Spotkanie Zespołu ds. osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób uzależnionych

W dniu 14 maja 2012 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4 odbyło się spotkanie powołanego przez Prezydenta Miasta Zespołu ds. osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób uzależnionych, w którym wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miasta Katowice, katowickich instytucji miejskich oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców miasta Katowice.


Spotkanie rozpoczęło przywitanie przez Panią Małgorzatę Moryń–Trzęsimiech- Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej przybyłych gości, w tym w szczególności przedstawicieli Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego, które w tym roku po raz pierwszy rozpoczęło realizacje zadań na rzecz mieszkańców miasta Katowice.


Następnie przedstawione zostały zaproponowane przez organizacje pozarządowe tematy do poruszenia na posiedzeniu wspomnianego zespołu, a mianowicie:
- rozważenie możliwości kierowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do Katowickiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Jędruś” osób uzależnionych i współuzależnionych,
- formy pomocy dla uzależnionych kobiet, w tym w szczególności dla kobiet starszych.

Pani Ewa Bromboszcz – Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach krótko scharakteryzowała formy pomocy dla osób uzależnionych oraz zaprosiła Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Jędruś” na spotkanie z koordynatorami Terenowych Punktów Pomocy Społecznej celem przedstawienia oferty pomocy realizowanej przez Stowarzyszenie.
Pani Krystyna Niemiec – przedstawiciel Śląskiego Stowarzyszenia Ad Vitam Dignam przedstawiła propozycję zastanowienia się nad stworzeniem grupy wsparcia dla kobiet uzależnionych, które jednocześnie mogłyby rozwijać swoje zainteresowania.
W tym miejscu Pani Jadwiga Paszkowska-Nowińska reprezentująca Stowarzyszenie Aktywnych Niepełnosprawnych i Seniorów „SANiS” opowiedziała o specyfice działania Stowarzyszenia, jego członkach oraz założeniach, jednocześnie zapraszając obecne osoby do współpracy.
Pani Małgorzata Moryń-Trzęsimiech - Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej przypomniała, iż w sierpniu ogłoszony zostanie otwarty konkursów ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznych, w ramach którego można złożyć ofertę na realizacje zadań w omawianym wcześniej zakresie, tj. pomocy osobom starszym uzależnionym.
Pan Daniel Wołkiewicz – Prezes Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego omówił specyfikę pracy na rzecz osób bezdomnych, a do dyskusji na ten temat włączyli się także Pan Krzysztof Podlas reprezentujący Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta oraz Pan Dawid Brehmer z Górnośląskiego Towarzystwa Charytatywnego.
W trakcie dyskusji poruszony został problem bezdomności osób, które do Katowic przyjechały w poszukiwaniu pracy, a także wydawanie żywności osobom ubogim w ramach programu PEAD.
Pani Ewelina Babczyńska reprezentująca jadłodajnie przy Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP zwróciła uwagę na problem coraz większej liczby osób młodych, które zgłaszają się po darmowe posiłki. Problem ten nasila się w piątki, co może się wiązać z przyjazdami młodzieży na imprezy kulturalne organizowane w weekendy. Jak zauważono sytuacja taka pociąga za sobą także żebractwo.
Pani Małgorzata Moryń-Trzęsimiech - Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej zaproponowała, aby ta sprawą zajął się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, natomiast Pan Krzysztof Podlas opowiedział o zadaniu realizowanym przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, a mającym na celu przeciwdziałanie żebractwu w mieście Katowice.
Pan Maciej Sosnowski – specjalista pracy socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach opowiedział o założeniach pracy z osobami bezdomnymi i możliwościach pomocy w wyjściu z kryzysu, jakim jest bezdomność i brak pracy. Jak zauważył Pan Sosnowski dobrym treningiem pracy jest wolontariat, do czego należy zachęcać wszystkie poszukujące pracy osoby.


Spotkanie zakończyła Pani Małgorzata Moryń-Trzęsimiech Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej dziękując zebranym osobom za udział w spotkaniu oraz zapraszając przedstawicieli organizacji pozarządowych na kolejne spotkanie.