Logo Karta Dużej Rodziny 


 


 


Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to funkcjonujący od 16 czerwca 2014 r. system zniżek dla rodzin wielodzietnych.

O przyznanie Kart mogą ubiegać się rodziny, które utrzymują co najmniej trójkę dzieci (dotyczy to również rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka) – niezależnie od dochodu.


Do otrzymania Karty Dużej Rodziny uprawnieni są członkowie rodziny wielodzietnej:

- rodzice mający na utrzymaniu co najmniej troje własnych dzieci,

- małżonkowie, mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci,

- dzieci pozostający na utrzymaniu rodziców – do ukończenia 18. roku życia lub do ukończenia 25. roku życia, jeżeli pobierają naukę w szkole lub szkole wyższej,

- dzieci pozostający na utrzymaniu rodziców – bez względu na wiek, jeżeli legitymują się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

    

Kto może złożyć wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny?

 Z wnioskiem może wystąpić w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek tej rodziny posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku oraz do odebrania Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej.


Gdzie można złożyć wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny?

Wnioski można składać w poniedziałki od 7.30 do 17.00, a od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 w Wydziale Polityki Społecznej przy ul. Rynek 1, p. 806 (VIII piętro), tel. (32) 25 93 084 lub drogą elektroniczną przy pomocy aplikacji eWnioski na portalu Empatia https://wnioski.mpips.gov.pl, o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.

Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

Na jak długo przyznawana jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny jest wydawana:

- rodzicom i małżonkom – bezterminowo,

- dzieciom – do ukończenia 18. roku życia lub na okres pobierania nauki w szkole/szkole wyższej, nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia, a w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka – również na okres umieszczenia ich w tych rodzinach,

- dzieciom pełnoletnim, legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności – na okres ważności orzeczenia.

Karty Dużej Rodziny są wydawane bezpłatnie (w razie zniszczenia, zgubienia lub kradzieży można złożyć wniosek o wydanie duplikatu Karty w cenie 9,21 zł za sztukę).


Jakie uprawnienia przysługują posiadaczom Karty Dużej Rodziny?

Aktualny wykaz ulg dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz inne szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem:  rodzina.gov.pl (zakładka „Duża rodzina").

Karty uprawniają do ulgi na przejazdy kolejowe: 37% na bilety jednorazowe i 49% na bilety miesięczne. Ponadto posiadacze kart korzystają z ulgi w opłatach za wydanie paszportu (50% rodzice, 75% dzieci), a także przysługuje im bezpłatny wstęp do Parków Narodowych.


Z dniem 1 lipca 2017 roku nie są już wymagane dokumenty potwierdzajace tożsamość i akty urodzenia w przypadku osób posiadajacych numer PESEL. Podobnie nie jest wymagane przedkładanie aktu małżeństwa w przypadku małżonka rodzica (chyba, że nie posiada numeru PESEL), a w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia - dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz orzeczenia o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Druki do pobrania:

Wzór wniosku o przyznanie lub wydanie duplikatu KDR.pdf

Oświadczenie dot. władzy rodzicielskiej.pdf

Oświadczenie_o_planowanym_terminie_ukonczenia_nauki_w_szkole_lub_na_uczelni_wyzszej.pdf

Oświadczenie_o_pozostawaniu_w_dotychczasowej_rodzinie_zastepczej_lub_dotychczasowym_rodzinnym_domu_dziecka.pdf

 ______________________________________________________________

 

 

logo.pngPonadto od 1 września 2014 r. na terenie województwa śląskiego osoby posiadające ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny mogą również korzystać z ulg i uprawnień oferowanych przez partnerów projektu Samorządu Województwa Śląskiego „Śląskie dla rodziny".

Wykaz ulg i uprawnień oraz szczegółowe informacje o programie są dostępnę pod adresem slaskiedlarodziny.pl (zakładka "Ulgi i uprawnienia").

 

 

 

 

 ______________________________________________________________

20% zwolnienie z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny dla rodzin wielodzietnych posiadających ogólnopolskie Karty Dużej Rodziny

 

Szanowni Państwo!

informujemy, że w związku ze zmianą przepisów prawnych od 1 lipca br. rodziny wielodzietne posiadające ogólnopolskie Karty Dużej Rodziny mogą starać się o uzyskanie 20% zwolnienia z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny.

Tym samym od 1 lipca br. przestanie obowiązywać 20% dopłata do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin wielodzietnych posiadających karty programu „Nas Troje i więcej”.

Wszystkie rodziny zainteresowane skorzystaniem z takiego zwolnienia (w tym i te, które w br. złożyły w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice wniosek o uzyskanie 20% dopłaty w ramach programu „Nas Troje i więcej”) proszone są o zgłaszanie się:

- w przypadku rodzin zamieszkujących w tzw. budynkach wielolokalowych - do swoich zarządców nieruchomości (spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych), w celu złożenia stosownej informacji (w załączeniu), która stanowić będzie podstawę do naliczenia zwolnienia,

- w przypadku rodzin zamieszkujących w budynkach jednorodzinnych - w Biurze Obsługi Mieszkańca (ul. Rynek 1, stanowiska Wydziału Kształtowania Środowiska nr 28 i 29), w celu złożenia nowej deklaracji wraz z stosowną informacją (w załączeniu), które stanowić będą podstawę do naliczenia zwolnienia lub wysłanie załączonej deklaracji wraz z informacją drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Katowice (Wydział Kształtowania Środowiska) ul. Młyńska 4 40-098 Katowice lub skorzystania z formularza elektronicznego znajdującego się na platformie www.sekap.pl pod usługą „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi" podpisując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

 

Co ważne, aby móc skorzystać z ww. zwolnienia jeszcze w miesiącu lipcu br., należy zgłosić się (po 30 czerwca br.) do :           

- swojego zarządcy nieruchomości jednakże nie później niż do 15 lipca br. (lub w innym terminie określonym przez spółdzielnię/wspólnotę, ale przed złożeniem przez ten podmiot deklaracji za m-c lipiec) – zwolnienie to zostanie uwzględnione przez spółdzielnię/wspólnotę w comiesięcznych opłatach za media,

- do Biura Obsługi Mieszkańców jednakże nie później niż do 14 sierpnia br. - zwolnienie to należy uwzględnić w dokonywanych comiesięcznie opłatach na konto bankowe Urzędu Miasta Katowice.

W przypadku pytań dotyczących 20% zwolnienia z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pracownicy Wydziału Kształtowania Środowiska udzielą niezbędnych informacji i wyjaśnień pod numerami telefonów: (32) 25 93 970, 25 93 971, 25 93 972, 25 93 973, 25 93 881.

 

 

Załącznik:

1. Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dotyczy rodzin zamieszkujących w budynkach jednorodzinnych)

DOK-2 UMK-1.docx

DOK-2 UMK-1.pdf

2. Informacja – wykaz Kart Dużej Rodziny dotyczący rodzin wielodzietnych zamieszkujących nieruchomość stanowiącą własność (lub będącej we władaniu opisanym w art. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) składającego deklarację (dotyczy zarówno rodzin zamieszkujących w budynkach jednorodzinnych, jak i budynkach wielolokalowych)

DOK-2_A UMK.docx

DOK-2_A UMK.pdf

 

 

Aktywna wersja deklaracji i informacji (po najechaniu myszką na pola wyświetla się podpowiedź, opłata wyliczana jest automatycznie po wpisaniu liczby osób zamieszkujących nieruchomość)

DOK-2,DOK-2A UMK.pdf

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://odpady.katowice.eu/

______________________________________________________________

Dołącz online do Karty Dużej Rodziny!

Firmy i instytucje, które chcą dołączyć do programu Karta Dużej Rodziny mogą zrobić to szybciej. Wystarczy, że wypełnią i wyślą deklarację online.

 

Nowy Moduł Obsługi Partnera w ramach programu Karta Dużej Rodziny dostępny na stronach rodzina.gov.pl oraz empatia.mpips.gov.pl ułatwia przystąpienie do programu. Jak się zgłosić? To proste: wystarczy wypełnić e-deklarację, poprzez wskazanie m.in. jakie zniżki chce się zaoferować. Po uzgodnieniu warunków współpracy Minister Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewoda (w przypadku podmiotów działających lokalnie) podpisze z firmą lub instytucją umowę.

 

Nowy moduł ułatwi potencjalnym partnerom dołączenie do programu, przyspieszy cały proces, a także usprawni pracę jednostek odpowiedzialnych za zawieranie umów z nowymi partnerami.

 

Status partnera programu to szereg korzyści, takich jak  wzrost rozpoznawalności czy też pozyskanie grupy lojalnych klientów. Swoją Kartę odebrało już ponad 1,3 mln osób, a prawie 1,5 mln złożyło wnioski o jej wydanie. W sumie w Polsce jest 3,4 osób w rodzinach wielodzietnych. Dodatkowo partnerzy mogą posługiwać się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny" w materiałach informacyjnych i promocyjnych.

 

Liczba partnerów Karty Dużej Rodziny systematycznie rośnie. W programie uczestniczy już ponad 1000 firm i instytucji, które oferują zniżki dla rodzin w ok. 10,5 tys. miejsc w całej Polsce.

 

Do programu dołączyli już m.in. sieć PLAY, T-Mobile, księgarnie Świat Książki i Bonito, Centrum Nauki Kopernik, PKP Intercity, Stadion Narodowy i Kopalnia Soli w Wieliczce. Członkowie rodzin wielodzietnych mogą także skorzystać ze zniżek w sklepach sieci Carrefour, Simply Market, Alma oraz Piotr i Paweł, a także na stacjach paliw LOTOS i ORLEN.

 

Nie trzeba być dużą firmą by do nas dołączyć – do partnerów Karty Dużej Rodziny należą także m.in. PKS Piła, Muzeum Dobranocek i przedszkole niepubliczne „Krasnal" w Olsztynie.

 

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód.

 

Deklarację można złożyć tutaj: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu//formularz-zgloszenia-kdr

 

 

Ustawa o Karcie Dużej Rodziny 2016.pdf

 

 Folder_kdr_mrpips_www.pdf