Jak uzyskać zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego?

Podstawa prawna:  Art. 19 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. t.j. z 2018 r. poz. 998).

Wymagane dokumenty:
1. Wypełniony wniosek

Załączniki do wniosku:
1. Dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na terenie, której placówka wsparcia dziennego ma prowadzić działalność.
2. Odpis z właściwego rejestru.
3. Oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP.
4. Statut placówki wsparcia dziennego lub jego projekt.
5. Regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego lub jego projekt.
6. Informacja o sposobie finansowania placówki wsparcia dziennego.
7. Informacja o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarancyjnych Świadczeń Pracowniczych.
8. Oświadczenie o braku prawomocnego orzeczenia zakazującego podmiotowi wykonywania działalności objętej zezwoleniem.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, Kancelaria.

Opłata: Za zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego nie pobiera się opłaty.

Termin załatwienia sprawy: 

Wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego nastąpi w terminie ustawowym, tj. 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku wraz z załacznikami.                                                                                                                                                    

Forma załatwienia sprawy:

Wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego lub odmowa wydania zezwolenia.
Zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego wydaje się na czas nieokreślony.
Prezydent odmawia wydania zezwolenia, w przypadku, gdy:
a) podmiot nie spełnia warunków określonych w ustawie;
b) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące podmiotowi wykonywania działalności objętej zezwoleniem.

Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach, w terminie 14 dni od zaistnienia tychże zmian.

Jeżeli podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego:
a) przestał spełniać warunki określone w ustawie;
b) nie przedstawi na żądanie Prezydenta Miasta Katowice, w wyznaczonym terminie aktualnych dokumentów.

Prezydent wyznacza dodatkowy termin na spełnienie tych warunków albo na dostarczenie wymaganych dokumentów lub informacji.

Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Prezydent cofa zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w drodze decyzji administracyjnej.


Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy wydania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej na prowadzenie placówki wsparcia dziennego lub o cofnięciu zezwolenia odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie.

Uwagi:
Dodatkowych informacji udziela pracownik Wydziału Polityki Społecznej: Anna Szczęch tel. (32) 259 37 39.

Spis placówek wsparcia dziennego, które uzyskały zezwolenie na prowadzenie działalności:

2017 rejest placówek wsparcia dziennego.jpg2017 rejest placówek wsparcia dziennego.pdf

Do pobrania:

Załącznik - wzór oświadczenia o sposobie finansowania placówki.doc

Załącznik - wzór oświadczenia o zakazie prowadzenia działalności.doc

Załącznik - wzór oświadczenia o posiadaniu nr REGON i NIP.doc

Załącznik - wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki.doc