Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
 • Internet

Rada Miasta Komisja Infrastruktury i Środowiska

Komisja Infrastruktury i Środowiska

KOMISJA INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA

PORZĄDEK OBRAD KOMISJI INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA W DNIU 22.02.2017 r. o godz. 13:00   w sali 315  Urzędu  Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4.

 

1.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

2.Sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice z edukacji ekologicznej za rok 2016.

3.Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat wykorzystania środków unijnych w zakresie infrastruktury i środowiska      w perspektywie 2014-2020.

4.Sprawy bieżące i wniesione.

5.Wolne wnioski.PORZĄDEK OBRAD KOMISJI INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA w dniu  11.01.2017 r.
o godz. 13:00 w sali 315
  Urzędu  Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4.


1.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

2.Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji za rok 2016.

3.,4. Informacja Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Mariusza Skiby (KŚ-III.ZD-00483/16 z dnia 29.12.2016r.) dotycząca:

-  programu ograniczenia hałasu w mieście. Mapa hałasu w mieście,

-   zbiorników wodnych (stawów).

4.Informacja Prezydenta Miasta na temat rzek, cieków wodnych i stawów przekazana przy piśmie Sekretarza Miasta Katowice z dnia 28.12.2016 r.

5.Sprawy bieżące i wniesione:

5.1.Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

5.2. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU ZINTEGROWANEGO SYSTEMU MIASTA KATOWICE.

RAPORT Z KONSULTACJI Z MIESZKAŃCAMI.

Pismo Przewodniczącej Rady Miasta Katowice z dnia 3.01.2017 r.


6.Wolne wnioski.

linia-pozioma.png


PORZĄDEK OBRAD KOMISJI INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA w dniu  7.12.2016 r. o godz. 13:00 w sali 315  Urzędu  Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4.

1.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 

2.Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2017 rok.

3.Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2017-2035.

4.Program zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice na 2017 rok.

projekt uchwały

errata

5.Sprawy bieżące i wniesione:

5.1.Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia cen i stawek taryfowych maksymalnych za przewozy taksówkami na terenie miasta Katowice.

Autopoprawka (T-II.734.1.39.2016.DT z 1.12.2016 r.)

5.2.Zapoznanie z raportem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach pn. "Stan środowiska w województwie śląskim w 2015 roku (www.katowice.wios.gov.pl).

5.3.Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zadań własnych Miasta Katowice.

5.4.Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie powierzenia Katowickim Wodociągom S.A. wykonywania zadań własnych gminy Katowice w zakresie eksploatacji miejskiej kanalizacji deszczowej na terenie miasta Katowice.

5.5.Pismo Dyrektora Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska l.dz.401/2016 z dnia 1.12.2016 r. , przekazane do skrytek radnych RMG przy pismie BRM.0004.149.2016.

5.6.Do wiadomości Komisji pismo BRM.0005.54.2016 z dnia 6.12.2016 r.

6.Analiza odpowiedzi  na wnioski Komisji zgłoszone w 2016 roku.

7.Przyjęcie planu pracy Komisji na 2017 rok.  

8.Wolne wnioski.
linia-pozioma.png
PORZĄDEK OBRAD KOMISJI INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA w dniu  16.11.2016 r. o godz. 13:00 w sali 315  Urzędu  Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4.

1.Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 19.10.2016 r.

2.Informacja Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice (BD-III.0012.1.2016.JM z dnia 10.11.2016 r.) na temat realizacji zadań Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej za 10 miesięcy 2016 roku, ze szczególnym uwzględnieniem: ściągalności zaległości czynszowych;

PISMO PRZEWODNIE

walka  z dewastacjami w zasobach zarządzanych przez KZGM.

2a.Informacja dot. współpracy Wspólnot  Mieszkaniowych z Miastem Katowice - KZGM.

3.Informacja na temat dzialań w zakresie zagospodarowania wolnych lokali mieszkalnych w mieście Katowice.

3a.Informacja na temat działań w zakresie zagospodarowania wolnych lokali użytkowych.

4.Sprawy bieżące i wniesione:

4.1.Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca  organizacji ruchu drogowego na  ul. Szarotek w Zarzeczu oraz  przedstawienie  ewentualnych  propozycji rozwiązań problemu  układu drogowego w tym rejonie.

4.2.Opiniowanie   projektu  stanowiska  stanowiącego   inicjatywę  uchwałodawczą  grupy   Radnych   Rady Miasta Katowice    w sprawie apelu Rady Miasta Katowice do Prezydenta Miasta Katowice oraz pozostałych przedstawicieli miasta Katowice      w organach związku komunalnego KZK GOP (BRM.0005.52.2016   z  dnia 3.11.2016 r.)

Opinia Prezydenta Miasta Katowice (T.7240.82.2015.JA z dnia 14.11.2016 r.).

5.Korespondencja:

5.1.Pismo Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice (BD-IV.7231.87.2015.ŁB z dnia 18.10.2016 r.) dot. propozycji i zapytań Radnych Rady Miasta Katowice odnośnie funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Katowice.

5.2.Do wiadomości Komisji Infrastruktury i Środowiska  pismo Pani A D z dnia 20.10.2016r. (BRM.0004.138.2016).

5.3.Do wiadomości Komisji Infrastruktury i Środowiska pismo BRM.0004.149.2016 z dnia 28.10.2016 r. (kopia pisma z dnia 26.10.2016 r. wraz z załącznikami rozdana do skrytek radnych).

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice (KŚ-III.6220.104.2014.JŻ z dnia 9.11.2016 r.).

5.4.Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu miasta Katowice na utrzymanie cmentarzy komunalnych dla Katowickich Cmentarzy Komunalnych w Katowicach na 2017 r.

5.5.Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Zakładu Utylizacji Odpadów w Katowicach.

6.Wolne wnioski.

linia-pozioma.png


PORZĄDEK OBRAD KOMISJI INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA w dniu
  19.10.2016  r.  o godz. 13:00  w sali 315 Urzędu Miasta Katowice ul. Młyńska 4.


1.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

2.[DS-656/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2016 roku”, "Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035 za I półrocze 2016 roku" oraz „Informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2016 roku”.

- „Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2016 roku",

informacja uzupełniająca o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice,

"Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035 za I półrocze 2016 roku" 

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2016 roku".

[DS-682/16] Uchwała III Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie wydania pozytywnej opinii o przedłozonej przez Prezydenta Miasta Katowice informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.

3.Sprawy bieżące i wniesione:

3.1.Sprawozdanie z Programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice za I półrocze 2016 roku.

3.2.[DS-690/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

4.Korespondencja:

4.1. pismo interwencyjne Pani A D z dnia 26.09.2016 r.

odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice z dnia 12.10.2016 r.  (KS-IV.6140.6.2016.MM).

4.2.[DS-705/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice".

4.3.(DS-707/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniająca uchwałę w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody.


5.Wolne wnioski.

 

 

 


linia-pozioma.png
PORZĄDEK OBRAD KOMISJI INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA w dniu  7.09.2016  r.  o godz. 13:00  w sali 315 Urzędu Miasta Katowice ul. Młyńska 4.


1.Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 20.07.2016 r.

2.Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca utrzymania czystości w mieście (MPGK Sp. z o.o. l.dz.2403/2016).

2a.Informacja Wiceprezydenta Miasta Katowice dotycząca czystości w mieście (KŚ-IV.0012.2.2016.MM z dnia 31.08.2016 r.).

2b.Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach dotycząca stanu sanitarno-porządkowego w mieście Katowice (NS/HKiŚ/0615-15/2/16 z dnia 31.08.2016 r.).

3.Informacja Wiceprezydenta Miasta Katowice na temat funkcjonowania targowisk miejskich w mieście (SO-VIII.0012.2.2016.EK z dnia 31.08.2016r.).

4.Sprawy bieżące i wniesione:

4.1.DS-654-16.pdf Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Katowice.

4.2.[DS-678/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę Rady Miasta Katowice w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Katowice oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

5.Korespondencja.

6.Wolne wnioski.
linia-pozioma.pngPORZĄDEK OBRAD KOMISJI INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA W DNIU
20.07.2016 r.

Godz. 12:00  wyjazd sprzed Urzędu  Miasta przy ul. Młyńskiej 4 do Stanicy Wodnej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Katowicach-Szopienicach ul. Morawa 119a.

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 22.06.2016 r.

2. Informacja Wiceprezydenta Miasta Katowice na temat kompleksowego  zagospodarowania  terenów  w okolicy stawów:  Morawa,  Hubertus  i Borki (KŚ-III.ZD-00247/16.IP z dnia 12.07.2016 r.)

3.Sprawy bieżące i wniesione:

3.1.Opiniowanie projektu uchwały z dnia 16.05.2016 r. w sprawie podjęcia działań związanych z poprawą jakości powietrza w latach 2017 - 2027, stanowiącego inicjatywę mieszkańców

wraz z opinią Strony Prezydenckiej (KŚ - VII.604.1.13.2016.MG z dnia 8.07.2016 r.) 

3.2.Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice (T.7241.9.2015.AS z dnia 11.07.2016 r.) na wniosek Komisji Infrastruktury i Środowiska z dnia 18.05.2016 r. w sprawie alternatywnego przebiegu linii tramwajowej, przedstawionego przez mieszkańców.


4.Wolne wnioski.

                              

 linia-pozioma.png
PORZĄDEK OBRAD  KOMISJI   INFRASTRUKTURY  i  ŚRODOWISKA  w dniu 22.06.2016 r.  Wyjazd o godz. 12:00 z ul. Młyńskiej 4 – wizytacja zakończonej budowy ścieżki rowerowej na odcinku ul. Gliwicka – Chorzowska :

 

1.Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 18.05.2016 r.

2.Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat infrastruktury rowerowej w mieście – plany, realizacja.

Podstawowa sieć infrastruktury rowerowej w Katowicach.

3.Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji “Strategii mieszkalnictwa miasta Katowice na lata 2010-2020” za 2015 rok.

4.Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2015 r. „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na lata 2012-2016" oraz „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice".

5.Korespondencja:

5.1.Sprawa BRM.0005.16.2016 z dnia 16.05.2016 r.

6.Sprawy bieżące i wniesione:

6.1.Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia cen i stawek taryfowych maksymalnych za przewozy taksówkami na terenie miasta Katowice.

6.2.pismo Prezydenta Miasta Katowice (BD.II.7140.1192.2016.KB) z dnia 14.06.2016 r.

6.3.Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia wezwania P B H do usunięcia naruszenia prawa.

6.4.Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zaopiniowania zweryfikowanej "Propozycji Planu Aglomeracji Sosnowiec".

7.Wolne wnioski.

 

 

linia-pozioma.png

PORZĄDEK OBRAD KOMISJI w dniu 18.05.2016 r. , godz. 13:00 sala 315 Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4 :


1. Przyjęcie protokołu  Komisji  z posiedzenia w dniu 20.04.2016.


2.Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2015 rok.

3.[DS-541/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia 'Sprawozdania z wykonania programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice w 2015 roku'.

4.[DS-527/16]Sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za 2015 rok.

5.[DS-529/16] Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Katowice na lata 2015-2035 za 2015 rok.

5.1.[DS-523/16] Informacja Prezydenta Miasta Katowice o stanie mienia komunalnego dotyczącą roku budżetowego 2015.

6.Projekt uchwały  w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2015 r. „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na lata 2012-2016" oraz „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice".

7.Sprawy bieżące i wniesione:

7.1.odpowiedź I Wiceprezydenta Miasta Katowice na wniosek Komisji  Infrastruktury  i  Środowiska z dnia 30.03.2016 r.

7.2.do wiadomości Komisji pismo WIOŚ w Katowicach (IN.III.7020.3.2016.MW z dnia 11.04.2016r.), rozdane do skrytek radnych Komisji.

7.3.pismo Przewodniczącego Komisji  Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność" Baildon w sprawie uwag do  wyłożonego projektu miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Gliwickiej, Brackiej i Grundmanna w Katowicach, z wyłączeniem części  wschodniej  obszaru  dawnej  Huty Baildon. Spotkanie z Przewodniczącym Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność" Baildon.

7.4.[DS-576/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie realizacji projektu   „Uporządkowanie   gospodarki  ściekowej  w  mieście Katowice - Etap III”.

7.5.wstępne rozpatrzenie sprawy BRM.0005.25.2016 z dnia 12.05.2016 r.

8.Wolne wnioski.


linia-pozioma.pngPORZĄDEK OBRAD KOMISJI w dniu 20.04.2016 r.

GODZ.12.30 - wizyta Komisji Infrastruktury i Środowiska w Parku Naukowo-Technologicznym "EURO-CENTRUM"

ul. Ligocka 103 w Katowicach.

1.Przyjęcie protokołu z Komisji w dniu 30.03.2016 r.

2.Sprawy bieżące i wniesione:

2.1. [DS-521/16] Informacja Państwowego Inspektoratu Sanitarnego w Katowicach o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Katowice w 2015r.

Opinia I Wiceprezydenta Miasta Katowice (ZNP.0012.2.2016.IN z dnia 13.04.2016 r.)

2.2.[DS-542/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach miasta Katowice, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Katowice.

2.3.do wiadomości Komisji sprawa BRM.0005.33.2015 z dnia 5.04.2016 r. (materiał przekazany do skrytek Radnych).

2.4.[DS-542/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach miasta Katowice, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Katowice.

2.5.[DS-547/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2.6.[DS-546/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2.7.[DS-545/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2.8.[DS-544/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

2.9.[DS-543/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Katowice.

2.10.[DS-561/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego w Katowicach.

3.Wolne wnioski.
linia-pozioma.png
PORZĄDEK OBRAD KOMISJI w dniu 30.03.2016 r. o godz. 13.00 w sali 315 Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4 :

1.Przyjęcie protokołu z komisji w dniu 10.02.2016 r.

2.Informacja Prezydenta Miasta Katowice o realizacji "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Katowice" oraz "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice".

3.Sprawozdanie z edukacji ekologicznej i akcji społecznych związanych z ochroną środowiska, prowadzonych przez miasto Katowice w 2015 roku.

4.Sprawy bieżące i wniesione:

 • Stanowisko  Komitetu  Inicjatywy  Uchwałodawczej  z dnia 18.03.2016 r.  dotyczące  opinii  Prezydenta  Miasta  Katowice,    przekazane do skrytek Radnych Komisji Infrastruktury i Środowiska. 
4.2.do   wiadomości  Komisji pismo Spółdzielni Mieszkaniowej "Górnik" (TT/W/771/16 z dnia 18.02.2016 r.). Odpowiedź   I   Wicepre-zydenta Miasta Katowice z dnia 18.03.2016 r. (ZNP.0232.2.5.2016.MB).

4.3.zapoznanie się z opinią Zespołu Radnych powołanego do kontroli list osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony w roku 2016 oraz list osób opuszczających domy dziecka, rodziny zastępcze oraz inne placówki wychowawcze oczekujących na zawarcie umowy na najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego.

4.4.rozpatrzenie sprawy BRM.0005.4.2016 z dnia 9.03.2016 r. (materiał został rozdany do skrytek Radnych).

4.5.rozpatrzenie pisma Prezesa Stowarzyszenia Rowerowe Katowice z dnia 04.03.2016 r.

4.6.opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia  Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na lata 2012 - 2016.

4.7.opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Katowice w 2016 roku.

4.8.opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek oraz przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie miasta Katowice.

5.Wolne wnioski.


linia-pozioma.png


PORZĄDEK OBRAD KOMISJI w dniu 10.02.2016 r. o godz. 13.00 w sali 315 Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4 :

1.Przyjęcie protokołu z komisji w dniu 20.01.2016 r.
2.Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice zmierzających do poprawy jakości powietrza w mieście - dyskusja z udziałem Przedstawicieli Woj.Funduszu Ochrony Środowiska, Śląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Wydzialu Kształtowania Środowiska i Straży Miejskiej.
3.Sprawy bieżące i wniesione:
3.1. pismo SM "Piast" w Katowicach z dnia 18.11.2015 r. (TT/1225/SD/2015).
4.Wolne wnioski.

        linia-pozioma.png
PORZĄDEK    OBRAD   KOMISJI   INFRASTRUKTURY   I   ŚRODOWISKA   W   DNIU 20.01.2016 ROKU
(WYJAZD  GODZ. 12.00) :

 1. GODZ. 12.30 -  ZWIEDZANIE  BIUROWCA   PASYWNEGO  GÓRNOŚLĄSKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO   PRZY  UL. KONDUKTORSKIEJ 39 A  W KATOWICACH.
 2. Przyjęcie protokołu z komisji w dniu 9.12.2015 r.
 3. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Infrastruktury i Środowiska w 2015 roku.
 4. Zapoznanie z raportem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach pn. "Stan środowiska w województwie śląskim w 2014 roku" (www.katowice.wios.gov.pl.)
 5. Sprawy bieżące i wniesione:
  1. odpowiedź na wniosek Komisji z dnia 21.10.2015 r. (E-0012.22.2015.MG).
  2. odpowiedź na wniosek Komisji z dnia 23.11.2015 r. (ST.0012.24.2015.PS).
  3. wstępne rozpatrzenie wezwania (sprawa BRM.0005.4.2016).
  4. do wiadomości Komisji pismo BRM.0005.2.2016 z dnia 7.01.2016 r. dot. uchwały nr X/89/2015 Rady Gminy Rudziniec z dnia 1 lipca 2015 r.
  5. wstępne rozpatrzenie wezwania (sprawa (BRM.0005.5.2016).
 6. Wolne wnioski.

linia-pozioma.png

Porządek obrad Komisji w dniu 9.12.2015 r. o godz. 13.00 w sali 315 Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4 :


 1. Przyjęcie protokołu z komisji w dniu 18.11.2015 r.
 2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2016 rok.
 3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia "Programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice na rok 2016".                                      
 4. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035.                                                     
 5. Przyjęcie sprawozdania z pracy komisji za 2015 rok.
 6. Sprawy bieżące i wniesione:
  1. pismo Spółdzielni Mieszkaniowej "PIAST" z dnia 18.11.2015 r. (TT/7225/SD/2015).   
  2. projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia wezwania Pani M P  do  usunięcia naruszenia prawa uchwałą Rady Miasta Katowice w sprawie Regulaminu  utrzymania  czystości i porządku na terenie miasta Katowice.                                             
  3. odpowiedź na wniosek Komisji z dnia 18.11.2015 r.
  4. pismo WIOŚ w Katowicach (M.7016.49.31.2015.AG) do rozpatrzenia na komisji styczniowej dot. raportu "Stan środowiska w województwie śląskim w 2014 roku" (www.katowice.wios.gov.pl).
  5. projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania wieloletniego planu rozwoju zintegrowanego systemu transportowego miasta Katowice.
  6. projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody.
  7. projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice".
  8. przyjęcie planu pracy Komisji na 2016 rok.
 7. Wolne wnioski.

linia-pozioma.png                      
Porządek   obrad  KOMISJI  INFRASTRUKTURY  i  ŚRODOWISKA  w dniu  18.11.2015r.  o godz. 13:00 
w sali 315  Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4.
 
 1. Przyjęcie protokołu z komisji w dniu 21.10.2015 r.
 2. Informacja  Prezydenta Miasta  Katowice   dotycząca  realizacji  zadań  Komunalnego  Zakładu  Gospodarki  Mieszkaniowej w Katowicach w I półroczu 2015 r., ze  szczególnym  uwzględnieniem  stawek  czynszu  i opłat  za media w  lokalach  mieszkalnych i użytkowych  oraz ich wzrostu;  egzekucja  zaległości  czynszowych; stopień  realizacji  remontów  i  inwestycji  w  mieszkaniowym  zasobie gminy.
 3. Informacja na temat współpracy wspólnot mieszkaniowych z Miastem Katowice.
 4. Sprawy bieżące i wniesione:
  1. wstępne rozpatrzenie wezwania z dnia 22.10.2015 r. (sprawa BRM.0005.35.2015 przekazana do skrytek Radnych).
  2. opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalania wysokości opłat za usunięcie  pojazdu  z  drogi  i  jego przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym  oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
  3. omówienie pisma BKU BD/MJ/UMKTW/2015-127 z dnia 23.10.2015 r.
  4. opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia potwierdzonego  egzaminem  dla  osób  ubiegających  się  o  udzielenie licencji  na  wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na obszarze miasta Katowice.
 5. Wolne wnioski.

linia-pozioma.png
Porządek obrad KOMISJI INFRASTRUKTURY i ŚRODOWISKA w dniu 21.10.2015r. o godz. 13:00
w sali 315 Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4.

 1. Przyjęcie protokołu z komisji w dniu 9.09.2015 r.
 2. Bieżąca informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Katowicach.
 3. Informacja na temat stanu i perspektyw zachowania zabytków górniczych i przemysłowych w Katowicach.
 4. Sprawy bieżące i wniesione:
  1. rozpatrzenie pisma z dnia 7.09.2015 r.
  2. do wiadomości Komisji informacja nt. realizacji uchwały nr XLVI/1070/14 Rady Miasta Katowice z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do opracowania wieloletniego planu rozwoju zintegrowanego systemu transportowego miasta Katowice.
  3. do wiadomości pismo WIOŚ w Katowicach (IN.III.7021.171.2015.BP).
  4. opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zaopiniowania zweryfikowanej "Propozycji Planu Aglomeracji Katowice".
  5. opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu miasta Katowice na utrzymanie cmentarzy komunalnych dla Katowickich Cmentarzy Komunalnych w Katowicach na 2016r.
 5. Wolne wnioski.

linia-pozioma.png                         
Porządek obrad KOMISJI  INFRASTRUKTURY i ŚRODOWISKA w dniu  9.09.2015 r. o godz. 13:00 w sali 209 Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4.

 1. Przyjęcie protokołu z komisji w dniu 22.07.2015 r.
 2. Bieżąca informacja Wiceprezydenta Miasta Katowice (BD.IV.0012.4.2015.MS z dnia 27.08.2015 r.) dotycząca realizacji zadań w zakresie remontów ulic, mostów i placów zabaw w Katowicach.
 3. Złożenie wniosków do projektu budżetu Miasta Katowice na 2016 rok.
 4. Sprawy bieżące i wniesione:
  1. do wiadomości pismo I Wiceprezydenta Miasta (T-II.7344.1.19.2015.DT z 21.07.2015 r.).
  2. rozpatrzenie sprawy BRM.0005.27.2015 z 3.08.2015 r.
  3. opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Miasta Lędziny oraz zmiany Statutu Związku. 
  4. do wiadomości pismo I Wiceprezydenta Miasta (T-I.7226.66.2015.WP z dnia 20.08.2015 r.).
  5. do wiadomości pismo Śl.WIOŚ w Katowicach (IN.III.7021.171.2015.BP z dnia 24.08.2015 r.).
  6. [DS-287/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2015 roku”, 'Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2015-2035 za I półrocze 2015 roku' oraz „Informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półr.2015 r.
 5. Wolne wnioski.

linia-pozioma.png


Porządek obrad KOMISJI  INFRASTRUKTURY i ŚRODOWISKA w dniu  22.07.2015 r. o godz. 13:00 w sali 315 Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4.

 1. Przyjęcie protokołu z komisji w dniu 17.06.2015 r.
 2. Prezentacja n/t systemów parkingowych opartych na technologii GSM (Firma Multic Technology Sp. z o.o. Bielsko-Biała).
 3. Informacja Prezydenta Miasta Katowice dot. realizacji zadań w zakresie zarządzania ruchem i systemami komunikacji w mieście oraz wdrażanych zmian w 2015 r.
 4. Bieżąca analiza wypadkowości na sieci drogowej miasta Katowice.
 5. Sprawy bieżące i wniesione:
  1. stanowisko Komisji Infrastruktury i Środowiska do analiz przedstawionych przez  KZK GOP w Katowicach w dniu 20.05.2015 r. 
  2. projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice" (wpływ do BRM 20.07.2015).
 6. Wolne wnioski.

linia-pozioma.png
Porządek obrad wyjazdowego posiedzenia  KOMISJI  INFRASTRUKTURY  I  ŚRODOWISKA w dniu   17.06.2015 r. o godz. 12:00 – wyjazd do Oczyszczalni Ścieków „GIGABLOK".

 1. Przyjęcie protokołu z komisji w dniu 20.05.2015 r.
 2. Bieżąca informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat realizacji zadań przez spółki: Katowickie Wodociągi S.A. oraz Katowicką Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o.
 3. Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca stopnia zaawansowania miejskich inwestycji w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.
 4. Sprawy bieżące i wniesione:
  1. pismo Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice z dnia 27.05.2015 r. (T.7240.24.2015.JA).
  2. do wiadomości Komisji pismo Prezydenta Miasta Katowice z dnia 2.06.2015 r. (OZ-K.0053.1.57.2015).
  3. projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Strategii mieszkalnictwa Miasta Katowice na lata 2010-2020" za 2014 rok. 
 5. Wolne wnioski.
  linia-pozioma.png
Porządek obrad Komisji  Infrastruktury i Środowiska w dniu 20.05.2015 r. o godz. 13:00 w sali 315 Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4.

 1. Przyjęcie protokołu z komisji w dniu 22.04.2015 r.
 2. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2014 rok.
 3. Bieżąca informacja Prezydenta Miasta n/t stanu transportu publicznego realizowanego przez KZK GOP w Katowicach, z udziałem przewoźników realizujących zlecenia KZK GOP („Tramwaje Śląskie", PKM Katowice).
 4. Sprawy bieżące i wniesione:
  1. do wiadomości Komisji - informacja o działalności kontrolnej WIOŚ w Katowicach na terenie powiatu M. Katowice w 2014 roku - przesłana drogą mailową.
  2. projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 r. "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na lata 2012-2016" oraz "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice".
  3. odpowiedź na wniosek Komisji z dnia 22.04.2015 r. (KŚ-IV.KW-00412/15).
  4. projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniający uchwałę w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania (wpływ w dniu 15.05.2015 r.).
  5. informacja KZK GOP z dnia 15.05.2015 r. dot. pytań i wniosków radnych zgłoszonych na posiedzeniu Komisji Infrastruktury i Środowiska w dniu 22.04.2015 r.
  6. odpowiedź wstępna na wniosek Komisji z dnia 22.04.2015 r. (BD.IV.7225.140.15.ŁP).
  7. projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zaopiniowania zweryfikowanej "Propozycji Planu Aglomeracji Katowice".
 5. Wolne wnioski.

linia-pozioma.png
Porządek obrad Komisji Infrastruktury i Środowiska w dniu 22.04.2015 r. o godz. 13:00 w sali 315 Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4.


 1. Przyjęcie protokołu z komisji w dniu 25.03.2015 r.
 2. Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat podaży i zapotrzebowania energii cieplnej i elektrycznej i paliw gazowych w mieście Katowice.
 3. Informacja Prezydenta Miasta Katowice o przebiegu akcji zimowej 2014/2015.
 4. Sprawy bieżące i wniesione:
  1. Spotkanie z przedstawicielami KZK GOP w Katowicach w temacie postulatów Radnych dotyczących: przywrócenia linii autobusowej nr 10 na jej dawnej trasie oraz w temacie przywrócenia kursowania linii autobusowej nr 12 ulicami: Dziewięciu z Wujka i Załęską.
  2. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Katowice w 2014 r.  
  3. Rozpatrzenie pisma z dnia 7.04.2015r. P. D K, zam. na osiedlu przy ul. Bażantów w Katowicach      (w skrytkach).
  4. pismo I Wiceprezydenta Miasta Katowice z dnia 1.04.2015 r. dot. informacji nt. realizacji uchwały nr XLVI/1070/14 Rady Miasta Katowice z dnia 26.02.2014r. w spr. przystąpienia do opracowania wieloletniego planu rozwoju zintegrowanego systemu transportowego miasta Katowice.
 5. Korespondencja.
  1. pismo P.M B z dnia 13.04.2015 r. Sprawa BRM.0004.63.2015. wraz z pismem uzupełniającym z dnia 15.04.2015 (w skrytkach).
 6. Wolne wnioski.

linia-pozioma.png
Porządek obrad Komisji Infrastruktury i Środowiska w dniu 25.03.2015 r. (Komisja wyjazdowa o godz. 12.00,
do MPGK przy ul. Obroki 140) 1. Przyjęcie protokołu z komisji w dniu 25.02.2015r.
 2. Informacja Wiceprezydenta Miasta Katowice z dnia 13.03.2015 r. (KŚ-VI.0012.1.2015.KB) n/t realizacji zadań spółki MPGK w roku 2015 (sprawozdanie z ilości odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych (od 1.07.2013 r.); wysokość wpłat, nadpłaty, ściągalność opłaty, wysokość opłaty, program działań MPGK w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na lata następne).
 3. Sprawy bieżące i wniesione:
  1. do wiadomości Komisji pismo WIOŚ (IN.III.7021.11.2015.BP z dnia 5.03.2015 r).
  2. projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Katowice (wpływ do BRM: 18.03.2015 r.).
  3. odpowiedź I Wiceprezydenta Miasta Katowice (T.0003.7.2015.AS z dnia 17.03.2015 r.).
  4. projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z udzielania dotacji celowej w 2014 r. na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne, zainstalowania odnawialnych źródeł energii oraz usuwania wyrobów zawierających azbest (w budynkach/lokalach mieszkalnych). Wpływ do BRM: 23.03.2015 r.).
  5. opinia Zespołu Radnych z dnia 10.03.2015 r. dotycząca wyników kontroli przedstawionych projektów list osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego w 2015r. oraz list osób opuszczających domy dziecka, rodziny zastępcze  oraz inne placówki wychowawcze, oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego (przekazana do skrytek Radnych).
 4. Wolne wnioski.

 
linia-pozioma.png
Porządek obrad Komisji Infrastruktury i Środowiska w dniu 25.02.2015 r.


    1A. Przyjęcie protokołu z komisji w dniu 21.01.2015 r.
 1. Bieżąca informacja na temat zagrożenia powodziowego w Katowicach Opiniowanie: [DS-73/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego i bezpieczeństwa przeciwpożarowego Miasta Katowice w 2014 roku.
 2. Informacja dot. aktualnego stanu przebiegu prac rekultywacyjnych terenu poprzemysłowego, w tym likwidacji osadników szlamów cynkonośnych, zlokalizowanych na obszarze byłego Kompleksu II HMN "Szopienice" S.A. w likwidacji.
 3. Sprawy bieżące i wniesione.
  1. Rozpatrzenie pisma pana H______ S_______ dotyczącego wezwania do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego uchwałą nr XLI/950/13 z dnia 30 października 2013 r., w sprawie przyjęcia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice. (Materiały w skrytkach)
   Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia wezwania pana H______ S_______ do usunięcia naruszenia prawa [DS-95/15] .
  2. Odpowiedź na zapytanie Pana Radnego Tomasza Maśnicy wystosowanego podczas posiedzenia komisji w dniu 21.01.2015r., dotyczącego informacji o zrzutach niebezpiecznych substancji do rzeki Kłodnica. (pismo KŚ.IV.0012.1.2015.WM z dnia 05.02.2015r.)
  3. Pismo Mieszkańca Miasta Katowice zawierające petycję dotyczącą zamiaru budowy drogi przez kompleks leśny oraz nowego osiedla mieszkaniowego zlokalizowanych w okolicy osiedla "Odrodzenia" w dzielnicy Piotrowice.
  4. Powołanie Zespołu do zaopiniowania projektów list osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego w roku 2015 oraz list osób opuszczających domy dziecka, rodziny zastępcze oraz inne placówki wychowawcze oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego. [materiały do ww. zagadnienia znajdują się w skrytkach]
 4. Wolne wnioski.


 

linia-pozioma.png
Porządek obrad Komisji Infrastruktury i Środowiska w dniu 21.01.2015 r. : [rozpoczęcie obrad godz. 13:00]

 1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice  w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2015 rok.
 2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2015-2035.
 3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia "Programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice na rok 2015".
 4. Sprawy bieżące i wniesione:
  1. Rozpatrzenie raportu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach pt. "Stan środowiska w województwie śląskim w 2013 roku", zamieszczonego na stronie www.katowice.pios.gov.pl.[DS-315/14]
   Do wiadomości komisji pismo Wiceprezydenta Miasta Katowice (KŚ-III.ZD-00409/14.JŻ)  z 2.12.2014 r.
  2. Pismo Wiceprezydenta Miasta Katowice dot. informacji nt. realizacji uchwały nr XLVI/1070/14 Rady Miasta Katowice z dnia  26 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do opracowania wieloletniego planu rozwoju zintegrowanego systemu transportowego miasta Katowice. [RM-III.0008.1.2014.AS] z 12.01.2015 r.
 5. Przyjęcie planu pracy Komisji Infrastruktury i Środowiska na 2015 rok.
 6. Wolne wnioski.

___________________________KADENCJA VI

[LATA 2010-2014]


 

Porządek obrad dodatkowego posiedzenia Komisji Infrastruktury i Środowiska w dniu 27.10.2014 r.


 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 8.10.2014 r.
 3. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Infrastruktury i Środowiska w kadencji 2010-2014.
 4. Sprawy wniesione, w tym opiniowanie projektów uchwał:
  1. opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia "Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice za lata 2012-2013". [DS-258/14] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia 'Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice za lata 2012-2013'
  2. opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Katowice. [DS-289/14] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Katowice.
  3. opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu miasta Katowice na utrzymanie cmentarzy komunalnych dla Katowickich Cmentarzy Komunalnych w Katowicach w 2015 r. [DS-288/14] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu miasta Katowice na utrzymanie cmentarzy komunalnych dla Katowickich Cmentarzy Komunalnych w Katowicach na 2015 r.
  4. opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach. [DS-295/14] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach.
  5. opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021".[DS-296/14] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia 'Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021”.
  6. opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice". [DS-297/14] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice”.
 5. Korespondencja.
 6. Wolne wnioski.


 

linia-pozioma.png
 

Porządek obrad Komisji Infrastruktury i Środowiska w dniu 8.10.2014 r. (zgodny z uchwalonym planem pracy) :


 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie protokołu z komisji w dn. 3.09.2014 r.
 2. Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych na przykładzie rejonu ul. Konduktorskiej w dzielnicy Wełnowiec. Wizytacja wybranych podwórek, zrewitalizowanych przez KZGM. Wyjazd godz. 12.45.
 3. Informacja dotycząca prac rekultywacyjnych prowadzonych na terenie Huty Metali Nieżelaznych Szopienice S.A. w likwidacji.
 4. Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Katowice o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Katowicach.
 5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Infrastruktury i Środowiska w kadencji 2010-2014.
 6. Sprawy wniesione, w tym opiniowanie projektów uchwał :
  1. opiniowanie "Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice za lata 2012-2013".
 7. Korespondencja:
  1.    do wiadomości Komisji pismo Przewodniczącego Rady Miasta Katowice z dnia 5.09.2014 r.  (BRM.0012.7.8.2014).
  2.    do wiadomości Komisji pismo Prezydenta Miasta Katowice z dnia 9.09.2014 r. (BM-III.3034.7.2014.AB).
  3.    do wiadomości Komisji pismo Wiceprezydenta Miasta Katowice z dnia 8.09.2014 r. (RM-II.3035.2.2014.BBC).
  4.    odpowiedź I Wiceprezydent Miasta Katowice (E.0012.16.2014.EP) na wniosek Komisji z dnia 3.09.2014 r.
  5.    do wiadomości Komisji pismo Wiceprezydenta Miasta Katowice z dnia 10.09.2014 r. (KŚ-IV.6236.12.2014.WM).
  6.    do wiadomości Komisji projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wniesienia skargi na Uchwałę Nr 317/XX/2014 Kolegium RIO w Katowicach z dnia 2.09.2014 r.

linia-pozioma.png

Porządek obrad Komisji Infrastruktury i Środowiska w dniu 3.09.2014 r. (zgodny z uchwalonym planem pracy):

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji z dnia 23.07.2014 r.
 3. Informacja Wiceprezydenta Miasta Katowice (KŚ-V.6140.24.2014.AL) dotycząca realizacji zadań w zakresie remontów placów zabaw w okresie VII 2013-VI 2014 r. oraz   funkcjonowania cmentarzy komunalnych w mieście.
 4. Informacja Wiceprezydenta Miasta Katowice (SO-VIII.3026.1.2014.EK) dotycząca funkcjonowania Zakładu Targowisk Miejskich w Katowicach.
 5. Informacja I Wiceprezydenta Miasta Katowice (BD.IV.0012.4.2014.JB) dotycząca realizacji zadań w zakresie remontów ulic, mostów i placów zabaw w okresie VII 2013 - VI 2014.
 6. Informacja KZGM dot. realizacji zadań w zakresie remontów, ulic, mostów i placów zabaw w okresie V 2013-VI 2014.
 7. Złożenie propozycji do projektu budżetu Miasta Katowice na 2015 rok przez Komisję Infrastruktury i Środowiska.
 8. Sprawy wniesione, w tym opiniowanie projektów uchwał:
  1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice uchylającej uchwałę w sprawie utworzenia Związku Komunalnego "Rewitalizacja rzeki Rawy".
  2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia "Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2014 roku",     
  3. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2014-2035 za I półrocze 2014 roku. 
  4. Informacja o przebiegu wykonania planów  finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego   publicznego zakładu opieki zdrowotnej wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półr. 2014r. 
 9. Pismo Przewodniczącego Rady  Miasta Katowice z dnia 29.08.2014r. (sprawa BRM.0004.125.2014), przekazane do skrytek wszystkich Radnych RM.


 

linia-pozioma.png

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Przemiana Katowice
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice