Tytuł projektu: Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych w Katowicach

Program/priorytet/działanie/poddziałanie: Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Priorytet V Dobre rządzenie; Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora; Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego

Opis projektu: Celem projektu była poprawa jakości prowadzonych konsultacji społecznych w Katowicach poprzez zorganizowanie szeregu szkoleń dla pracowników urzędu, działaczy jednostek pomocniczych i organizacji pozarządowych oraz przeprowadzenie dwóch modelowych procesów konsultacyjnych i akcji informacyjno - edukacyjnej dotyczącej budżetu partycypacyjnego w mieście.

Wartość projektu/dofinansowania: Całkowita wartość dofinansowania projektu to 230.902,60zł, w tym 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego i 15% z budżetu państwa.

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona-Fides (Lider Projektu) oraz Miasto Katowice (Partner Projektu).


Okres realizacji projektu: wrzesień 2013 - sierpień 2014

15.png 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego