pokl kat otw.jpg

Tytuł projektu: Nauka drogą do sukcesu na Śląsku – projekt systemowy

Program / priorytet / działanie / poddziałanie: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Opis: Projekt zakłada objęcie wsparciem stypendialnym uczniów szczególnie uzdolnionych, zwłaszcza w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. Warunkiem wzięcia udziału w projekcie jest spełnienie kryterium naukowego oraz dochodowego. Stypendia są wypłacane w transzach miesięcznych w wysokości od 250,00zł do 350,00 zł. Ostateczna wysokość stypendium każdorazowo co roku jest określana przez Zarząd Województwa Śląskiego po zakończeniu rekrutacji. W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby osób spełniających kryteria otrzymywania pomocy w stosunku do dostępnych środków w danym roku szkolnym, wysokość stypendium może ulec zwiększeniu do maksymalnie 600,00 zł miesięcznie. Stypendium przyznawane będzie każdorazowo na dany rok szkolny. Projekt zakłada również wynagrodzenie dla nauczyciela będącego opiekunem dydaktycznym stypendysty.

Okres realizacji projektu: Projekt jest realizowany systemowo w latach 2008 - 2015. Co roku przeprowadzany jest nowy nabór uczestników do projektu. I co roku Zarząd Województwa Śląskiego określa wysokość przyznawanego stypendium.
W I edycji projektu wzięło udział 32 stypendystów. Natomiast w obecnie realizowanej II edycji projektu wsparcie w postaci stypendium przyznano 31 uczniom katowickich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W edycji przypadającej na rok szkolny 2010/2011 stypendia otrzymało 41 uczniów.
Od roku szkolnego 2011/2012 samodzielnym realizatorem projektu będzie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Wartość projektu/dofinansowanie: Dofinansowanie pokrywa wszystkie wydatki związane z projektem i w 85% pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego. Budżet państwa pokryje 13,5 % kosztów, 1,5% stanowi wkład własny województwa śląskiego.


Pliki do pobrania:

plakat promujący projekt .jpg


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego