​W ramach realizacji zadań własnych gminy wynikających z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zarządzeniem Nr 48/2015 z dnia 14 stycznia 2015 roku Prezydent Miasta Katowice powołał Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Katowicach w następującym składzie:


 

I. Zespół Inicjująco-Opiniujący : 
1. Maciej Maciejewski
- Przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Małgorzata Moryń-Trzęsimiech
- Wiceprzewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
2. Członkowie:
- Ewa Bromboszcz
- Dobrosława Czechowska
- Małgorzata Glinka
- Waldemar Dyrda
- Kazimierz Romanowski
- Mieczysław Żyrek

II. Zespół ds. Leczenia Odwykowego : 
- Joanna Bielecka,
- Barbara Rosa-Fułat
- Krystyna Niemiec
- Ewa Liberka
- Jacek Marciniak
- Wojciech Kubica
- Andrzej Dębowski
- Katarzyna Kuczyńska

III. Zespół ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz grup roboczych:

- Grażyna Palińska
- Aleksandra Benisiewicz
- Joanna Mazur
- Elwira Marzec
- Izabela Knas
- Małgorzata Gola- Kawaler
- Mirosława Korczak
- Renata Staroniewicz
- Jolanta Blaza
- Joanna Pawełek
- Katarzyna Majerczyk
- Jolanta Matysiak
- Irena Dudek
- Jolanta Lorenowicz
- Iwona Olejniczak
- Monika Lis
- Katarzyna Kowalska
- Małgorzata Wolska
- Iwona Pawlik – Kostrzyca
- Agnieszka Krupa

IV. Zespół Kontrolny: 
- Marian Stolecki
- Piotr Mierny,
- Piotr Szczerba,
- Józef Barański,
- Mariusz Sumara;

V. Zespół ds. kontroli wiarygodności danych złożonych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim:
- Teresa Podgajna
- Małgorzata Moryń-Trzęsimiech
- Maciej Maciejewski

I. Zadania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Katowicach : 

1. Inicjowanie działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii, które w szczególności obejmują:
- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz osób zagrożonych uzależnieniami,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i/lub narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej,
- wspomaganie działań instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii,
2. Opiniowanie:
- projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, a także sprawozdań z realizacji tych programów,
- ofert składanych w ramach otwartych konkursów dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu profilaktyki  i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych poprzez udział w pracach komisji konkursowej, o której mowa w ustawie o pożytku publicznym i o wolontariacie, co najmniej dwóch członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- projektów uchwał dotyczących limitu punktów sprzedaży oraz usytuowania na terenie miasta Katowice punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
- wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miasta Katowice w zakresie określonym w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wyrażanie opinii w tej sprawie w drodze postanowienia
3. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego wobec osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, w tym:
- udzielanie informacji o trybie kierowania na leczenie odwykowe,
- informowanie o działalności instytucji, które mogą udzielić pomocy rodzinie z problemem alkoholowym, jak m.in. Sąd, Policja, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, placówki terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, grupy AA, AL-ANON),
- przyjmowanie podania o skierowanie na leczenie odwykowe osób zamieszkałych na terenie miasta Katowice i prowadzenie dalszych działania zmierzających do zobowiązania do leczenia odwykowego osoby uzależnione od alkoholu, w tym:
- zbieranie dokumentacji potwierdzającej problemy alkoholowe,
- prowadzenie rozmów motywujących osoby uzależnione do podjęcia leczenia odwykowego
- prowadzenie z rodzinami osób uzależnionych od alkoholu wywiadów i rozmów wspierających,
- kierowanie na badania psychologiczno-psychiatryczne do biegłych sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- kierowanie wniosków do Sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego,
- współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Komisariatami Policji, Prokuraturą i Sądem 
4. Udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie zajmującego się organizowaniem, integrowaniem i koordynowaniem działań w tym obszarze problemów oraz w pracach 10 grup roboczych w dzielnicach miasta w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.
5. Prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych, w tym prowadzenie kontroli wiarygodności danych złożonych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.
6. Współpraca z Wydziałem Polityki Społecznej.


II. Organizacja pracy Komisji.

1. Całokształtem prac Komisji kieruje jej Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.
 2. Komisja pracuje w pięciu zespołach tematycznych:
- Zespół Inicjująco - Opiniujący
- Zespół ds. Leczenia Odwykowego
- Zespół ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz grup roboczych
- Zespół Kontrolny
- Zespół ds. kontroli wiarygodności danych złożonych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim

3. Zespół Inicjująco - Opiniujący przy ul. Rynek 1 rozpatruje sprawy na posiedzeniu w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jej członków, a posiedzenia Zespołu odbywają się z częstotliwością zapewniającą terminowe załatwienia wpływających spraw.
4. Zespół ds. Leczenia Odwykowego pełni dyżury w każdy wtorek i czwartek, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 16.00 do 19.00 w Katowicach przy ulicy Macieja 10 za wyjątkiem obsługi kancelaryjno – biurowej, która może być prowadzona w wybrane poniedziałki miesiąca w siedzibie Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1, przez członka Komisji wyznaczonego przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Komisji. Zespół prowadzi swoje działania w składzie co najmniej dwuosobowym.
5. Zespół ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest zaangażowany w prace 10 grup roboczych realizujących procedurę „Niebieskiej Karty” i obradujących w siedzibach Terenowych Punktów Pomocy Społecznej 1-10 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach. W każdej z grup roboczych bierze udział jeden z członków Zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
6. Zespół Kontrolny dokonuje kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie imiennych upoważnień Prezydenta Miasta Katowice. Zespół realizuje swoje zadania w składzie co najmniej dwuosobowym.
7. Zespół ds. kontroli wiarygodności danych złożonych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim we współpracy z Wydziałem Spraw Obywatelskich prowadzi kontrolę dokumentacji złożonej przez przedsiębiorcę wskazującej sposób wyliczenia wartości sprzedaży napojów alkoholowych za ubiegły rok kalendarzowy.
8. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Komisji mogą zapraszać do udziału w pracach Komisji osoby nie będące jej członkami w charakterze konsultantów bez prawa głosowania.

III. Uprawnienia i kompetencje członków Komisji.

1. Kompetencje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji:
- reprezentowanie Komisji na zewnątrz,
- podpisywanie dokumentów opracowanych przez Komisję,
- prowadzenie posiedzeń Komisji,
- udział w posiedzeniach każdego z Zespołów Komisji,
- wyznaczanie członka Komisji do prowadzenia obsługi kancelaryjno – biurowej Zespołu ds. Leczenia Odwykowego

2. Kompetencje członków Komisji:
- udział w posiedzeniach Zespołu Inicjująco-Opiniujacego oraz Zespołu ds. Leczenia Odwykowego
- udział w pracach grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie
- prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie upoważnień udzielanych przez Prezydenta Miasta Katowice
- prowadzenie kontroli dokumentacji złożonej przez przedsiębiorcę wskazującej sposób wyliczenia wartości sprzedaży napojów alkoholowych za ubiegły rok kalendarzowy.