21 grudnia 2017
Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn.: „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”
Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn.: „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”

W oparciu o art. 18a ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) Prezydent Miasta Katowice unieważnia konkurs ofert na realizację zadania pn.: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych".

Konkurs zostaje unieważniony z uwagi na fakt, iż złożona oferta nie spełnia wymogów formalnych.