Jak uzyskać kartę programu „Nas Troje i więcej”?

1. Aby przystąpić do programu należy wypełnić specjalny wniosek

 

2018 - wzór wniosku o wydanie, przedłużenie kart.pdf

2018 - wzór wniosku o wydanie, przedłużenie kart.doc


2. Wniosek wypełnia jeden z rodziców (opiekunów prawnych), tj. we wniosku wpisuje dane wszystkich członków rodziny (imię i nazwisko, datę urodzenia, stopień pokrewieństwa), ponadto w przypadku rodzin posiadających na utrzymaniu dziecko/-ci, które ukończyło/-y 18 rok życia, a kontynuuje/-ą naukę do wniosku należy dołączyć oświadczenie potwierdzające ten fakt

 

oswiadczenie o kontynuacji nauki.doc


Dodatkowo, przy składaniu wniosku należy okazać pracownikowi Urzędu Miasta Katowice przyjmującemu wniosek dokument tożsamości (ze zdjęciem).

3.Wypełniony wniosek należy złożyć w Wydziale Polityki Społecznej przy ul. Rynek 1 (pokój nr 812 VIII piętro tel. 32/ 25 93 459), w następujących dniach i godzinach:


od 1 lipca 2019 r.

poniedziałek - środa od 7.30 do 15.30,

czwartek od 7.30 do 17.00,

piątek od 7.30 do 14.00

lub elektronicznie, pamiętając o konieczności posiadania skrzynki na platformie SEKAP, ePUAP

 
4. W ciągu miesiąca wniosek zostanie sprawdzony i przy spełnieniu wszystkich wymogów formalnych każdy członek rodziny otrzyma specjalną kartę uprawniającą do korzystania z ulg i rabatów oferowanych w ramach programu „Nas Troje i więcej”.

5. Karta ważna będzie przez 1 rok / lub 2 lata (w przypadku rodzin: wielodzietnych oraz zastępczych, w których najstarsze dziecko ma nie więcej niż 16 lat)! Aby otrzymać kartę na kolejny rok / lata trzeba będzie ponownie wypełnić i złożyć wniosek.awers.jpgrewers.jpg

6. Aby korzystać z wszystkich ulg oferowanych w ramach programu należy pamiętać, że karta ta ważna jest wyłącznie z dowodem osobistym lub innym dokumentem (ze zdjęciem) potwierdzającym tożsamość. Dla osób nieletnich objętych obowiązkiem szkolnym dokumentem takim może być legitymacja szkolna. Natomiast osoby kontynuujące naukę po ukończeniu 18 roku życia mogą korzystać z kart na podstawie legitymacji szkolnej, bądź studenckiej. Dzieci nie objęte obowiązkiem szkolnym mogą korzystać z ulg i rabatów na podstawie własnej karty wraz z dokumentem tożsamości rodzica/opiekuna, łacznie z jego kartą i w jego obecności.


7. Członkowie rodzin korzystających z programu zobowiązani są niezwłocznie poinformować Urząd Miasta Katowice o każdej zmianie ich sytuacji rodzinnej, która wiąże się z utratą uprawnień do korzystania z programu.

8. Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana lub udostępniana przez jej użytkownika innym nieuprawnionym osobom.

9. W przypadku utraty lub zniszczenia karty rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia o tym fakcie Urzędu Miasta Katowice wraz z wnioskiem o wydanie bezpłatnego duplikatu karty.

10. Wszystkie instytucje, firmy, które oferują zniżki dla posiadaczy karty programu „Nas Troje i więcej” są specjalnie oznaczone. Jeżeli w witrynie znajdować się będzie logo programu, oznacza to, że w tym miejscu można skorzystać z rabatu.

Zapraszamy do udziału w programie! Mamy nadzieję, że dzięki karcie „Nas Troje i więcej” wspólne, rodzinne wyjścia do teatru, czy muzeum nie będą już stanowiły tak dużego obciążenia dla Państwa domowego budżetu.