Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym odbywa się m.in. poprzez:

1. Dotowanie projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe w oparciu o dotacje uzyskane z budżetu Miasta Katowice (szczegółowy wykaz organizacji dotowanych w 2018 r. zamieszczony jest w zakładce dot. współpracy z NGO).

 

2. Zlecanie realizacji zadań podmiotom w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych.

Wykaz umów zawartych w 2018 r. na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych

1. Prywatna Praktyka Psychoterapii „SPO-TKANIE” Dr n.s. Andrzej Mzyk z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Adolfa Kempnego 4b/10 - przeprowadzanie badań  i sporządzanie opinii przez uprawnionych biegłych sądowych z zakresu orzecznictwa  w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, osób kierowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Katowicach.

Wartość umowy: 19 200,00 zł.

_______________________________________________________________

2. Stowarzyszenie Klub Abstynenta Powrót" z siedzibą w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja 38 - przeszkolenie w ramach „XIX REGIONALNEJ EDYCJI POWIATOWEJ MŁODZIEŻOWEJ SZKOŁY LIDERÓW Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych” sześciorga uczniów, określonych w kartach zgłoszenia słuchacza, podpisanych przez Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach. Tematem szkolenia jest: „Rówieśnicza edukacja zdrowotna. Propagowanie postaw trzeźwościowych, w tym: abstynenckich w środowisku młodzieżowym”.

Wartość umowy: 4 800,00 zł.

_______________________________________________________________

3. Centrum Psychoedukacji Profilaktyki i Promocji Zdrowia CEPROZ Teresa Adamczyk z siedzibą w Katowicach przy ul. Rolnej 18e/5 - „Program terapeutyczny dla Dorosłych Dzieci Alkoholików” - zadanie prowadzone jest z grupą  studentów katowickich uczelni wyższych. Jego  celem jest dostarczenie wiedzy na temat choroby alkoholowej, ról i mechanizmów obronnych, wspóluzależnienia, a także poprawa psychofizycznego funkcjonowania uczestników zadania oraz rozpoznanie i uwolnienie się od osobistych zranień z przeszłości.

Wartość umowy: 13 395,00 zł. 

_______________________________________________________________

4. Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grochowskiej 29a - zakup i dostarczenie do katowickich szkół materiałów edukacyjno-profilaktycznych „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2018".

Wartość umowy: 16 500,00 zł.