Do 30 czerwca 2014 r. mieszkańcy mają możliwość zgłaszania projektów zadań publicznych o charakterze lokalnym, które dotyczącą jednostki pomocniczej odpowiedniej dla miejsca ich zameldowania.


Do formularza obowiązkowo należy dołączyć listę poparcia, podpisaną przez co najmniej 15 uprawnionych do udziału w procesie mieszkańców, który ukończyli 16 lat i również są zameldowani w jednostce pomocniczej, której dotyczy projekt zadania.

Do formularza należy dołączyć listę poparcia, która zawierałaby pełne dane osobowe (imię i nazwisko, adres zameldowania oraz nr PESEL) wraz z podpisami osób popierających projekt.  W toku weryfikacji formalnej może okazać się, że niektóre z 15 bezwzględnie wymaganych podpisów - ze względu na błędy (tj. nieprawidlowy numer PESEL lub niespełnienie obowiązku zameldowania) nie będą brane pod uwagę. Zaleca się zatem zebranie większej liczby podpisów. Takie działanie zabezpieczy projekt przed odrzuceniem z powodu niespełnienia wymogu formalnego, a także przyczyni się do odpowiednio wczesnej promocji projektu zadania wśród mieszkańców.

 
Projekt zadania należy opisać za pomocą specjalnego formularza, który można następnie przekazać osobiście lub pocztą na adres: Biuro Prasowe Urzędu Miasta Katowice, Rynek 13, 40-003 Katowice (I piętro – pokój 109) albo elektronicznie za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta Katowice, za pośrednictwem Platformy SEKAP.


Ważne informacje 


Przy wyborze elektronicznego sposobu złożenia formularza przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP  należy być posiadaczem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowalnego kwalifikowanym certyfikatem, CC SEKAP lub podpisem złożonym z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.Korzystanie z tej formy kontaktu z Urzędem Miasta Katowice dotyczy tylko i wyłącznie osób pełnoletnich.

Skorzystanie z możliwości elektronicznego przesłania formularza wymagać również będzie od wnioskodawcy dostarczenia oryginału listy poparcia oraz oświadczenia podmiotu zewnętrznego (spółdzielni/wspólnoty mieszkaniowej w sytuacji, gdy oświadczenie to jest wymagane z uwagi na umiejscowienie zadania na terenie nienależącym do Miasta) na etapie pozytywnego przejścia  weryfikacji formalnej- w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia z Urzędu.

 

karta usługi dostępna ---> tutaj


Instrukcja wypełnienia formularza


Wnioskodawca zobowiązany jest czytelnie wypełnić wszystkie pola obowiązkowe. Dotyczy to rubryk opisujących projekt, jak również podstawowych informacji o sobie, obejmującej podanie danych osobowych oraz kontaktowych.

1. Tytuł zadania
Tytuł powinien dobrze oddawać to, czego projekt będzie dotyczył. Jeżeli projekt zakwalifikuje się do dalszego etapu, to właśnie tytuł projektu znajdować się będzie na karcie do głosowania.

2. Nazwa i numer jednostki pomocniczej
Projekt zadania musi mieć charakter lokalny i odpowiadać na potrzeby społeczności, która zamieszkuje w konkretnej jednostce pomocniczej.


3. Lokalizacja miejsca realizacji zadania
Jeżeli projekt ma charakter inwestycji realizowanej w przestrzeni miejskiej, najlepiej by był on umiejscowiony na terenie należącym do Miasta Katowice. Jednak dopuszczalne jest zlokalizowanie inwestycji na terenie należącym lub zarządzanym przez spółdzielnie lub wspólnoty mieszkaniowe. Wymaga to pozyskania zgody w/w właściciela/zarządcy na realizację zadania, a także przejęcia odpowiedzialności za jego utrzymanie – po jej wykonaniu. Zgoda taka musi zostać dołączona do wypełnionego formularza – jej brak powoduje odrzucenie projektu.


4. Stan własnościowy terenu

Informacje o tym do kogo należy teren można samodzielnie sprawdzić za pośrednictwem Internetowych Map Systemu Informacji Przestrzennej Katowic.


5. Opis zadania
Opis powinien w prosty sposób wyjaśnić, na czym będzie polegało zadanie oraz z jakich będzie się składała działań. Jest to szczególnie ważne, bo każde z działań będzie musiało zostać oszacowane pod względem kosztów. Projekt musi dotyczyć zadań publicznych, czyli musi być zgodny z kompetencjami i zadaniami gminu albo powiatu.


6. Skrócony opis zadania

W maksymalnie trzech zdaniach należy uwzględnić kluczowe informacje o projekcie, tak by mieszkańcom, którzy wezmą udział w głosowaniu, łatwiej było podjąć decyzję o wyborze zadania. Oprócz tytułu oraz kosztu całkowitego projektu, to właśnie skrócony opis zadania będzie znajdował się z na karcie do głosowania.


7. Szacunkowe koszty zadania

Przy obliczaniu kosztów należy zwrócić uwagę czy realizacja projektu będzie oznaczała koszt jednorazowy czy może również generować koszty w kolejnych latach, np. na utrzymanie, remonty, prace konserwatorskie. W tym przypadku taka informacja również powinna zostać zawarta w kosztorysie. W oszacowaniu kosztów chodzi o wskazanie orientacyjnych wartości – które są niezbędnym elementem projektowania wydatków. Ostatecznie, to merytorycznie właściwa komórka Urzędu lub instytucja miejska oszacują koszty realizacji inwestycji – stąd też wartość projektu może wzrosnąć lub wprost przeciwnie – może zostać obniżona.


8. Uwagi pozostałe

W tym miejscu można przekazać inne ważne informacje. Nie jest to jednak pole wymagane.


Do formularza można również dołączyć inne załączniki – tj. mapy poglądowe, zdjęcia i inne materiały pomocnicze.Formularz zgłaszania projektu.pdf
Lista poparcia.pdf

Oświadczenie -zgoda.pdf