Regionalny Program Opera​cyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby


Tytuł projektu: IT w służbie potrzebującym – budowa elektronicznej platformy usług administracji publicznej wraz z systemem elektronicznego obiegu dokumentów w Katowicach

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, RPO WSL 2007-2013, Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych

Koszt całkowity/dofinansowanie/wkład własny Miasta Katowice:
641 551,98 zł/ 496 743,77 zł (85%)/ 144 808,21 zł

Czas trwania: październik 2012 – grudzień 2013

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest utworzenie bezpiecznej platformy elektronicznej dla wspomagania zarządzania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach. Zadaniem systemu będzie przesyłanie dokumentów urzędowych wewnątrz poszczególnych jednostek MOPS. Elektroniczny obieg dokumentów ułatwi interesantom kontakt z urzędem poprzez ograniczenie czasu niezbędnego na załatwienie sprawy. Realizacja projektu spowoduje wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, dzięki czemu zmniejszy się wykluczenie cyfrowe wśród mieszkańców Katowic zwłaszcza tych w trudnej sytuacji życiowej.

Stan realizacji: zakończony i rozliczony. 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013