowej i organizacji wyjazdów na staże zagraniczne, pomagają doskonalić warsztat metodyczny.

Więcej informacji na stronie
 
4.jpgProgram Grundtvig – kolejny komponent programu „Uczenie się przez całe życie”, dotyczy szeroko rozumianej edukacji ogólnej, nie zawodowej, osób dorosłych i wspiera współpracę na europejskim poziomie w tym obszarze. Jego adresatem są organizacje zajmujące się ogólną edukacją dorosłych. Program promuje przede wszystkim współpracę w zakresie tych dorosłych, którzy wymagają szczególnego wsparcia np. niepełnosprawnych, mniejszości narodowe, etniczne.
Osoba dorosła w rozumieniu programu Grundtvig, to każda, która zakończyła edukację formalną, bądź studia wyższe, niezależnie od tego, czy otrzymała świadectwo lub dyplom. Program może obejmować także młode osoby dorosłe, które korzystają z ofert edukacyjnych dla dorosłych (poza szkołą, uczelnią) np. wieczorowe kursy językowe.
 
Więcej informacji na stronie
 
Wizyta Przygotowawcza umożliwia partnerom potencjalnego projektu spotkanie, którego celem jest np. dopracowanie założeń, celów, metodologii, określenie ról i zadań partnerów, opracowanie budżetu i planu pracy, wypełnienie wniosku
Przyznany grant pokrywa koszty podróży do kraju, w którym odbywa się wizyta i z powrotem, a także koszty utrzymania.
 
Więcej informacji na stronie
                 

6.jpg 

Młodzież w działaniu - to program Unii Europejskiej, którego celem jest wsparcie uczestnictwa w edukacji pozaformalnej. Umożliwia nawiązywanie międzynarodowych kontaktów, jak również wymianę doświadczeń. Wspiera także działania na rzecz społeczności lokalnej. Zajmuje się promocją związaną z ideą Zjednoczonej Europy.

Kluczowymi celami Programu jest przezwyciężanie barier, stereotypów wśród młodzieży, jej aktywność i rozwój. Program jest adresowany do wszystkich młodych ludzi bez względu na płeć, pochodzenie etniczne, sytuację materialną etc. Służy szczególnym wsparciem tym osobom, które z uwagi na sytuację geograficzną czy zdrowie, mają mniejsze szanse w życiu społecznym.
 
Więcej informacji na stronie