Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
 • Internet

Rada Miasta Komisja Polityki Społecznej

Komisja Polityki Społecznej

KOMISJA POLITYKI SPOŁECZNEJ


Porządek obrad KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ  W DNIU 16.02.2017 r. :

O godz.11:50 wyjazd z podwórza UM ul. Młyńska 4 do Zgromadzenia Sióstr Św. Jadwigi w Katowicach-Bogucicach;             godz.14.15 – kontynuacja obrad w sali 315 Urzędu Miasta ul. Młyńska 4 :

1.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

2.Informacja Prezydenta Miasta Katowice o działalności Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego, dotowanej przez Miasto Katowice, prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Św. Jadwigi w Katowicach-Bogucicach.

3.Informacja roczna o działalności i wynikach pracy Komendy Miejskiej Policji  w Katowicach w 2016 roku (w tym dot. przestępczości w Katowicach w latach 2010-2016 wraz z oceną pionu służb kryminalnych KMP. Statystyka przestępczości w poszczególnych dzielnicach Katowic, w rozbiciu na poszczególne komisariaty Policji - dane I - XII.2016r.).

4.Informacja roczna o działalności i wynikach pracy Straży Miejskiej w Katowicach w 2016 r.

5.Informacja Prezydenta Miasta Katowice o sytuacji finansowo-majątkowej oraz organizacyjnej Szpitala Miejskiego Murcki Sp. z o.o.

6.Sprawy bieżące i wniesione:

6.1.Informacja Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice (OZ.V.0003.1.2016 z dnia 19.01.2017 r.) na temat wydłużenia w jednym określonym dniu tygodnia godzin pracy Biura Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miasta Katowice.

Przykładowe godziny otwarcia Biur Obsługi Mieszkańców w innych miastach.

7.Wolne wnioski.

 

 


linia-pozioma.png
PORZĄDEK OBRAD  KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ
w  dniu  5.01.2017 r. o godz. 13:30 w sali 315 Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4 :

 

1.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

2.Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie sprawozdania Prezydenta Miasta z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2016.

3.Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2017 r."

4.Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Polityki Społecznej za rok 2016.

5.Sprawy bieżące i wniesione:

5.1.Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy Al. Korfantego 9               w Katowicach.

5.2.Pismo Biura Kampanii Edukacyjnej "Jaskra nie boli - kradnie wzrok" do Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej.

5.3.Wstępne rozpatrzenie wniosku Spółki Primary Capital Sp. z o.o. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii o lokalizacji kasyna gry     w hotelu "Monopol" w Katowicach przy ul. Dworcowej 5.

6.Wolne wnioski.
 

linia-pozioma.png


PORZĄDEK OBRAD  KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ w  dniu   1.12.2016 r. o godz. 13:30 w sali 315 Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4 :

1.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji 

2.Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2017 rok.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA KATOWICE NA 2017 ROK

3.Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2017-2035.

4.Program zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice na 2017 rok.

5.Sprawy bieżące i wniesione:

5.1.Sprawa BRM.0005.53.2016 z dnia 8.11.2016 r.

5.2.Pismo Prezydenta Miasta Katowice (OZ-II.033.10.2016 z dnia 10.11.2016 r.)

5.3.Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy Al. Roździeńskiego 16 w Katowicach (Bookmacher Sp. z o.o.).

6.Analiza odpowiedzi  na wnioski Komisji zgłoszone w 2016 roku.

7.Przyjęcie planu pracy Komisji Polityki Społecznej na 2017 rok.  

8.Wolne wnioski.


linia-pozioma.png


PORZĄDEK OBRAD  KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ w  dniu   10.11.2016 r. o godz. 13:30 w sali 315 Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4.

 

1.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

2.Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z akcji zorganizowanego wypoczynku dzieci  i młodzieży w mieście w okresie wakacyjnym w 2016 roku.

pismo przewodnie

informacja

informacja uzupełniająca (PS-V.8141.19.2016.AS z dnia 26.10.2016 r.), przekazana do skrytek Radnych.

3.Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu  Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych  na 2017  rok".

4.Projekt  uchwały  Rady  Miasta  Katowice w sprawie przyjęcia „Miejskiego   Programu  Przeciwdziałania   Narkomanii  na  2017 rok".

5.Sprawy bieżące i wniesione:

5.1.Informacja  o  podejmowanych działaniach przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Katowicach na rzecz osób bezdomnych   (zabezpieczenie   potrzeb  zdrowotnych   i   życiowych),   w związku  ze  zbliżającym  się  okresem jesienno - zimowym.  

Skala problemu bezdomności   w Katowicach.

5.2.Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, działających na terenie miasta Katowice.

5.3.Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniający uchwałę w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie miasta Katowice.

5.4.Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniający uchwałę w sprawie realizacji w latach 2015-2017 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach projektu "Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach" w ramach Regionalnego Programu   Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

5.5.

Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Statucie

Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia".


linia-pozioma.png

PORZĄDEK OBRAD KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ w dniu  13.10.2016 r. o godz. 13:30 w sali 315 Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4.

1.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

2.[DS-656/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2016 roku”, "Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035 za I półrocze 2016 roku" oraz „Informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2016 roku”.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2016 roku,

Informacja uzupełniająca o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2016 roku,

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035 za I półrocze 2016 roku",

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2016 roku

+ uchwała III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Nr 4200/III/159/2016 z dnia 15 września 2016r. w sprawie wydania pozytywnej o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Katowice informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku, przekazana przy piśmie Skarbnika Miasta Katowice (BM-III.3034.5.2016.MS z dnia 20.09.2016 r.)

3.Sprawy bieżące i wniesione:

3.1.Sprawozdanie z Programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice za I półrocze 2016 roku.

3.2.Pismo Wiceprezydenta Miasta Katowice (SO-VIII.0012.3.2016.AS z dnia 12.9.2016r).

3.3.Pismo Wiceprezydenta Miasta Katowice (PS-II.8120.23.2016.AK z dnia 12.9.2016 r.), rozdane do skrytek Radnych.

3.4.Pismo Prezesa Stowarzyszenia "Dom Aniołów Stróżów" z dnia 8.9.2016 r. do Komisji Polityki Społecznej.

3.5.Do wiadomości Przewodniczącego  Komisji Polityki Społecznej pismo z dnia 12.9.2016r. .Nowoczesna Katowice.

3.6.(DS-681/16) Projekt Rady Miasta Katowice w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Katowice.

3.7.wstępne rozpatrzenie wniosku Spółki  Tullos  Investments Sp. z o.o. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku  Altus  położonym przy ul. Uniwersyteckiej 13 w Katowicach (BRM.0005.45.2016 z dnia 19.09.2016r.)

[DS-694/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Uniwersyteckiej 13 w Katowicach (Tullos Investments Sp. z o.o.)

3.8.wstępne rozpatrzenie wniosku Spółki Casinos Poland  Sp. z o.o. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku Altus położonym przy ul. Uniwersyteckiej 13 w Katowicach (BRM.0005.46.2016 z dnia 19.09.2016r.)

[DS-693/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Uniwersyteckiej 13 w Katowicach (Casinos Poland Sp. z o.o.)

3.9.wstępne rozpatrzenie wniosku Spółki Casinos Poland  Sp. z o.o. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku hotelu Best Western Premier Hotel Forum Katowice położonym przy ul. Bytkowskiej 1a w Katowicach (BRM.0005.47.2016 z dnia 23.09.2016r.)

[DS-691/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Bytkowskiej 1a w Katowicach (Casinos Poland Sp. z o.o.)

4.Wstępne rozpatrzenie wniosku Spółki Casino Sp. z o.o. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii o lokalizacji kasyna gry w nowo budowanym kompleksie hotelowo-biurowym przy ul. Wojewódzkiej 10-12 w Katowicach (BRM.0005.48.2016 z dnia 28.09.2016r.)

[DS-695/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Wojewódzkiej 10-12 w Katowicach (CASINO Sp. z o.o.)

4.1.wstępne rozpatrzenie wniosku Spółki Casino Sp. z o.o. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku Hotelu „Katowice” zlokalizowanym przy Al. Korfantego 9 w Katowicach (BRM.0005.49.2016 z dnia 28.09.2016r.)

[DS-692/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy Al. Korfantego 9 w Katowicach (CASINO Sp. z o.o.)

4.2.Pismo Wiceprezydent Miasta Katowice (PS-V.8141.12.2016.AS z dnia 23.09.2016 r).

4.3.[DS-697/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok”.

4.4.[DS-696/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zatwierdzenia do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar D w 2016 roku.

4.5.[DS-698/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych  w ramach inicjatywy lokalnej.

4.6.[DS-701/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie osiedlenia się w Katowicach dwóch rodzin polskiego pochodzenia w ramach repatriacji.


5.Wolne wnioski.


 linia-pozioma.png
4.Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

5.Sprawy bieżące i wniesione:

5.1.[DS-647/16] Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, działających na terenie Miasta Katowice.

5.2.Odpowiedź na wniosek Komisji Polityki Społecznej z dnia 14.07.2016r., w sprawie zainstalowania klimatyzacji w MDK "Koszutka" filia "Dąb" w Katowicach.

5.3.Odpowiedź na wniosek Komisji Polityki Społecznej z dnia 20.06.2016r., w sprawie rozważenia możliwości wydłużenia w jednym określonym dniu tygodnia godzin pracy Biura Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miasta Katowice.

5.4.Pismo Fundacji, Stowarzyszeń i Parafii dotyczące prośby o zwiększenie środków z budżetu Miasta Katowice na dofinansowanie działalnosci placówek wsparcia dziennego w 2017 roku i w latach następnych.

5.5.[DS-649/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice  w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy Al. Korfantego 9 w Katowicach. (dotyczy Bingo Centrum Sp. z o.o.)

5.6.[DS-651/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice  w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy Al. Korfantego 9 w Katowicach. (dotyczy Spółki Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A.)

5.7.[DS-650/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice  w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Bocheńskiego 64A w Katowicach. (dotyczy Bingo Centrum Sp. z o.o.).

5.8.[DS-655/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2016 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

5.9.[DS-662/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2016 r.

6.Wolne wnioski.linia-pozioma.png

PORZĄDEK OBRAD KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ W DNIU 14.07.2016 r. ; wyjazd o godz. 12:00 z ul. Młyńskiej 4 do filii MDK "Koszutka" w Dębie oraz do Ośrodka Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu przy ul. Macieja 10 w Katowicach.

 

1.Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 16.06.2016 r.

2.Informacja   Wiceprezydenta   Miasta  Katowice  na  temat  akcji  "Lato w mieście"  na  przykładzie  Miejskiego  Domu  Kultury "Koszutka"   Filia "Dąb", ul. Krzyżowa 1 (KUL.0012.1.8.2016.MA z dnia 04.07.2016 r.).

3.Działalność Ośrodka Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu. Wizyta  w Ośrodku przy ul. Macieja 10.

4.Sprawy bieżące i wniesione:

4.1.pismo Śląskiego Stowarzyszenia Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Akcent" (l.dz.410/16 z dn.20.06.2016 r.) .

4.2.pismo I Wiceprezydenta Miasta Katowice (OZ-V.ZD-00023/16 z dnia 29.06.2016 r.).

4.3.pismo Wiceprezydenta Miasta Katowice (PS-II.8120.23.2016.DB z dnia 01.07.2016 r.).

4.4.pismo Wiceprezydenta Miasta Katowice (PS-IV.0003.4.2016.IG z dnia 01.07.2016 r.).

5.Wolne wnioski.

linia-pozioma.png


PORZĄDEK OBRAD KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ   w dniu  16.06.2016 r. o godz. 12:00 w  Ośrodku dla Osób Niepełnosprawnych 25+ przy ul. Strzelców Bytomskich 21 B w Katowicach.

(godz. 12.00 – wyjazd z ul. Młyńskiej 4).

1.Przyjęcie protokołu  z posiedzenia komisji w dniu 12.05.2016 r.

2.Informacja Wiceprezydenta Miasta Katowice (PS-V.8141.19.2016.AS z dnia 17.05.2016r.) n/t  stanu przygotowań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w mieście oraz program wizytacji kolonii letnich MOPS, współfinansowanych przez miasto Katowice.

3.Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2015 rok.

4.Działalność Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice.

5.Sprawy bieżące i wniesione:

5.1.do wiadomości Komisji pismo PS-II.8120.23.2016.AK z dnia 23.05.2016 r.

5.2.Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na  terenie miasta Katowice programu "Nas Troje i więcej".

5.3.Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.

5.4.Odpowiedź I Wiceprezydenta Miasta Katowice (ZNP.0003.8.2016.IG) na wniosek Komisji z dnia 14.04.2016 r.

6.Wolne wnioski.

 

 linia-pozioma.png
PORZĄDEK OBRAD KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ W DNIU 12.05.2016 r. o godz. 13:30 w sali 315 Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4.

1.Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 14.04.2016 r.

2.[DS-525/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2015 rok.

2.1.pismo Prezydenta Miasta Katowice (BM-III.3035.17.2016.AB z dnia 26.04.2016 r.)

3.Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z wykonania programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice w 2015 roku".

4."Sprawozdania  z  wykonania planów finansowych  samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego - za 2015 rok.

5."Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2015-2035, za 2015 rok".

6.[DS-523/16] Informacja Prezydenta Miasta Katowice o stanie mienia komunalnego dotyczącą roku budżetowego 2015.

7.Sprawy bieżące i wniesione:

7.1.wstępne rozpatrzenie sprawy BRM.0005.21.2016 z dnia 21.04.2016 r. (pismo Spółki rozdane do skrytek Radnych).

7.2.wstępne rozpatrzenie sprawy BRM.0005.22.2016 z dnia 21.04.2016 r. (pismo Spółki rozdane do skrytek Radnych).

7.3.[DS-567/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach 'Moja Przychodnia'.

7.4 [DS-570/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Katowice na lata 2016-2021.

7.5.[DS-578/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przekazania Radzie Miasta Chorzów wniosku o wydanie opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Bytkowskiej 1a w Katowicach (Casinos Poland Spółka z o.o.)

7.6.[DS-577/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przekazania Radzie Miasta Chorzów wniosku o wydanie opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Bytkowskiej 1a w Katowicach (Tullos Investments Spółka z o.o.)


8.Wolne wnioski.

 

 

 


linia-pozioma.png
PORZĄDEK OBRAD KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ W DNIU 14.04.2016 r. o godz. 13:30 w sali 315 Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4.

1.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

2.Informacja Wiceprezydenta Miasta Katowice dot. oceny  funkcjonowania obszaru wydawania koncesji na sprzedaż alkoholi na  terenie  miasta Katowice wraz z rekomendacjami Komisji  do  ewentualnej korekty dotychczasowej praktyki (SO-VIII.0012.1.2016.MS z dnia 08.04.2016 r.)

3.Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2015 roku "Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok".

4.[DS-532/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu 'Nas Troje i więcej' za 2015 rok.

5.[DS-533/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu z zakresu polityki społecznej „Aktywni Seniorzy” za 2015 rok.

6.Sprawy bieżące i wniesione:

6.1.odpowiedź na zapytanie Wiceprzewodniczącego Komisji radnego Pana Damiana Stępnia (IN-III.7013.1.1.2012.MZ z dnia 25.03.2016 r.)

6.2.odpowiedź na zapytanie radnego Pana Marka Nowary (PS-VI.KW-00049/16 z dnia 30.03.2016 r.)

6.3.[DS-508/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie Miejskiego Programu 'Katowicki Senior w Mieście' na lata 2016 - 2021.

6.4.wstępne rozpatrzenie wniosku Spółki Bingo Centrum Sp. z o.o. z dnia 17.03.2016 r. (sprawa BRM.0005.18.2016 przekazana do skrytek radnych).

6.5.[DS-534/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

6.6.[DS-535/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.

6.7[DS-538/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Bocheńskiego 64A w Katowicach.

6.8.[DS-531/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2016 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

6.9.[DS-540/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia wysokości opłaty związanej z pobytem osoby przyjętej do izby wytrzeźwień, działającej w strukturze Miejskiej Izby Wytrzeźwień i Ośrodka Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Katowicach.


7.Wolne wnioski.

                                     
linia-pozioma.png


PORZĄDEK OBRAD KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ W DNIU 17.03.2016 r. o godz. 13:30 w sali 315 Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4.


1.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

2.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia  sprawozdania z  realizacji w 2015r. „Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2012–2016 „Katowice bez barier".

3.Projekt uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach za 2015 rok.

4.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Miejskiej strategii rozwiązywania problemów społecznych" za 2015 rok.

5.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015"  za 2015 rok.

6.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji  w 2015 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

7.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015-2017, za 2015 rok".

8.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z wykonania „Programu profilaktyki i promocji zdrowia dla miasta Katowice na lata 2014-2020, za 2015 rok".

9.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego  programu wspierania rodziny na lata 2015-2017, za 2015 rok".

10.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2015 r."

11.Projekt uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych  w ramach inicjatywy lokalnej.

12.Sprawy bieżące i wniesione:

12.1.do wiadomości Komisji pismo P H K z dnia 29.02.2016 r. (rozdane do skrytek Radnych).

12.2.projekt uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Uniwersyteckiej 13 w Katowicach.

12.3.projekt uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Bocheńskiego 64 w Katowicach.

12.4.odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice na zapytanie Radnego  PS-V.271.2.2016.MM z dnia 14.03.2016 r.

13.Wolne wnioski:

13.1.projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2012 - 2016 - Katowice bez barier".

linia-pozioma.png

PORZĄDEK OBRAD DODATKOWEJ KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ W DNIU 29.02.2016 r. o godz. 13:00 w sali 315
Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4.

1.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 4.02.2016 r.

2.Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego i bezpieczeństwa
przeciwpożarowego Miasta Katowice w 2015 roku.


3
.Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie: przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Katowice na lata 2016 - 2021"  oraz programów: "Gminny program wspierania rodziny na lata 2016 - 2017", "Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2016-2017", "Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2020".

4.Odpowiedź Sekretarza Miasta Katowice na wniosek Komisji z dnia 14.01.2016 r.

5.Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie nadania Statutu Miejskiej Izbie Wytrzeźwień i Ośrodkowi Pomocy dla
Osób Uzależnionych od Alkoholu w Katowicach.

6.Odpowiedź Pani Wiceprezydent Miasta Katowice na wniosek Komisji z dnia 9.02.2016 r. (PS-IV.0003.2.2016.AG).


7.Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z wykonania "Miejskiego        Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r".

8.Projekt uchwały Rady Miasta Katowice  w sprawie przyjęcia sprawozdania  Prezydenta  Miasta Katowice  z wykonania „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok".

9.Wolne wnioski:

9.1.wstępne rozpatrzenie wniosku Spółki Bingo Centrum Sp. z o.o. (sprawa BRM.0005.11.2016 z dnia 15.02.2016 r.).

9.2.wstępne rozpatrzenie wniosku Spółki Bingo Centrum Sp. z o.o. (sprawa BRM.0005.14.2016 z dnia 22.02.2016 r). Dokumentacja ww. wniosków do wglądu w pok. 205 Biura Rady Miasta).

9.3.Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2015 roku "Strategii Miasta Katowice wynikającej z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015"..
linia-pozioma.pngPORZĄDEK   OBRAD  KOMISJI  POLITYKI  SPOŁECZNEJ W DNIU 4.02.2016 r. o godz. 13:30 w sali 315   URZĘDU MIASTA KATOWICE PRZY UL. MŁYŃSKIEJ  4.

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 14.01.2016 r.
 2. Informacja Prezydenta Miasta n/t działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w Katowicach i wspieranie OSP z budżetu miasta.
 3. Informacja Prezydenta Miasta n/t działań miasta Katowice podejmowanych na rzecz osób w wieku "25+", które nie kwalifikują się do warsztatów terapii zajęciowej i innych form opieki. 
 4. Sprawy bieżące i wniesione:
  1. wstępne rozpatrzenie wniosku Spółki z o.o. PRIMARY CAPITAL w Warszawie /BRM.0005.6.16 z 18.01.2016/.
  2. wstępne rozpatrzenie wnioski  Spółki z o.o.  AION Investments  w Warszawie /BRM.0005.7.16 z 18.01.2016/.
  3. wstępne rozpatrzenie wniosku Spółki ZPR S.A. w Warszawie /BRM.0005.8.16 z 20.01.2016/ dokumentacja ww. wniosków do wglądu w pokoju 205 Biura Rady Miasta.
  4. do wiadomości Komisji odpowiedź Prezydenta Miasta (PS-III.526.93.2015.AL) na pismo BRM.0005.41.2015.
  5. do wiadomości Komisji odpowiedź Prezydenta Miasta (PS-III.526.93.2015.AL) na pismo BRM.0005.42.2015. 
  6. zaopiniowanie projektu uchwały [DS-450/16] w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Dworcowej 5 w Katowicach.
  7. zaopiniowanie projektu uchwały [DS-451/16] w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Dworcowej 5 w Katowicach.
  8. zaopiniowanie projektu uchwały [DS-452/16] w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy Al. Roździeńskiego 16 w Katowicach.
  9. Pismo Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach dot.  zestawienia ogólnego dla zagrożeń przestępczością poszczególnych Komisariatów Policji w Katowicach.
  10. odpowiedź  I Wiceprezydenta Miasta (ZNP.0003.1.2016 z 28.01.2016r.) na wnioski Komisji (BRM.0012.6.4.2015).
 5. Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Katowice na lata 2016-2021” oraz programów: „Gminny program wspierania rodziny na lata 2016-2017”, „Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2016-2017”, „Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020”.
 6. Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego i bezpieczeństwa przeciwpożarowego Miasta Katowice w 2015 roku.
 7. Wolne wnioski.

linia-pozioma.png

PORZĄDEK   OBRAD  KOMISJI  POLITYKI  SPOŁECZNEJ W DNIU 14.01.2016 r. o godz. 13:30 w sali 315 URZĘDU MIASTA KATOWICE PRZY UL. MłYŃSKIEJ  4.

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 3.12.2015r.
 2. Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2015 (wpływ do BRM: 11.01.2016 r.)
 3. Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2016 r."
 4. Informacja roczna o działalności i wynikach pracy Komendy Miejskiej Policji w Katowicach w 2015 roku           (wpływ do BRM: 11.01.2016 r.)
 5. Sprawy bieżące i wniesione:
  1. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Polityki Społecznej za rok 2015.
  2. Pisma BRM.0005.41.2015 z dnia 04.12.2015 r. i z dnia 07.12.2015 r. do wiadomości Komisji.
  3. Pisma BRM.0005.42.2015 z dnia 04.12.2015 r. i z dnia 07.12.2015 r. do wiadomości Komisji.
  4. Odpowiedź na wniosek Komisji z dnia 3.12.2015 r. (BRM.0012.11.2015).
  5. Pismo (PS-V.526.18.2015.AS) z dnia 15.12.2015 r. do wiadomości Komisji.
  6. Do wiadomości Komisji "Sprawozdanie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Dom Aniołów Stróżów" z działalności za rok 2015.
 6. Wolne wnioski.

linia-pozioma.png
Porządek obrad  KOMISJI  POLITYKI  SPOŁECZNEJ  w dniu 3.12.2015 r. o godz. 13.00 w sali 315 Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice w sprawie:
 3. Analiza odpowiedzi Prezydenta Miasta na wnioski Komisji zgłoszone w 2015 roku.
 4. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji za 2015 rok.
 5. Sprawy bieżące i wniesione:
  1. przyjęcie planu pracy Komisji na 2016 rok.
  2. projekt uchwały Rady Miasta Katowice   w  sprawie  wydania  opinii  o  lokalizacji  kasyna  gry w budynku przy Al. Korfantego 9 w Katowicach.
  3. projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie  realizacji  w  latach  2015-17  przez            Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach projektu pn. "Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i  społecznej  w  Katowicach" w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Śląskiego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 6. Wolne wnioski.  


linia-pozioma.png          
Porządek obrad KOMISJI  POLITYKI  SPOŁECZNEJ  w dniu  5.11.2015 r. o godz.13:00 w sali 315 Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4.

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 2. Informacja Prezydenta Miasta Katowice n/t systemu pomocy bezdomnym,  z  uwzględnieniem  realizacji  programów wychodzenia z bezdomności oraz  stanu bazy noclegowni i jadłodajni w mieście a także prognoza zapotrzebowania mieszkańców Katowic w zakresie tych placówek na lata 2016-2017.
 3. Informacja Prezydenta Miasta Katowice:
 4. Opiniowanie sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Katowice w zakresie zapewnienia zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w mieście w okresie wakacyjnym.
 5. Sprawy bieżące i wniesione.
  1. wstępne rozpatrzenie sprawy BRM.0005.34.2015 z dnia 20.10.2015 r.
  2. wstępne rozpatrzenie sprawy BRM.0005.36.2015 z dnia 27.10.2015 r.
  3. opiniowanie  projektu  uchwały  Rady  Miasta  Katowice  w  sprawie  wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Uniwersyteckiej 13 w Katowicach.
  4. pismo Wiceprezydent Miasta Katowice z dnia 23.10.2015 r. (PS-V.526.18.2015.DC), przekazane do skrytek radnych.
 6. 6.Wolne wnioski.


linia-pozioma.png

Porządek obrad KOMISJI  POLITYKI  SPOŁECZNEJ w dniu 15.10.2015 r. o godz. 13:00 w sali 315 Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4.

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice  w sprawie przyjęcia „Informacji  o przebiegu  wykonania  budżetu  miasta  Katowice  za  I  półrocze  2015 roku", „Informacji  o  kształtowaniu się  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  miasta Katowice na lata 2015 - 2035 za  I  półrocze 2015 roku" oraz „Informacji  o przebiegu  wykonania planów finansowych samorządowych instytucji  kultury i samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki zdrowotnej wobec którego  Miasto pełni funkcję organu tworzącego za  I półrocze 2015 roku".
 3. Informacja  Prezydenta  Miasta  Katowice  na  temat stopnia zaawansowania inwestycji oraz zadań remontowych w działach: 754 i 852. (Dział 852 - materiał nr 1 materiał nr 2 )
 4. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok".
 5. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok".
 6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok". 
 7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie "Wieloletniego programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020". 
 8. Sprawy bieżące i wniesione:
  1. rozpatrzenie pisma BRM.0005.30.2015 z dnia 27.08.2015 r.
  2. do wiadomości pismo RKP-227186/15 z dnia 21.09.2015 r.
  3. do wiadomości pismo PS-V.ZD-00037/15 z dnia 23.09.2015 r. - załącznik
  4. [DS-314/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy Al. Roździeńskiego 16 w Katowicach.
  5. do wiadomości: Odpowiedź na zapytanie Pana Radnego Damiana Stępnia zadane podczas posiedzenia Komisji w dniu 16 lipca, a dotyczące danych w jakim stopniu Miasto Katowice zabezpiecza potrzeby zdrowotne swoich mieszkańców. pismo ZNP.KW-00766/15
  6. Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie "Trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania". 
 9. Wolne wnioski.


linia-pozioma.png
Porządek obrad KOMISJI  POLITYKI  SPOŁECZNEJ w dniu 3.09.2015 r. o godz. 13:00 w sali 315 Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4.

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 2. Informacja Wiceprezydent Miasta Katowice n/t realizacji zadań ustawowych i statutowych w Środowiskowych Domach Samopomocy, Dziennych Domach Pomocy Społecznej, Warsztatach Terapii Zajęciowej oraz w in. ośrodkach i formach wsparcia środowiskowego, w tym usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych, starszych i niezaradnych społecznie a także prognoza zapotrzebowania mieszkańców Katowic co do tego obszaru pomocy na lata 2016 - 2017.
 3. Informacja Sekretarza Miasta Katowice (ZK.5520.192.2015.JP z dnia 25.08.2015 r.) n/t realizacji zadań ustawowych i statutowych realizowanych przez :
 4. Informacja Sekretarza Miasta Katowice (ZK.5520.192.2015.JP z dnia 25.08.2015 r.) n/t pracy dzielnicowych oraz współpracy Policji z mieszkańcami Katowic, ze szczególnym uwzględnieniem form przeciwdziałania przestępczości w szkołach oraz przestępczości nieletnich.
 5. Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem działań MOPS, PUP i współpracy z organizacjami pozarządowymi i z Kościołami.
 6. Sprawy bieżące i wniesione:
  1. Sprawa BRM.0005.26.2015 z dnia 29.07.2015 r. (przekazana do skrytek Radnych).
  2. [DS-272/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
  3. [DS-273/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w zakładzie opiekuńczo - leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym, zakładzie rehabilitacyjno - leczniczym.
  4. [DS-277/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy Al. Korfantego 9 w Katowicach.
  5. [DS-279/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2015 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  6. (DS-281/15) Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2015 r. "Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Nikiszowcu".
  7. (DS-282/15) Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2015 r. "Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych "Teraz My!".
  8. (DS-283/15) Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2015 r. "Programu Giszowieckie Centrum Aktywności Lokalnej".
  9. (DS-284/15) Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2015 r. "Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Szopienicach".
  10. (DS-285/15) Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2015 r. "Programu Aktywności Lokalnej Na Rzecz Młodzieży w Katowicach "Postaw na siebie".
  11. (DS-286/15) Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2015 r. "Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Załężu".
  12. [DS-287/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2015 roku”, 'Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2015-2035 za I półrocze 2015 roku' oraz „Informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za I pół.2015 r."
 7. Wolne wnioski.
  linia-pozioma.png
Porządek obrad KOMISJI  POLITYKI  SPOŁECZNEJ w dniu 16.07.2015 r. o godz. 13:00 w sali 315 Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4.

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 2. Informacja  Prezydenta  Miasta  Katowice  na  temat realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i prostytucji, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym. Informacja dodatkowa Pełnomocnika Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów    Uzależnień.
 3. Informacja Prezydenta Miasta Katowice o ambulatoryjnej i stacjonarnej opiece medycznej nad osobami przewlekle i terminalnie chorymi.
 4. Sprawy bieżące i wniesione.
  1. Odpowiedź na zapytanie Pana Jerzego Forajtera zadane podczas posiedzenia komisji w dniu 11.06.2015r., dotyczace sprzedaży nieruchomosci, w której funkcjonował Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Prof E. Michałowskiego.
  2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. [druk sesyjny DS-252/15]
 5. Wolne wnioski.

linia-pozioma.png
Porządek obrad KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ w dniu 11.06.2015 r. o godz. 12:00 wyjazd do Szpitala Zakonu Bonifratrów ul. Ks.L. Markiefki 87 w Katowicach.

 1. Przyjęcie protokolu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 2. Przyjęcie programu wizytacji kolonii letnich, współfinansowanych przez Miasto Katowice (str. 29 informacji w pkt.3.1).
  1. Informacja Wiceprezydenta Miasta Katowice P.Marzeny Szuby dotycząca stanu przygotowań do organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w mieście oraz program wizytacji kolonii letnich współfinansowanych przez Miasto Katowice (PS-V.8141.13.2015.AS z dnia 1.06.2015 r.)
  2. Informacja Wiceprezydenta Miasta Katowice P.Marzeny Szuby nt stanu przygotowań do organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w mieście (KUL.0012.1.6.2015.MA z dnia 8.06.2015 r.). 
  3. Informacja I Wiceprezydenta Miasta Katowice P.Krzysztofa Mikuły nt stanu przygotowań do organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w mieście Katowice (ST.0012.8.2015.ISK z dnia 05.06.2015 r.)
 3. Informacja Wiceprezydenta Miasta Katowice P.Bogumiła Sobuli (ZNP.0012.4.2015.IN z dnia 02.06.2015 r.) na temat organizacji opieki medycznej dla dzieci i młodzieży - opieka pediatryczna i pielęgniarska w przedszkolach i szkołach.
 4. Informacja Wiceprezydenta Miasta Katowice P. Marzeny Szuby dot. świadczenia pielęgniarki szkolnej w miejskich jednostkach oświatowych (E-0012.10.2015 z dnia 02.06.2015 r.)
 5. Działalność Żłobka Miejskiego.
 6. Bieżąca informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat sytuacji w restrukturyzowanej miejskiej służbie zdrowia.
 7. Opiniowanie projektu uchwały autorstwa grupy Radnych Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Katowicach. Pismo Prezydenta Miasta Katowice z dnia 18.05.2015 r. (PS.II.8120.7.35.2015.BGP).
 8. Sprawy bieżące i wniesione:
  1. opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia "Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015-2017".
  2. do wiadomości Komisji pismo Prezydenta Miasta Katowice P.Marcina Krupy (OZ-K.0053.1.57.2015.AD) z dnia 02.06.2015 r.
 9. Wolne wnioski.

linia-pozioma.png
Porządek obrad  KOMISJI  POLITYKI  SPOŁECZNEJ w dniu  14.05.2015 r. o godz. 13:00 w sali 315 Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4.

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 2. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2014 rok.
 3. Informacja Prezydenta Miasta dotycząca realizacji zadań ze środków PFRON za 2014 rok.
 4. Informacja Prezydenta Miasta dot.  realizacji  zadań ustawowych i statutowych  w zakresie stacjonarnej i  środowiskowej  opieki  nad  dziećmi  objętymi  systemem pomocy społecznej, roli rodzinnych form opieki zastępczej oraz  roli organizacji pozarządowych.
 5. Informacja Prezydenta Miasta dotycząca planu reagowania kryzysowego Miasta Katowice.
 6. Sprawy bieżące i wniesione:
  6.1.pismo Przewodniczącej RMK z 8.05.2015r. sprawa BRM.0005.13.2015.
  6.2.projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, działających na terenie Miasta Katowice.
  6
  .3. pismo P. Z B z dnia 10.05.2015r. - przekazane do skrytek Radnych.
 7. Wolne wnioski.

linia-pozioma.png
Porządek obrad Komisji Polityki Społecznej w dniu 16 kwietnia 2015 roku, wyjazd o godz. 12.00 do Szpitala Murcki Sp. z o.o. przy ul. Sokołowskiego 2 (posiedzenie odbędzie się w świetlicy zlokalizowanej na III piętrze w budynku administracji Szpitala).

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 2. Informacja Prezydenta Miasta Katowice n/t Szpitala Murcki Sp. z o.o. w Katowicach.
 3. Bieżąca informacja Prezydenta Miasta Katowice n/t działalności Rad Jednostek Pomocniczych w Katowicach:
 4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu : "Nas Troje i więcej" za 2014 rok.
 5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku Programu "Aktywni Seniorzy".
 6. Sprawy bieżące i wniesione:
  1. projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osob z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częsciowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
  2. projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku "Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok".
  3. odpowiedź Wiceprezydent Miasta Katowice z dnia 2.04.15 PS-V.526.18.2015.AS.
  4. projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2012-2014" za 2014 rok.
  5. projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia "Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2012-2016 - Katowice bez barier"
  6. pismo Wiceprezydenta Miasta Katowice z dnia 13.04.15 (PS-V.526.18.2015.AS) wystosowane do Prezes Stowarzyszenia PDziM "Dom Aniołów Stróżów".
  7. projekt uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Katowice programu "Nas Troje i więcej".

linia-pozioma.png
Porządek obrad Komisji Polityki Społecznej w dniu 19 marca 2015 roku, wyjazd o godz. 12.00 do siedziby Domu Aniołów Stróżów przy ul. Gliwickiej 148a.

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi za 2014 rok".
 4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2012-2016 "Katowice bez barier".
 5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach za 2014 rok.
 6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych" za 2014 rok. (Załącznik nr 1).
 7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2012-2014" za rok 2014.
 8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015, za rok 2014.
 9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z wykonania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014r.
 10. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.
 11. Sprawy bieżące i wniesione:
 12. Wolne wnioski.

linia-pozioma.png
Porządek obrad posiedzenia Komisji Polityki Społecznej w dniu 19 lutego 2015 roku:
przed posiedzeniem Komisji wizyta w Miejskim Centrum Ratownictwa ( około 30 minut);
 
2.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku "PCAL w Szopienicach". [DS-80/15]
3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku "PCAL w Nikiszowcu". [DS-82/15]
4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "PCAL w Załężu". [DS-81/15]
5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "PCAL w Giszowcu". [DS-83/15]
6. Informacja Prezydenta Miasta dotycząca dostępności mieszkańców Katowic do podstawowej, specjalistycznej i szpitalnej opieki medycznej w 2015 roku. Stopień i zakres zakontraktowanych świadczeń przez Śląski Oddział Wojewódzki NFZ:[plik1] [plik2] [plik3](plik4)
7. Sprawy bieżące i wniesione.
 1. [DS-72/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, działających na terenie Miasta Katowice.
 2. [DS-73/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego i bezpieczeństwa przeciwpożarowego Miasta Katowice w 2014 roku..
 3. [DS-85/14] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Teraz My!”
 4. [DS-84/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku Programu Aktywności Lokalnej na Rzecz Młodzieży w Katowicach „Postaw na siebie!”

8. Wolne wnioski.


linia-pozioma.png
 
 
Porządek obrad posiedzenia Komisji Polityki Społecznej w dniu 15.01.2015 roku:

1.Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2015 rok.
2.Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2015-2035.
3.Rozpatrzenie opracowania pn. "Program zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice na rok 2015" oraz zaopiniowanie projektu uchwały.             
4.Sprawy bieżące i wniesione:
4.1.projekt uchwały w sprawie sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
za rok 2014.

4.2.projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie "Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2015 r".
4.3.informacja roczna o dzialalności i wynikach pracy Komendy Miejskiej Policji w Katowicach w 2014 r.
5.Przyjęcie planu pracy Komisji Polityki Społecznej na 2015 rok.
6.Wolne wnioski.

___________________________ 
KADENCJA VI

[LATA 2010-2014]


Porządek obrad posiedzenia Komisji Polityki Społecznej w dniu 2.10.2014 r. :

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 2. Żłobki w mieście Katowice (informacja I Wiceprezydenta Miasta Katowice PS.II.8120.7.76.2014.BGP z dnia 22.09.2014r.).
 3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie "Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok".
 4. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok".
 5. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice  w sprawie przyjęcia "Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok".
 6. Korespondencja:
  1. do wiadomości Komisji pismo Prezydenta Miasta Katowice (BM-III.3034.7.2014.AB z dnia 9.09.2014r.) .
 7. Sprawy wniesione:
  1. projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego przekazany przy piśmie I Wiceprezydenta Miasta Katowice (ZNP.0012.10.2014.IN z 25.09.2014 r.).
  2. Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej za okres kadencji 2010-2014.
  3. pismo Prezesa Zarządu Stowarzyszenia "Dom Aniołów Stróżów" z dnia 29.09.2014r. przekazane Radnym do skrytek.
 8. Wolne wnioski.

 
linia-pozioma.png
Porządek obrad posiedzenia Komisji Polityki Społecznej w dniu 28.08.2014 r. :

 

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 2. Opiniowanie i przyjęcie:
 3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice.
 4. Korespondencja:
  1. odpowiedź I Wiceprezydent Miasta Katowice na wniosek Komisji z dnia 17.07.2014r. (E-I.0012.14.2014  z 25.08.2014).
 5. Sprawy wniesione.
 6. Wolne wnioski.


 

linia-pozioma.png 

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Przemiana Katowice
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice