W związku ze zmianą podejścia do polityki regionalnej, modyfikacji uległ sposób wdrażania funduszy europejskich w poszczególnych krajach UE. Opracowane zostały nowe programy finansowe, umożliwiające wykorzystanie środków unijnych, a są to:
​​infrastruktura_i_srodowisko.jpg

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - Celem programu jest zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów w ramach rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej, ochrona i poprawa stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijanie spójności terytorialnej.


KAPITAL_LUDZKI_logo.JPG

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - skupia się na wspieraniu takich obszarów jak: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli i wdrażaniem zasady dobrego rządzenia.


INNOWACYJNA_GOSPODARKA.gif 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - na celu wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności. Obejmuje on zarówno wsparcie dla przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych świadczących przedsiębiorstwom usługi o wysokiej jakości, a także wsparcie systemowe zapewniające rozwój środowiska instytucjonalnego innowacyjnych przedsiębiorstw. 

lt pl.jpg​​​pl by.jpg
plusk.jpg 
sbp.jpg 


Europejska Współpraca Terytorialna w latach 2007-2013 – programy operacyjne finansować będą współpracę o wymiarze transgranicznym, transnarodowym i międzyregionalnym. Możliwe do realizacji będą projekty dotyczące rozwoju bazy i oferty turystycznej, wydarzeń kulturalnych, ochrony miejsc i zabytków o szczególnym znaczeniu dla regionu, czy też transgraniczne działania infrastrukturalne.znak_PO_RPW_podstawowy_kolor.JPG 

Program Rozwój Polski Wschodniej – wspierać będzie przedsięwzięcia o znaczeniu kluczowym dla rozwoju społeczno – gospodarczego województwa lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego. O dofinansowanie będą się mogły starać projekty dotyczące infrastruktury działalności naukowej, badawczej, modernizacji miejskich i regionalnych systemów komunikacyjnych oraz z zakresu bazy turystycznej regionu. logoPOPT.png


Program Operacyjny Pomoc Techniczna (PO PT) – program ten, podobnie jak w poprzednim okresie programowania dostarczać będzie środki i narzędzia instytucjom zaangażowanym we wdrażanie funduszów europejskich, poprzez inwestycje w sprzęt i ludzi.