Miasto Katowice w związku z realizacją Strategii Miasta Katowice wynikającej z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Katowice przygotowało – informator o miejscach pomocy medycznej osobom z problemami w zakresie zdrowia psychicznego znajdujących się na terenie miasta Katowice.

  Informator - zdrowie psychiczne.pdf


-------------

Seminarium na temat Otwartego Dialogu pt.: „Podejście Otwartego Dialogu-Dlaczego warto pracować nad jakością kontaktu z ludźmi?"

W dniu 20 czerwca 2017 roku na Uniwersytecie SWPS w Katowicach, ul. Techników 9, w godzinach 9.30-14.00 odbyło się seminarium na temat Otwartego Dialogu pt.: „Podejście Otwartego Dialogu-Dlaczego warto pracować nad jakością kontaktu z ludźmi?”.

Seminarium organizowane było przez Fundację Wielogłosu oraz Zespół Leczenia Środowiskowego przy Centrum Psychiatrii oraz przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice. Partnerem wydarzenia jest Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Katowicach.

Tematem spotkania była poprawa jakości relacji pacjent – pracownik instytucji pomocowej.

W seminarium uczestniczyło wielu pracowników instytucji wspierających system ochrony zdrowia psychicznego, psychiatrów, lekarzy rodzinnych, terapeutów, pielęgniarek, pedagogów, kuratorów rodzinnych, pracowników socjalnych, pracowników poradni rodzinnych oraz innych osoby zaangażowane w edukację, opiekę i leczenie młodzieży i dorosłych z zaburzeniami psychicznymi.

Zdjęcia z wydarzenia są dostępne na stronie Fundacji Wielogłosu na portalu Facebook: LINK

-------------

Uchwałą nr XLV/848/17 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lipca 2017 r. przyjęto Strategię Ochrony Zdrowia Psychicznego w mieście Katowice na lata 2017-2020.

  Strategia Ochrony Zdrowia Psychicznego 2017-2020.pdf

-------------

W latach 2011-2015 w Katowicach realizowano Strategię Miasta Katowice wynikającą z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na podstawie uchwały Rady Miasta Katowice nr XIII/222/11 z dnia 5 września 2011 r.

  STRATEGIA MIASTA KATOWICE POZP.pdf

Sprawozdania z realizacji  Strategii Miasta Katowice wynikającej z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Katowice na lata 2011 – 2015:

  uchwała strategia sprawozdanie za 2011r.pdf

  uchwała strategia sprawozdanie za 2012r.pdf

  uchwała strategia sprawozdanie za 2013r.pdf

  uchwała strategia sprawozdanie za 2014r.pdf

  uchwała strategia sprawozdanie za 2015.pdf


-------------

Strategia Ochrony Zdrowia Psychicznego dla miasta Katowice na lata 2017-2020

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 roku w sprawie Narodowego Programu Zdrowia, które weszło w życie 16 września 2016 roku (Dz.U. z 2016, poz. 1492) zobowiązuje samorządy powiatów i gmin do powołania zespołu koordynującego działanie i monitorującego realizację zadań dotyczących promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych. Celem Zespołu będzie opracowanie projektu dla miasta Katowice, monitorowanie jego realizacji i ewaluację.

Zadaniem zespołu koordynującego realizację Strategii Ochrony Zdrowia Psychicznego będzie opracowanie regionalnego programu ochrony zdrowia psychicznego, ocena potrzeb ludności miasta Katowice w zakresie zdrowia psychicznego i opieki psychiatrycznej oraz dostosowanie do nich skoordynowanej działalności różnych form pomocy i oparcia społecznego oraz aktywizacji zawodowej. Zadaniem zespołu będzie również realizacja, koordynacja i monitorowanie realizowanego Programu.

  Powołanie Zespołu Koordynującego.pdf


Pliki do pobrania:

  Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020.pdf

  Priorytetowe działania w obszarze zdrowia psychicznego na lata 2016-2020.pdf

  Przewodnik informacyjny - woj. śląskie.pdf