pokl kat otw.jpg


Tytuł projektu: Aby start był łatwiejszy

Program / priorytet / działanie / poddziałanie: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Opis projektu: Projekt realizowany był przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Katowicach. Grupą docelową było 42 uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 18 im. Karola Miarki wchodzącej w skład ww. Zespołu.

Projekt miał na celu podniesienie poziomu i jakości wykształcenia uczniów z jednoczesnym rozwijaniem kompetencji komunikowania się z otoczeniem.

Cel został osiągnięty m.in. poprzez:

  • badania przesiewowe mowy,
  • zajęcia terapii logopedycznej,
  • doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne.

Okres realizacji projektu: styczeń 2011 – grudzień 2012

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 147 613,00 PLN. Dofinansowanie ze środków EFS pokryje 85% wszystkich kosztów; 15% to wsparcie finansowe krajowe. 


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego