EWAKUACJA Z ZAGROŻONEGO OBIEKTU

"Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku (obiektu, terenu) ma obowiązek zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie lub na terenie bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji"
"Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku (obiektu, terenu) ma obowiązek ustalić sposoby postępowania na wypadek pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia (katastrofy technicznej, chemicznej, ekologicznej - stanowiącej zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia)"
1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r Nr 147, poz. 1229, art. 4.1 pkt 3 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami).

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. z 2002 r Nr 96, poz. 850, § 3).

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, dział IV, rozdz. 4, § 236).

POJĘCIA

Ewakuacja polega na przemieszczaniu ludności z rejonów, w których przebywanie może zagrażać życiu lub zdrowiu, do rejonów bezpiecznych. Z uwagi na uwarunkowania wynikające z charakteru niebezpieczeństwa wyróżnia się dwa rodzaje ewakuacji : planową i doraźną.
Ewakuacja planowa: polega na zawczasu przygotowanym przemieszczeniu ludności z rejonów przewidywanych działań sił zbrojnych lub przyległych do zakładów pracy oraz obiektów hydrotechnicznych i innych, stanowiących w razie uszkodzenia lub awarii potencjalne zagrożenie dla ludności. Przygotowuje się ją w czasie pokoju, a realizuje w okresie wojny oraz w sytuacjach wystąpienia symptomów zagrożenia.
Ewakuacja doraźna: polega na natychmiastowym przemieszczaniu ludności z rejonów, w których wystąpiło nieprzewidziane bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia.
Ewakuacja ludzi z obiektu: polega na natychmiastowym wyprowadzeniu ludności z obiektu (rejonu), w którym wystąpiło nieprzewidziane bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia w rejon bezpieczny.
Ewakuacja kompleksowa (ludzi, dokumentów i sprzętu): polega na wyprowadzeniu w pierwszej kolejności ludności z obiektu (rejonu), w którym wystąpiło nieprzewidziane bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia w rejon bezpieczny, a następnie w miarę możliwości czasowych zorganizowane wyniesienie dokumentów i sprzętu.
Ewakuacji nie powinno się planować ani prowadzić: do rejonów w bliskiej odległości ośrodków przemysłowych, komunikacyjnych oraz ważnych obiektów wojskowych, rejonów przewidywanych i prowadzonych działań zbrojnych, rejonów przewidywanych zagrożeń (np. zatopieniami, tąpnięciami), strefy nadgranicznej. W procesie ewakuacji biorą udział jednostki organizacyjne zapewniające m.in. opiekę medyczną, transport, warunki socjalno - bytowe oraz porządek i bezpieczeństwo.


ZARZĄDZENIE EWAKUACJI

PROCEDURĘ EWAKUACJI URUCHAMIA SIĘ W PRZYPADKU ZAGROŻENIA:

Pożarowego - tylko w przypadku gwałtownego rozprzestrzeniania się ognia i niemożliwości prowadzenia akcji ratowniczo - gaśniczej przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego. W przypadku powstania pożaru w obiekcie zasady i szczegółowy tryb postępowania określa "Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego" dla tego obiektu.
Zamachem terrorystycznym (informacja o podłożeniu ładunku wybuchowego lub innego materiału stanowiącego zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników).
Wybuchem gazu spowodowanym awarią instalacji gazowej.
Skażeniem toksycznymi środkami przemysłowymi (jeżeli czas dojścia obłoku skażonego powietrza jest większy od 15 minut).
Powodzią (zatopienie).
Katastrofą budowlaną.


 

SYGNAŁY ALARMOWE
www.katowice.uw.gov.pl/wdzbizk/czk_alarm_zag.html