W dniu 29 listopada 2010 roku zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości, Komendantem Głównym Policji oraz Dyrektorem PARPA dotyczące funkcjonowania telefonu interwencyjno – informacyjnego dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie przez osoby uprzednio skazane za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec członka rodziny działającego w ramach działającego na zlecenie PARPA Pogotowia „Niebieska Linia”

Na podstawie w/w Porozumienia konsultacji „Niebieskiej Linii” inicjują interwencje zmierzające do zarządzenia wykonania – osobom stosującym przemoc – warunkowo zawieszonej kary lub do odwołania warunkowego przedterminowego zwolnienia.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w rodzinie “Niebieska Linia”            801-12-00-020