Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet
    • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice

Konsultacje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice


Od 3 do 31 października 2022 r. nastąpi wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany nr 1  „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice " - II edycja  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 


Projekt podlegający wyłożeniu do publicznego wglądu obejmuje:

-  obszar w rejonie alei Wojciecha Korfantego i ulicy Konduktorskiej (nr 1.1),
-  obszar w rejonie ulic Feliksa Bocheńskiego i Upadowej (nr 1.2),
-  obszar w rejonie ulic Alpejskiej i Gen. Kazimierza Pułaskiego (nr 1.3),
-  aktualizację zapisów w zakresie górnictwa i lotnictwa.


Z materiałami od 3 października będzie można się zapoznać - kliknij TUTAJ oraz w Miejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Rawa.Ink w Katowicach przy ul. Teatralnej 17a

  • w godzinach od 9:00 do 13:00 w dniach: 3, 6, 7, 10, 11, 13, 17, 19, 21, 25, 26, 28 i 31 października 2022 r. oraz
  • w godzinach od 15:00 do 18:00 w dniach:  4, 5, 12 ,14, 18, 20, 24 i 27 października 2022 r.


Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się 13 października 2022 r. o godz. 17:00 w Miejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Rawa.Ink w Katowicach (ul. Teatralna 17a).

Ze względu na trwające zagrożenie epidemiczne maksymalna liczba osób jednocześnie przebywających na spotkaniu jest ograniczona. Chęć wzięcia udziału w dyskusji należy zgłosić telefonicznie pod nr (32) 259 35 52 lub mailowo na adres: pu@katowice.eu do 11 października 2022 r. W przypadku zgłoszenia się liczby osób przekraczającej możliwości organizacyjne,  zaplanowane zostanie kolejne spotkanie.


Jak zgłosić uwagę?


Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium może wnieść swoje uwagi do tego dokumentu. W tym celu należy przedstawić uwagi do 21 listopada 2022 r.

  • w formie papierowej: na adres Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki, Urząd Miasta Katowice, Rynek 13, 40-003 Katowice;

  • lub elektronicznej: w szczególności za pośrednictwem ePUAP oraz poczty elektronicznej e-mail na adres: pu@katowice.eu;

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy, a także adresu zamieszkania lub siedziby wnoszącego uwagę.


Uwagi niedotyczące przedmiotu zmiany nr 1 „Studium…" – II edycja lub wykraczające poza jej zakres, a także uwagi złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

Projekt zmiany studium podlega jednocześnie strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko – uwagi i wnioski w tym postępowaniu będą mogły być również składane do 21 listopada 2022 r. na zasadach jak przy składaniu uwag do projektu zmiany studium.

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice