Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
 • Internet

Rada Miasta Komisja Rozwoju Miasta

Komisja Rozwoju Miasta

KOMISJA ROZWOJU MIASTA

 Porządek obrad Komisji Rozwoju Miasta w dniu 21.02.2017 r. (s.4,5, godz. 13:00): 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu  6.12.2016 r.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 10.01.2017 r.
 4. Coroczna informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca wydanych zgłoszeń i pozwoleń na budowę, zgłoszeń i pozwoleń na rozbiórkę oraz ilości mieszkań  wybudowanych w ostatnich 10 latach.
 5. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice.
  1. [DS-771/17] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Szopienickiej w Katowicach.
 6. Korespondencja i komunikaty.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie posiedzenia.


linia-pozioma.png


 Porządek obrad Komisji Rozwoju Miasta w dniu 10.01.2017 r. (s.315, godz. 13:00):

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Coroczna informacja Prezydenta Miasta Katowice przedstawiająca pokrycie mpzp obszaru miasta, w tym:
   - omówienie planów o przystąpieniu,
   - uchwalone mpzp.

  załączniki: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7a, nr 7b, nr 7c, nr 7d, nr 7e
 4. Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. funkcjonowania KISMiA oraz SIP Miasta Katowice.
 5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Rozwoju Miasta za 2016 r.
 6. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice.
 7. Korespondencja i komunikaty:
  1. Pismo przewodnie + [DS-767/16] Wieloletni plan rozwoju zintegrowanego systemu transportowego miasta Katowice wraz z raportem z konsultacji z mieszkańcami.
  2. prezentacja rozwiązań projektów mpzp:
   1. obszar w rej. ulic Raciborskiej, Strzeleckiej i Mikołowskiej,
   2. obszar dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec,
   3. obszar Subcentrum Południe w Katowicach- obszar w rej.skrzyżowania ulic Kościuszki i Kolejowej.
  3. informacja o publicznym wyłożeniu projektu zmiany mpzp obszaru dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec.
 8. Wolne wnioski
 9. Zakończenie posiedzenia.linia-pozioma.png


 Porządek obrad Komisji Rozwoju Miasta w dniu 6.12.2016 r. (s.209, godz. 13:00):
UWAGA ! POSIEDZENIE WYJĄTKOWO ODBĘDZIE SIĘ W SALI 209

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Wypracowanie opinii do projektu budżetu miasta Katowice na 2017 r. wraz z Programem Zadań Społeczno-Gospodarczych na 2017 r. i Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2017-2035.
  1. [DS-731/16] Projekt Budżetu Miasta Katowice na 2017 rok.
  2. [DS-736/16] Program Zadań Społecznych i Gospodarczych Miasta Katowice na 2017 r.
  3. [DS-730/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2017 rok.
  4. [DS-729/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2017- 2035.
 4. Przyjęcie Planu Pracy Komisji na 2017 r.
 5. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice.
 6. Korespondencja i komunikaty.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie posiedzenia. 
linia-pozioma.png


Porządek obrad Komisji Rozwoju Miasta w dniu 15.11.2016r. (s.315 godz. 13:00):
 
 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat realizowanych inwestycji:
  1. kanalizacyjnych i wodociągowych (KIWK sp. z o.o., Katowickie Wodociągi S.A.)
 3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice.
 4. Korespondencja i komunikaty.
  1. stanowisko Prezydenta Miasta Katowice w sprawie ww. uchwał Zgromadzenia KZK GOP z dnia 18.10.2016 r. -d/w Komisji.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zakończenie posiedzenia.
 
linia-pozioma.png 
 

Porządek obrad Komisji Rozwoju Miasta w dniu 18.10.2016 r. (s.315, godz.13.00):


 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca rozwoju komunikacji publicznej:
 4. Informacja Prezydenta Miasta Katowice dot. infrastruktury rowerowej (plany i realizacja).
 5. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice.
 6. Korespondencja i komunikaty.
  1. Odpowiedź na wniosek Komisji z dnia 06.09.2016 r. w sprawie wydatków na zadanie pn.: "Połaczenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów".
  2. Odpowiedź na zapytanie radnego A. Uszoka, dotyczące przebudowy drogi i parkingu przy budynku wielorodzinnym ul. T. B. Żeleńskiego 103.
  3. Odpowiedź na zapytanie dot. planów budowy żłobka, przy Przedszkolu nr 42 w Katowicach-Kostuchnie.
  4. Odpowiedź na zapytanie dot. zadania pn "Modernizacja budynków komunalnych ul. Katowicka 48a, 50".
  5. Odpowiedź na zapytanie dot. rewitalizacji Parku Boguckiego, w kontekście zaplanowanej budowy pomnika Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego  Śląska do ZSRR.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie posiedzenia.

              __________________________Porządek obrad Komisji Rozwoju Miasta w dniu 6.09.2016 r. (s.315, godz.13.00):


 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 19.7.2016 r.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 20.7.2016 r.
 4. Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca rozpoczęcia budowy basenów kąpielowych – 3 lokalizacje.
 5. Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca budowy centrów przesiadkowych: Ligota, Brynów, Sądowa, Zawodzie.
 6. Opiniowanie wykonania budżetu Miasta Katowice za I półrocze 2016 r.
  1. [DS-656/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2016 roku”, "Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035 za I półrocze 2016 roku" oraz „Informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2016 roku”.
  2. [DS-657/16] Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2016 roku.
  3. [DS-658/16] Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035 za I półrocze 2016 roku.
  4. [DS-659/16] Informacje z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2016 roku.
  5. [DS-660/16] Informacja uzupełniająca do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2016 roku.
  6. [DS-674/16] Sprawozdanie z Programu Zadań Społecznych i Gospodarczych Miasta Katowice za I półrocze 2016r.
 7. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice.
  1. [DS-665/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Gliwickiej, Brackiej i Grundmanna w Katowicach - część obejmująca wschodni fragment obszaru dawnej Huty Baildon.
  2. [DS-666/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Murckowskiej i Bagiennej w Katowicach.
  3. [DS-670/16] Projekt uchwały rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie lotniska Muchowiec w Katowicach.
 8. Korespondencja i komunikaty.
  1. Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu  i dyskusji publicznej nad projektem mpzp obszaru Subcentrum Południe w Katowicach w rejonie ulic: Kolejowej i Kościuszki.
  2. Prezentacja projektu mpzp obszaru Subcentrum Południe w Katowicach w rejonie ulic: Kolejowej i Kościuszki.
  3. Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego dot. stwierdzenia nieważności w części uchwały Rady Miasta Katowice nr XXVIII/584/16 z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Gliwickiej, Brackiej i Grundmanna w Katowicach, z wyłączeniem części wschodniej obszaru dawnej Huty Baildon. - do wiadomości Komisji.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zakończenie posiedzenia.

              __________________________
Porządek obrad Komisji Rozwoju Miasta w dniu 20.7.2016r. (s.315, godz.16.00):
POSIEDZENIE DODATKOWE


 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice.
  1. [DS-640/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Gliwickiej, Brackiej i Grundmanna w Katowicach, z wyłączeniem części wschodniej obszaru dawnej Huty Baildon.
  2. [DS-634/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I - KWK „Murcki – Staszic” – część obejmująca przebieg drogi od rejonu ul. Sandacza do ul. Rolniczej.
  3. [DS-635/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I - KWK „Murcki – Staszic” - część obejmująca przebieg drogi od ul. Kościuszki do ul. Armii Krajowej.
 3. Korespondencja i komunikaty.
 4. Wolne wnioski.
 5.  Zakończenie posiedzenia

                __________________________Porządek obrad Komisji Rozwoju Miasta w dniu 19.7.2016r. (s.315, godz.13.00):


 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca zadań realizowanych przez Wydział Budownictwa (pozwolenia na budowę, rozbiórkę, zgłoszenia) oraz przegląd zadań w zakresie budownictwa mieszkaniowego, usługowego i biurowego na terenie miasta Katowice.
 4. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice.
  1. [DS-634/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I - KWK „Murcki – Staszic” – część obejmująca przebieg drogi od rejonu ul. Sandacza do ul. Rolniczej.
  2. [DS-635/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I - KWK „Murcki – Staszic” - część obejmująca przebieg drogi od ul. Kościuszki do ul. Armii Krajowej.
  3. [DS-639/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieścia Katowic.
  4. [DS-640/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Gliwickiej, Brackiej i Grundmanna w Katowicach, z wyłączeniem części wschodniej obszaru dawnej Huty Baildon.
 5. Korespondencja i komunikaty.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie posiedzenia.


             __________________________Porządek obrad Komisji Rozwoju Miasta w dniu 21.6.2016 r. (s.315, godz.13.00):


 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Prezentacja firm działających na terenie miasta Katowice-Helios sp. z o.o.
 4. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice.
  1. [DS-617/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia “Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2022”.
  2. [DS-621/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Asnyka, Śląskiej i Kościuszki w Katowicach.  + prezentacja  mpzp
  3. [DS-622/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Asnyka, Śląskiej i Kościuszki w Katowicach.  + prezentacja mpzp
 5. Korespondencja i komunikaty.
  1. Prezentacja rozwiązań projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Ossowskiego -Bocheńskiego w Katowicach.
  2. Prezentacja rozwiązań projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Murckowskiej i Bagiennej w Katowicach.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie posiedzenia.

                              __________________________

Porządek obrad Komisji Rozwoju Miasta w dniu 17.5.2016r.:

POSIEDZENIE WYJAZDOWE NA TERENIE MIĘDZYNARODOWEGO PORTU LOTNICZEGO KATOWICE w PYRZOWICACH

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca aktualnego funkcjonowania i dalszej rozbudowy Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach (rozbudowa Cargo).
 4. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice.
  1. [DS-584/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Alei Roździeńskiego i ul. Zakopiańskiej w Katowicach - część obejmująca fragment drogi ekspresowej w rejonie Alei Roździeńskiego i ul. Bohaterów Monte Cassino.
 5. Korespondencja i komunikaty.
  1. Prezentacja rozwiązań projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki  I i Giszowiec I - KWK „Murcki – Staszic” - część obejmująca obszar w rejonie ulic Sołtysiej i Armii Krajowej
   załączniki: nr 1, nr 2nr 3, nr 4, nr 5, nr 6.
  2. Odpowiedź na zapytanie dotyczące realizacji zadania pn: "Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice-rewitalizacja Parku Boguckiego" - (przebudowa lokali użytkowych w budynkach przy ul. Markiefki). - do wiadomości.
  3. Uchwała Nr 4200/III/89/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Katowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.- do wiadomości.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie posiedzenia

                  __________________________

Porządek obrad Komisji Rozwoju Miasta w dniu 19.4.2016r. (s.315, godz.13.00): 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Analiza i opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice, Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz wykonania Programu Zadań Społecznych i Gospodarczych za rok 2015.
  1. [DS-541/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia 'Sprawozdania z wykonania programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice w 2015 roku.
  2. [DS-523/16] Informacja Prezydenta Miasta Katowice o stanie mienia komunalnego dotyczącą roku budżetowego 2015.
  3. [DS-525/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2015 rok.
 4. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice.
  1. [DS-552/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Damrota i ul. Graniczną w Katowicach.
  2. [DS-553/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie Alei Roździeńskiego i ul. Zakopiańskiej w Katowicach - część obejmująca obszar z wyłączeniem fragmentu drogi ekspresowej w rejonie skrzyżowania Alei Roździeńskiego i ul. Bohaterów Monte Cassino.
  3. [DS-554/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Katowickiego Parku Leśnego położonego po północnej stronie Alei Górnośląskiej -rejon „Doliny Trzech Stawów” w Katowicach.
  4. [DS-555/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Krakowskiej i Lwowskiej w Katowicach.
 5. Korespondencja i komunikaty.
  1. Prezentacja mpzp - obszar w rejonie ulic: Raciborskiej, Strzeleckiej i Mikołowskiej.
  2. Informacja I Wiceprezydenta m. Katowice dotycząca kosztu budynku c4 - do wiadomości Komisji.
  3. Informacja I Wiceprezydenta m. Katowice dot. wniosku Komisji w sprawie organizacji ruchu pomiędzy ulicami Skargi i Mickiewicza oraz statusu ul. 3 Maja-do wiadomości Komisji.
  4. Informacja I Wiceprezydenta m. Katowice dot. wniosku Komisji w sprawie przejęcia przez miasto Katowice  terenów po dawnej kolei piaskowej, w celu ich adaptacji na potrzeby tras rowerowych- do wiadomości Komisji.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie posiedzenia.

                       __________________________Porządek obrad Komisji Rozwoju Miasta w dniu 29.3.2016r. (s.315, godz.13.00):

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat przebudowy śródmieścia Katowic-strefa Rondo-Rynek (ewentualna prezentacja-wyjście na Rynek).
 4. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice.
 5. Korespondencja i komunikaty.
  1. Informacja Prezydenta Miasta z dnia 3.03.2016 r., dotycząca wniosku Komisji Rozwoju Miasta w sprawie stworzenia w ramach MPGK Sp. z o.o. zespołu do likwidacji dzikich wysypisk oraz miejsc stale zaśmiecanych na terenie miasta Katowice.
  2. Informacja Prezydenta Miasta z dnia 11.03.2016 r. dotycząca dyskusji publicznej nad projektem MPZP-obszar w rejonie ulic: Raciborskiej, Strzeleckiej, Mikołowskiej.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie posiedzenia.

                                   __________________________
 


Porządek obrad Komisji Rozwoju Miasta w dniu 9.2.2016 r. (sala 315, godz.13.00):

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat aktualnej sytuacji panującej na katowickim rynku pracy (PUP-analiza bezrobocia w rozbiciu na poszczególne Jednostki Pomocnicze).
 4. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice.
 5. Korespondencja i komunikaty:
  1. odpowiedź Prezydenta Miasta na wniosek Komisji dot. zastosowania specustawy w odniesieniu do inwestycji -przebudowa ul. Karasiowej (do wiadomości Komisji).
  2. odpowiedź Prezydenta Miasta na wniosek Komisji dot. przeznaczenia środków finansowych pod inwestycje dla dewelopera w dzielnicach Zarzecze i Podlesie (do wiadomości Komisji).
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie posiedzenia.

               __________________________
 

 Porządek obrad Komisji Rozwoju Miasta w dniu 19.01.2016 r. (sala 315, godz.13.00):


 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca analizy pokrycia miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice, w tym uchwały o przystąpieniu. (załącznik nr 1), (załącznik nr 2), (załącznik nr 3), (załącznik nr 4),  (załącznik nr 5), (załącznik nr 6).
 4. Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca planów zagospodarowania działek miejskich, ze szczególnym uwzględnieniem południowych dzielnic Katowic. (informacja jest zawarta zbiorczo w materiale w punkcie 3).
 5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Rozwoju Miasta  za 2015 r.
 6. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice.
 7. Korespondencja i komunikaty (do wiadomości Komisji):
  1. Pismo Prezydenta Miasta Katowice dot. uchwały nr XVII/294/15 Rady Miasta Katowice z dnia 29 października 2015 r.  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Dudy-Gracza, ul. 1 Maja  i ul. Bogucickiej w Katowicach.
  2. Pismo Przewodniczącej Rady Miasta wraz z Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego stwierdzającym nieważność części uchwały nr XVII/294/15 Rady Miasta Katowice z dnia 29 października 2015 r.  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Dudy-Gracza, ul. 1 Maja  i ul. Bogucickiej w Katowicach.
  3. Informacja Prezydenta Miasta z dnia 16.12.2015 r., dotycząca wniosku Komisji Rozwoju Miasta w sprawie zebrania danych demograficznych miast ościennych Katowic.
  4. Informacja dotycząca wystąpienia Gminy Rudziniec z KZK GOP.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie posiedzenia.

           __________________________
 

Porządek obrad Komisji Rozwoju Miasta w dniu 8.12.2015 r. (sala 209, godz.13.00): 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Omówienie współpracy pomiędzy miastem Katowice, a uczelniami wyższymi. Postępy prac w aspekcie realizacji nowych inwestycji oraz modernizacja istniejącej bazy.
 4. Przyjęcie planu pracy Komisji Rozwoju Miasta na 2016 rok.
 5. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice.
  1. [DS-386/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta „Katowice 2030”
  2.  [DS-397/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji w latach 2013-2014 Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice”.
  3. [DS-398/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania wieloletniego planu rozwoju zintegrowanego systemu transportowego miasta Katowice
 6. Korespondencja i komunikaty.
  1. Zawiadomienie Wojewody Śląskiego z dnia 24.11.2015 r. o wszczęciu postępowania nadzorczego dotyczącego uchwały Rady Miasta z dnia 29.10.2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Dudy-Gracza, ul. 1 Maja i  ul. Bogucickiej w Katowicach-do wiadomości Komisji (wysłano pocztą elektroniczną  i  przekazano do skrytek).
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie posiedzenia.

             __________________________
 

Porządek obrad Komisji Rozwoju Miasta w dniu 17.11.2015 r. (sala 315, godz.13.00):

 
 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Wypracowanie opinii do projektu budżetu miasta Katowice na 2016 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej.
  1. [DS-379/15] Program zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice na rok 2016.
  2.  [DS-371/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035.
  3.  [DS-372/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2016 rok.
 4.   Informacja Prezydenta Miasta na temat inwestycji komunikacyjnych w mieście Katowice. + informacja z MZUiM
 5. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice.
  1. [DS-368/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w  sprawie rozpatrzenia wezwania spółki Polkomtel Sp. z o. o. do usunięcia naruszenia prawa uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze fragmentu terenu górniczego Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK „Wujek” obejmującego obszar położony w rejonie ulic: Panewnickiej - Piotrowickiej w dzielnicy Ligota w Katowicach
  2. [DS-380/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w  sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Górniczego Stanu w Katowicach.(PREZENTACJA)
 6. Korespondencja i komunikaty
  1. Pismo w sprawie dyskusji publicznej nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I-KWK "Murcki-Staszic"- część obejmująca teren doliny rzeki Mlecznej wraz z jej dopływami,
  2. Pismo w sprawie dyskusji publicznej nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I-KWK "Murcki-Staszic"-  część obejmująca przebieg drogi od ul. Kościuszki do ul. Armii Krajowej, część obejmująca przebieg drogi od rejonu ul. Sandacza do ul. Rolniczej,
 7. i.
 8. Zakończenie posiedzenia.  

         
              __________________________

 


Porządek obrad Komisji Rozwoju Miasta w dniu 20.10.2015 r. (sala 315, godz.13.00):
      


 
 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Aktualna sytuacja demograficzna miasta Katowice  i  prognoza na lata następne. (przyrost naturalny, wskaźnik urodzeń, migracja-przyczyny i kierunki migracji).
 4. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice.
  1. [DS-342/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej 'Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w mieście Katowice',
  2. [DS-343/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Dudy-Gracza, ul. 1 Maja i ul. Bogucickiej w Katowicach,
  3. [DS-344/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Katowickiej i Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach,
  4. [DS-345/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum Południe w Katowicach - część obejmująca obszar w rejonie skrzyżowania ulic Kościuszki i Kolejowej.
 5. Korespondencja i komunikaty:
  1. Informacja Wiceprezydenta Miasta o środkach  z Unii Europejskiej, pozyskanych przez spółki miejskie- do wiadomości Komisji,
  2. Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa (Polkomtel sp. z o.o.)- do wiadomości Komisji,
  3. Informacja dot. realizacji uchwały nr XLVI/1070/14 Rady Miasta Katowice z dnia 26.02.2014 r. w sprawie przystąpienia do opracowania wieloletniego planu rozwoju zintegrowanego systemu transportowego miasta Katowice.- do wiadomości Komisji.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie posiedzenia.

          __________________________


Porządek obrad Komisji Rozwoju Miasta w dniu 8.09.2015 r.:

UWAGA !   POSIEDZENIE ODBĘDZIE SIĘ  W SALI 209 UM KATOWICE, UL. MŁYŃSKA 4


 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Informacja Prezydenta Miasta nt. stanu wykorzystania wszystkich środków pochodzących z Unii Europejskiej z uwzględnieniem projektów kluczowych oraz wniosków, które nie znalazły akceptacji.
 4. Informacja Prezydenta Miasta nt. centrów przesiadkowych i dworców autobusowych w mieście Katowice.
 5. Opiniowanie wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2015 roku.
 6. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice.
 7. Korespondencja i komunikaty.
  1. Pisma Prezydenta Miasta Katowice dotyczące rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody Śląskiego - do wiadomości Komisji.
  2. Pismo w sprawie dyskusji publicznej nad rozwiązaniami m.p.z.p. dla terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Damrota i ul. Graniczną
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie posiedzenia.
              __________________________


Porządek obrad Komisji Rozwoju Miasta w dniu 21.07.2015 r.:

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Informacja podsumowująca rozbudowę i modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w mieście Katowice.załącznik 1  załącznik 2
 4. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice:
  1. [DS-254/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Asnyka, Śląskiej i Kościuszki w Katowicach.
  2. [DS-255/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Murckowskiej i Bagiennej w Katowicach.
 5. Korespondencja i komunikaty.
  1. Odpowiedź Prezydenta Miasta Katowice na pismo Prezesa Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej.
  2. Informacja dot. realizacji uchwały nr XLVI/1070/14 Rady Miasta Katowice z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przystapienia do opracowania wieloletniego planu rozwoju zintegrowanego systemu transportowego miasta Katowice.
  3. Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 6 lipca 2015 r. stwierdzające nieważność częsci uchwały Rady Miasta Katowice nr IX/172/15 z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum Południe w Katowicach - część obejmująca obszar w rejonie skrzyżowania ulic Kościuszki i Kolejowej.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie posiedzenia.
               __________________________


Porządek obrad Komisji Rozwoju Miasta w dniu 16.06.2015 r.:

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Prezentacja firm działających na terenie miasta Katowice. Firma:   DisplayLink (Poland) sp. z o.o.
 4. Informacja nt. form wsparcia przedsiębiorczości, tworzenia nowych miejsc pracy, przyciągania nowych inwestycji, ze szczególnym wsparciem inwestorów strategicznych. załącznik 1załącznik 2załącznik 3
 5. 4
 6. Informacja nt. działalności Pełnomocnika Prezydenta Miasta Katowice ds. Polityki Rowerowej (Oficera Rowerowego).Załącznik
 7. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice:
  1. [DS-239/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Raciborskiej, Strzeleckiej i Mikołowskiej w Katowicach.
 8. Korespondencja i komunikaty.
  1. Pismo Prezesa Izby Gospodarczej Relamy Zewnętrznej z dnia 1.06.2015 r. - do wiadomości Komisji.
  2. Pismo ws. dyskusji publicznej nad rozwiązaniami m.p.z.p.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zakończenie posiedzenia.
___________________________


Porządek obrad Komisji Rozwoju Miasta w dniu 19.05.2015 r.:

                                                        POSIEDZENIE WYJAZDOWE

Wizyta na wybranych terenach obecnie prowadzonych inwestycji z zakresu budownictwa mieszkalnego oraz biurowego w Katowicach:

1. Silesia Business Park, ul. Chorzowska
2. ACTIV INVESTEMENT Sp. z o.o., ul. Chorzowska/Henryka Brodatego

Wyjazd spod budynku Urzędu Miasta Katowice, ul. Młyńska 4 o godz. 12:00.

Stacjonarna część posiedzenia odbędzie się na terenie inwestycji ACTIV INVESTMENT Sp. z o.o. przy ul. Chorzowskiej/Henryka Brodatego.

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Informacja Prezydenta Miasta na temat realizacji budownictwa mieszkaniowego i biurowego w Katowicach na przykładach obecnie realizowanych obiektów.  załącznik 1   załącznik 2
 4. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice:
  1. [DS-211/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zaopiniowania zweryfikowanej „Propozycji Planu Aglomeracji Katowice”
  2. [DS-212/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice - terenu zachodniej części obszaru strategicznego „Al. Górnośląska” położonego w rejonie ul. Barbary.
  3. [DS-214/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Śródmieścia Katowic w rejonie ulicy Kościuszki i Francuskiej, w obszarze fragmentu terenu górniczego Katowickiego Holdingu Węglowego KWK „Wujek”.
  4. [DS-215/15] Projekt uchwały Rady MIasta Katowice w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Śródmieścia Katowic w rejonie ulic Kościuszki i Mikołowskiej.
  5. [DS-213/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum Południe w Katowicach - część obejmująca obszar w rejonie skrzyżowania ulic Kościuszki i Kolejowej. + pismo ws. korekty
 5. Korespondencja i komunikaty.
  1. Pismo w. dyskusji publicznej nad projektem zmian m.p.z.p.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie posiedzenia.
___________________________Porządek obrad Komisji Rozwoju Miasta w dniu 21.04.2015 r.:

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Informacja Prezydenta Miasta Katowice o postępie realizacji inwestycji kluczowych:
  1. Międzynarodowego Centrum Kongresowego,
  2. Przebudowy śródmieścia Katowic - w tym układu drogowego oraz zagospodarowania przestrzeni w strefie Rondo-Rynek.   załącznik 1  załącznik 2  załącznik 3
 4. Analiza i opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice oraz sprawozdania z wykonania programu zadań społecznych i gospodarczych w Katowicach za 2014 rok. [DS-134/15][DS-131/15]  [DS-145/15]
 5. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice.
 6. Korespondencja i komunikaty:
  1. Pismo WSA w Gliwicach z dnia 25.03.2015 r. ws. skargi Millenium Rondo Sp. z o.o. - do wiadomości Komisji.
  2. Pismo ws. przystąpienia do opracowania wieloletniego planu rozwoju zintegrowanego systemu transportowego miasta Katowice - do wiadomości Komisji.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie posiedzenia.

 
___________________________


Porządek obrad Komisji Rozwoju Miasta w dniu 24.03.2015 r.:

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji w dniach 20.01.2015 oraz 24.02.2015 r.
 3. Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat ilości pozwoleń na budowę, zgłoszeń budowy obiektów, pozwoleń na rozbiórkę, zgłoszeń na wykonanie robót rozbiórkowych i omówienie przeprowadzania tych procedur.
 4. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice.
 5. Korespondencja i komunikaty.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie posiedzenia.
___________________________


Porządek obrad Komisji Rozwoju Miasta w dniu 24.02.2015 r.:

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Informacja Prezydenta Miasta Katowice o stanie planowania przestrzennego w mieście Katowice tj.: wprowadzenie do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, organizacja procesu planowania oraz procent pokrycia planami powierzchni miasta. załącznik 1załącznik 2załącznik 3załącznik 4załącznik 5załącznik 6załącznik 7załącznik 8
 4. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice:
  1. [DS-91/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Ossowskiego-Bocheńskiego w Katowicach.
  2. [DS-97/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Asnyka, Śląskiej i Kościuszki w Katowicach.
  3. DS-98/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec w Katowicach.
  4. [DS-96/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego z siedzibą w Katowicach. +Pismo Przewodniczącego KZK GOP z dnia 4.02.2015 r.+Stanowisko Prezydenta Miasta Katowice
 5. Korespondencja i komunikaty:
  1. Pismo ws. Targów Transportu Publicznego Silesia KOMUNIKACJA 2015 - do wiadomości Komisji
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie posiedzenia.
 
___________________________


Porządek obrad Komisji Rozwoju Miasta w dniu 20.01.2015 r.:

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Wypracowanie opinii do projektu budżetu miasta Katowice i Wieloletniej Prognozy Finansowej. [DS-317/14][DS-316/14] [DS-318/14]
 3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice:
  1. Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przystąpienia do opracowania programu budowy krytych pływalni na terenie miasta Katowice - projekt stanowi Obywatelską Inicjatywę Uchwałodawczą.
 4. Przyjęcie planu pracy Komisji Rozwoju Miasta
 5. na 2015 rok.
 6. Korespondencja i komunikaty.
  1. Pismo z dnia 12.01.2015 r. w sprawie realizacji uchwały nr XLVI/1070/14 Rady Miasta Katowice z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do opracowania wieloletniego planu rozwoju zintegrowanego systemu transportowego miasta Katowice.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie posiedzenia.

_____________________

______ 
KADENCJA VI

[LATA 2010-2014]


POSIEDZENIE WYJAZDOWE

Miejsce posiedzenia Komisji: Pałac Młodzieży im prof. Aleksandra Kamińskiego przy ul. Mikołowskiej 26 w Katowicach - dojazd we własnym zakresie.

Porządek obrad Komisji Rozwoju Miasta w dniu 7.10.2014 r., godzi. 12:00:

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Rozwoju Miasta w kadencji 2010-2014.
 4. Informacja Prezydenta Miasta na temat prac związanych z modernizacją obiektu Pałacu Młodzieży w Katowicach.
 5. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice:
  1. [DS-268/14] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice.
 6. Korespondencja i komunikaty:
  1. Pismo Pani K__ T__-M__ z dnia 2.09.2014 r. dot. uwagi zgłoszonej do projektu planu zgospodarowania przestrzenego południowych dzielnic miasta Katowice wraz z odpowiedzią (rozdano do skrytek członków Komisji)
  2. Pismo BRM.0004.124.2014 r. z dnia 02.09.2014 r. wraz z załącznikami z dnia 2 i 19.09.2014 r. (rozdano do skrytek członków Komisji)
  3. Odpowiedź na pismo Prezesa Zarządu Spółki "Millenium Rondo" Sp. z o.o. z dnia 14 sierpnia 2014 r. - do wiadomości Komisji (rozdano do skrytek członków Komisji)
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie posiedzenia.


 

linia-pozioma.png
 

Porządek obrad Komisji Rozwoju Miasta w dniu 2.09.2014 r.:

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
 3. Informacja podsumowująca rozbudowę i modernizację infrastruktury wodnokanalizacyjnej w mieście.plik1Informacja KIWK Informacja KW
 4. Opiniowanie wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2014 r.
 5. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice:
  1. [DS-227/14] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia wezwania Przedsiębiorstwa Handlowo -Produkcyjnego Exland Sp. z o. o. do usunięcia naruszenia prawa uchwałą nr LI/1209/14 Rady Miasta Katowice z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Owsianej w Katowicach.
  2. [DS-228/14] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Bocheńskiego i Żeliwnej w Katowicach.
  • j odpływami.
 6. i komunikaty:
  1. Pismo ws. nieważności w części uchwały rady Miasta Katowice nr L/1182/14 z dnia 28 maja 2014 r.
  2. Pismo ws. nieważności w części uchwały rady Miasta Katowice nr L/1181/14 z dnia 28 maja 2014 r.
  3. Pismo Prezesa Zarządu Spółki "Millenium Rondo" Sp. z o.o. z dnia 14 sierpnia 2014 r. - do wiadomości Komisji (rozdano do skrytek członków Komisji)
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie posiedzenia.


 

linia-pozioma.png  

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Przemiana Katowice
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice