Zachęcamy do zapoznania się z listami projektów zweryfikowanych pozytywnie oraz negatywnie na etapie weryfikacji formalnej i merytorycznej. Łącznie z 326 wniosków do głosowania zostały zakwalifikowane 206 projekty zadań.


Biuro Prasowe informuje, że wniosek o numerze ID 14/2/2014 Ulica Rolna bezpieczna dla pieszych został wycofany z listy projektów, które zostaną poddane pod głosowanie przez Wnioskodawcę.


Biuro Prasowe informuje, że lista wniosków poddanych pod głosowanie została rozszerzona o dwa projekty, które zostały błędnie umieszczone na liście projektów odrzuconych na etapie weryfikacji merytorycznej.

Wniosek 11/12/2014 Uregulowanie ciągów komunikacyjnych poprzez utworzenie miejsc postojowych dla samochodów osobowych i zagospodarowanie przyległych do nich terenów zielonych na os. Koszutka w Katowicach przy ul. Iłłakowiczówny 8-20. Teren jest działką miejską i wniosek może być dopuszczony do głosowania.

Wniosek 6/18/2014 Inwestycja siłowni- fitness napowietrznej, zlokalizowanej na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Murcki w Katowicach. Miasto posiada 100% udziału w spółce, w związku z tym wniosek spełnia wymóg zawarty w § 1 ust 4 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego w mieście Katowice.Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych.pdf

Lista projektów odrzuconych na etapie formalnej weryfikacji.pdf

Lista projektów odrzuconych na etapie merytorycznej weryfikacji.pdfRejestracja projektu

Gdy tylko wypełnione formularze trafią do Urzędu Miasta Katowice podlegają natychmiastowej rejestracji. Nadanie numeru rejestracyjnego jest bardzo istotne, gdyż decyduje o pozycji projektu na karcie do głosowania.

Weryfikacja formalna

Weryfikacja formalna dotyczy sprawdzenia poprawności i kompletności wypełnionego formularza. Dokonywana jest bezpośrednio po rejestracji. Pozytywny wynik weryfikacji formalnej skutkuje przekazaniem formularza projektowego do weryfikacji merytorycznej.

Weryfikacja merytoryczna

Weryfikacja merytoryczna odbywa się w komórkach Urzędu Miasta Katowice lub instytucjach miejskich, w których realizowane są zadania publiczne o określonym charakterze. To właśnie na tym etapie sprawdzone zostaną elementy składowe, które zadecydują, czy projekt spełnia warunki umożliwiające realizację. Przede wszystkim podczas weryfikacji zostanie sprawdzony stan własnościowy, a koszty zostaną dokładnie oszacowane.

W ramach procedury Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane następujące zadania:

• których wymagany budżet całkowity na realizację przekraczałby wysokość środków dostępnych w ramach środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski w danym roku na daną jednostkę pomocniczą;
• które po realizacji generowałyby koszty niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego zadania;
• które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami i programami, w tym w szczególności z planami zagospodarowania przestrzennego, programami branżowymi, przedsięwzięciami wpisanymi do Wieloletniej Prognozy Finansowej, itp.
• które wymagają współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych, jeżeli te nie przedstawiły wyraźnej, pisemnej gotowości do współpracy w formie oświadczenia;
• które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności;
• które zakładają realizację jedynie części zadania, w tym sporządzenia wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie, bez zabezpieczenia środków na projektowanie.
Po zakończonej weryfikacji merytorycznej opublikowane zostają zarówno listy projektów, które zakwalifikowały się do etapu głosowania, jak i te które zostały odrzucone wraz z uzasadnieniem.


Publikacja list nastąpi do dnia 1 września 2014 r.