W dniu 29 listopada 2010 roku zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości, Komendantem Głównym Policji oraz Dyrektorem PARPA dotyczące funkcjonowania telefonu interwencyjno – informacyjnego dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie przez osoby uprzednio skazane za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec członka rodziny działającego w ramach działającego na zlecenie PARPA Pogotowia „Niebieska Linia”

Na podstawie w/w Porozumienia konsultacji „Niebieskiej Linii” inicjują interwencje zmierzające do zarządzenia wykonania – osobom stosującym przemoc – warunkowo zawieszonej kary lub do odwołania warunkowego przedterminowego zwolnienia.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w rodzinie “Niebieska Linia”            801-12-00-020 

 banery       

www.niebieskalinia.info


Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 

W związku z obowiązującą ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) oraz wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta" na terenie miasta Katowice funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie został powołany w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 10 czerwca 2010 roku nakładającej na gminy tworzenie zespołu jako podstawowego elementu gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 

Powołanie Zespołu w mieście Katowice nastąpiło na podstawie: 

- Zarządzenie Nr 477/2015 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 6 października 2015 roku zmieniające zarzadzenie w sprawie powołania składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w mieście Katowice

Tryb powołania zespołu określa Uchwała nr V/41/11 Rady Miasta Katowice z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach. 


Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie mieści się w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy ul. Mikołowskiej 13a w Katowicach. 
Kontakt telefoniczny: (32) 251 15 99 
(32) 257 14 82 w godzinach: 8.00-16.00 

Ponadto w mieście Katowice powołano 10 grup roboczych, których siedziby znajdują się w Terenowych Punktach Pomocy Społecznej. Pracę grup roboczych organizują Koordynatorzy ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Terenowych Punktach Pomocy Społecznej.