pokl kat otw.jpg


Tytuł projektu: Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli oraz administracyjnej kadry oświatowej

Program/priorytet/ działanie/poddziałanie: Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

Opis: Celem projektu było ułatwienie nauczycielom i pracownikom administracyjnej kadry oświatowej inwestycji w swoje wykształcenie poprzez udział w studiach podyplomowych. W ramach projektu wspierane było kształcenie m.in. w następujących kierunkach: oligofrenopedagogika, surdopedagogika, terapia pedagogiczna, arteterapia, neurologopedia, edukacja obronna, zarządzanie w oświacie oraz rachunkowość. Uczestnicy projektu otrzymują refundację wszystkich wydatków związanych z podjęciem studiów (czesne, opłaty wpisowe, opłaty za dyplom itp.).

Okres realizacji projektu:
od 2 czerwca 2008r do 31 maja 2010r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Wartość projektu wynosi 494 000,00 zł,
z czego 419 900,00 zł (85%) pochodziło z Europejskiego Funduszu Społecznego,
a 74.100,00 zł Miasto Katowice wnosiosło jako wkład własny .

W ramach przedmiotowego projektu ze wsparcia skorzystało 94 nauczycieli oraz pracowników administracyjnej kadry oświatowej zatrudnionych w katowickich szkołach i placówkach oświatowych. Jedna osoba przerwała udział w projekcie.

  
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego