W dniu 11 września 2015 r. Sejm uchwalił ustawę o osobach starszych.

Ustawa określa zakres monitorowania i przedstawiania informacji o sytuacji  osób starszych, podmioty uczestniczące w realizacji tego zadania oraz źródła jego finansowania. Na mocy ww. ustawy Rada Ministrów będzie corocznie, do 31 października, przedstawiać Sejmowi i Senatowi informację o sytuacji osób starszych w Polsce.

Przedmiotem informacji o sytuacji osób starszych w szczególności są:

 1. sytuacja demograficzna społeczeństwa i struktura demograficzna według wieku populacji osób starszych, prognozy na kolejne lata oraz implikacje zmian demograficznych dla polityki państwa;
 2. sytuacja dochodowa, warunki bytu, w tym warunki mieszkaniowe;
 3. aktywność zawodowa;
 4. sytuacja rodzinna i struktura gospodarstw domowych;
 5. stan zdrowia i jego uwarunkowania oraz jakość życia związana ze zdrowiem, w tym dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych;
 6. dostępność i poziom usług socjalnych;
 7. sytuacja osób niepełnosprawnych i ich opiekunów;
 8. aktywność społeczna i obywatelska;
 9. aktywność edukacyjna i kulturalna;
 10. aktywność sportowa i rekreacyjna;
 11. równe traktowanie i przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wiek;
 12. ocena realizacji polityki senioralnej, w tym wniosków i rekomendacji sformułowanych w poprzedniej informacji;
 13. wnioski i rekomendacje dotyczące przyszłych zadań i inicjatyw, które należy podjąć w celu kształtowania warunków godnego i zdrowego starzenia się.

   

  Celem ww. monitoringu ma być przygotowywanie wieloaspektowej diagnozy sytuacji osób starszych, usystematyzowanie zadań z zakresu polityki senioralnej oraz zapewnienie ich ciągłości, kompleksowości i spójności.

  Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2016 r.

   

  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001705