30 maja 2019
Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą na realizację zadań wynikających z "Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2014-2020" w 2019 roku
Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą na realizację zadań wynikających z "Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2014-2020" w 2019 roku

Prezydent Miasta Katowice z siedzibą w Urzędzie Miasta Katowice

ul. Młyńska 4, 40 – 098 Katowice,

 

na podstawie:

  • art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506),
  • art. 7 pkt. 1, art. 8 pkt. 1 oraz art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 ze zm.),
  • art 114 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.),
  • uchwały nr XLIII/1015/13 Rady Miasta Katowice z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Miasta Katowice na lata 2014-2020",
  • zarządzenia nr 1916/2014 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2014-2020,

 

ogłasza II otwarty konkurs ofert w 2019 roku w ramach „Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2014-2020" – w celu wyłonienia realizatorów Programu profilaktyki zachorowań na grypę „Słoneczna Jesień".

Kwota przeznaczona na realizację ww.  Programu w 2019 roku wynosi: 250 133,90 zł.

Termin realizacji zadania: od września (dokładna data zostanie ustalona po rozstrzygnięciu konkursu) do 22 listopada 2019 roku.

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji ww. Programu mogą zapoznać się z warunkami i przedmiotem konkursu ofert oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, pok. 811, VIII piętro, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30, tel. (32) 259 37 88 oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice www.katowice.eu (w zakładce Urząd Miasta: Komunikaty) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice (w zakładce Tablica ogłoszeń – Dział ogłoszeń Urzędu – Konkursy dla organizacji pozarządowych i podmiotów wykonujących działalność leczniczą).  

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, z podaniem nazwy programu, którego konkurs dotyczy oraz pieczątką oferenta, na obowiązującym formularzu oferty pod rygorem nieważności w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej, ul. Rynek 1, pok. 809, VIII piętro, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 27 czerwca 2019 roku o godzinie 15:00 (decyduje data wpływu do sekretariatu Wydziału Polityki Społecznej).

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez rozpatrywania.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28 czerwca 2019 roku o godzinie 9:00 w siedzibie Zamawiającego, Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, ul. Rynek 1, pok. 809, VIII piętro.

 

Oferty mogą być składane przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.), spełniające wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert. Na realizację zadań będących świadczeniami zdrowotnymi z wybranymi oferentami zostaną zawarte umowy.

Termin dokonania wyboru ofert nie może być dłuższy niż 60 dni od otwarcia ofert.

Wyniki podane zostaną do publicznej wiadomości niezwłocznie po wyborze ofert.

 

Prezydent Miasta Katowice zastrzega sobie prawo do:

1. Zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.

2. Odwołania konkursu.

3. Przesunięcia terminu składania ofert.

4. Zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.


Przedmiot i warunki konkursowe.pdf

Formularz oferty na 2019_Profilaktyka.doc

Projekt umowy na 2019_Profilaktyka.pdf